Mar 072016
 
Margaret Rennocks

Margaret Rennocks

Yr wythnos diwethaf, cefais y fraint o fynd i ddigwyddiad lansio “Take Time for Yourself“- DVD a gynhyrchwyd gan Glwb y Byddar Pen-y-bont ar Ogwr i ategu Cyrsiau Iechyd a Lles y Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP) ar gyfer y gymuned fyddar. Mae’r DVD wedi torri tir newydd gan mai hwn yw’r cyntaf o’i fath i gynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Mae Take Time for Yourself yn rhoi dull i bobl fyddar leddfu a rheoli lefelau straen a gallu ymlacio yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n sicrhau bod y Gymuned Fyddar yn cael gwasanaeth cyfartal pan fyddant yn dilyn cyrsiau Iechyd a Lles y Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP).

Mae pobl fyddar yn wynebu mwy o risg o gael problemau iechyd meddwl gan gynnwys gorbryder, iselder a diffyg hunan-fri, felly bydd y DVD hwn yn mynd gam o’r ffordd tuag at atal y problemau hyn ac yn rhoi cymorth mawr ei angen i’r gymuned fyddar.

Ers 2010, mae tîm EPP Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) wedi bod yn darparu cyrsiau Iechyd a Lles ar gyfer y gymuned fyddar. Mae cyrsiau EPP yn cefnogi pobl sy’n byw gyda chyflwr iechyd hirdymor neu’n gofalu am rywun arall sydd â chyflwr tebyg. Elfen allweddol o’r cyrsiau EPP hyn yw cydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl cadarnhaol, felly caiff y bobl sy’n cymryd rhan yn un o’r cyrsiau gynnig CD ymlacio. Mae hyn yn galluogi pobl i elwa ar fanteision ymlacio a lleddfu straen yn eu bywydau bob dydd.

Yn ystod y cyrsiau, fodd bynnag, buan y daeth i’r amlwg bod y ffaith nad oedd unrhyw CD ymlacio ar gael mewn BSL yn rhoi’r gymuned fyddar dan anfantais. Sylweddolwyd bod angen adnodd mwy hygyrch i’r gymuned fyddar, a dechreuodd y gwaith caled o wneud y ffilm. Cynigiodd un o gyfranogwyr y cwrs, Andrea Temblett, fod yn ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer y DVD cyfan. Cafodd gwaith gwych pawb a fu’n gysylltiedig â’r DVD ei gydnabod gyda thair gwobr, gan gynnwys enillydd grŵp yng Ngwobrau GIG Cymru 2015.

Tîm EPP 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella sy’n darparu’r seilwaith a’r cymorth sy’n galluogi’r Byrddau Iechyd i gynnal cyrsiau EPP. Mae dau o bobl fyddar bellach wedi’u hyfforddi fel tiwtoriaid EPP, ac mae 1000 o Fywydau’n dosbarthu’r DVD er mwyn sicrhau ei fod ar gael ledled Cymru. Mae’r rhaglen EPP yn parhau i gynyddu o ran momentwm, ac yn 2015 darparwyd 185 o gyrsiau EPP ledled Cymru a chwblhaodd 1767 o unigolion gwrs EPP.

Mae Take Time for Yourself yn adnodd amhrisiadwy ym mhortffolio EPP, ac mae 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella yn falch o weithio gyda BIPABM a’r gymuned fyddar i wella hygyrchedd i bawb.

 


Os oes gennych ddiddordeb mewn cael copi o Take Time for Yourself, ysgrifennwch i’r cyfeiriad e-bost info@eppcymru.org.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)