May 202016
 
Stephanie Morris, Student Nurse at Bangor University

Stephanie Morris

Fel myfyriwr nyrsio ar leoliad clinigol, roeddwn yn bresennol pan ddatgelodd defnyddiwr gwasanaeth i’r nyrs a oedd yn ei dderbyn i’r ysbyty ei fod yn ddigartref. Roedd yn wael ei iechyd o ganlyniad i yfed gormod o alcohol. Yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty gofynnodd y defnyddiwr gwasanaeth droeon am gymorth gyda thai, fodd bynnag, ni chafodd ei atgyfeirio ac ni wnaed unrhyw alwadau i’r Awdurdod Tai Lleol neu’r Sector Gwirfoddol yn gofyn am gyngor. Cafodd anghenion meddygol y defnyddiwr gwasanaeth eu diwallu yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty, fodd bynnag, cafodd ei ryddhau i wynebu bywyd ar y strydoedd gan fod y staff yn ystyried ei fod yn feddygol iach. Gwnaeth hyn i mi deimlo’n drist iawn ac felly penderfynais edrych ar y broses o ryddhau defnyddwyr gwasanaethau digartref. Roedd y dystiolaeth yn y llenyddiaeth yn nodi bod rhyddhau pobl i fyw ar y strydoedd yn beth cyffredin ac yn aml yn deillio o ddiffyg gwybodaeth y nyrsys am y broses ryddhau ar gyfer y grŵp hwn, ac roedd hynny’n help i mi ddeall pam y gallai staff fod wedi gwneud y penderfyniad hwn.

Fel ysgrifennydd Cymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Bangor, rwyf wedi bod yn rhan o brosiectau gwella ansawdd ac mae’r wybodaeth hon wedi fy helpu i ddechrau meddwl am ffyrdd y gellid gwella

Bwrdd Arddangos Hybu Iechyd yn y Ganolfan Iechyd

Bwrdd Arddangos Hybu Iechyd yn y Ganolfan Iechyd

gwasanaethau ar gyfer y digartref. Dechreuais ystyried meysydd ar gyfer gwella a chanfod y gallai hybu iechyd fod yn ddull o godi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd yn ogystal â gwella agweddau tuag at y grŵp bregus hwn. Ers hynny rwyf wedi cynnal gweithgareddau hybu iechyd mewn canolfan iechyd leol drwy ddylunio ac arddangos bwrdd posteri iechyd i’r digartref i godi ymwybyddiaeth ac addysgu’r staff am ddigartrefedd. Rwy’n defnyddio Twitter yn gyson a phenderfynais ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel llwyfan i rannu tystiolaeth, cyfnodolion, newyddion a diweddariadau ar fy mhrosiect. Mae hyn wedi bod yn fuddiol o ran codi proffil fy mhrosiect a chysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymgymryd â gwaith i wella canlyniadau ar gyfer y digartref.

Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn ymchwil ac roeddwn yn awyddus i gasglu gwybodaeth am ddigartrefedd a oedd yn cynnwys barn unigolion digartref eu hunain i sicrhau bod gan fy mhrosiect sylfaen dystiolaeth gref. Cysylltais â chanolfan galw heibio leol i’r digartref gyda’r syniad o gynnal sesiynau celf ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaethau digartrefedd er mwyn darparu gwasanaeth therapiwtig a chael gwybodaeth i gefnogi fy mhrosiect. Roedd rheolwyr y ganolfan yn gefnogol iawn ac yn teimlo’n gyffrous gan fy mhrosiect ac roeddent yn awyddus i ganiatáu i mi ymgymryd â’r gwaith hwn. Rwyf nawr yn cynnal sesiynau therapi celf wythnosol i annog defnyddwyr gwasanaethau i fynegi eu hunain yn greadigol a rhannu eu profiadau bywyd a’u straeon yn ystod y sesiynau. Rwy’n defnyddio’r sesiynau celf fel dull o gasglu data i ganfod eu profiadau fel cleifion, ac rwy’n cael cyfoeth o wybodaeth yr wyf yn bwriadu ei defnyddio i wella’r gwasanaethau iechyd i unigolion digartref. Mae’r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiant ac yn ddiweddar cafodd ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr sy’n fy helpu i ddatblygu a defnyddio’r wybodaeth rwy’n ei chael ar gyfer mentrau gwella ansawdd.

Ni allwn byth fod wedi dychmygu cymaint y gallai’r digwyddiad yn ystod fy lleoliad fod wedi dylanwadu arnaf a’m taith gwella ansawdd. Mae’r sesiynau celf rwy’n eu cynnal wedi dysgu cymaint i

Cyflwyno fy ngwaith yng Nghynhadledd Staff/Myfyrwyr Prifysgol Bangor, 2015

Cyflwyno fy ngwaith yng Nghynhadledd Staff/Myfyrwyr Prifysgol Bangor, 2015

mi am ddigartrefedd ac rwy’n gallu ymgysylltu â’r grŵp yr wyf mor awyddus i’w helpu. Mae syniad bach a gefais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf o nyrsio bellach wedi datblygu’n brosiect llawer mwy lle rwy’n teimlo fy mod yn gwneud gwahaniaeth i wasanaethau i’r digartref. Rwy’n teimlo fy mod wedi cael fy ngrymuso ac yn falch o ba mor bell rwyf wedi dod ac rwy’n teimlo’n gyffrous ynglŷn â datblygiad y prosiect hwn yn y dyfodol. Rwy’n gobeithio am ddyfodol mwy disglair a chanlyniadau iechyd gwell ar gyfer y grŵp bregus hwn y mae angen cymorth arno’n ddybryd.

Dilynwch fy mhrosiect Health4Homeless prosiect ar Twitter: @HHMatters

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)