Mar 162017
 

Emma Morgan-Williams, Prifysgol Abertawe

Y tro cyntaf i mi glywed am ymgyrch ‘Helo fy enw i ydy’ Dr Kate Granger oedd yn fy narlithoedd cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe.  Roeddwn yn gwybod y byddwn yn defnyddio’r ymadrodd rhywbryd yn ystod fy lleoliadau, ond nid oeddwn wedi meddwl mai dyma fyddai un o’r pethau cyntaf y byddwn yn ei ddweud.

Ar fy niwrnod cyntaf un, ar fy lleoliad cyntaf ar ward mewn ysbyty lleol, cefais y cyfle i ddefnyddio ac addasu ychydig ar yr ymadrodd ‘Helo fy enw i ydy’; yn bersonol, roeddwn yn teimlo’n fwy cyfforddus yn dweud ‘Haia, Emma ydw i’.

Cefais gyfle gan fy mentor i gynorthwyo gyda gofal personol claf a oedd ar y llwybr diwedd oes.  Wrth fynd i mewn i ystafell y claf fe siaradodd fy mentor gyda’r teulu.  Cyn i mi gael cyfle i feddwl, dywedais y geiriau ‘Haia, Emma ydw i, dwi’n fyfyrwraig nyrsio.  A fyddai’n iawn i mi helpu fy mentor?’.  Cefais ganiatâd y teulu i helpu,  oherwydd ni allai’r claf roi caniatâd o ganlyniad i’r feddyginiaeth yr oedd yn ei derbyn.  Er eu bod wedi rhoi caniatâd i mi, rhoddais gyfle pellach iddynt newid eu meddwl; nid oeddwn eisiau gwneud iddynt deimlo rheidrwydd i mi gael cynorthwyo.  Oherwydd ei fod yn gyfnod anodd iddynt, byddwn wedi deall yn iawn pe byddai’n well ganddynt gael dwylo mwy profiadol i ofalu am eu Tad yn y cyfnod hwn.

Roedd defnyddio ‘Haia, Enw ydw i’, yn ffordd naturiol o ddechrau sgwrs gyda’r teulu.  Pe na fyddwn wedi cyflwyno fy hun yn iawn efallai na fyddwn wedi canfod bod fy nghlaf wedi treulio blynyddoedd lawer yn gweithio mewn ysbyty.  Ni fyddwn wedi clywed am ei hoffter o fyfyrwyr.  Ni fyddwn ychwaith wedi dysgu gan ei ferch y byddai wedi credu ei bod yn briodol i fyfyriwr ei gynorthwyo yn ystod ei ddyddiau olaf.  Roedd dweud ‘Haia, Emma ydw i’ wedi gwneud i mi deimlo’n fwy hyderus yn gofalu am fy nghlaf.  Roedd ‘Haia, Emma ydw i’ yn fy ngalluogi i ddysgu mwy am fy nghlaf, drwy’r sgyrsiau dilynol a gefais gyda theulu’r claf.  Dysgais beth oedd y llysenw yr hoffai i bobl ei alw, a’i fod yn casáu’r enw a oedd ar ei siart.  Roedd hyn yn fy helpu i gyfeirio at y claf gydag enw cyfarwydd wrth roi gofal personol iddo.  Mae’n bosibl na fyddwn wedi cael gwybod hyn oni bai fy mod wedi cyflwyno fy hun yn iawn.

Roedd fy amrywiaeth i ar ymadrodd ‘Helo fy enw i ydy’ Dr Kate Granger, ‘Haia, Emma ydw i’ yn galluogi’r teulu i deimlo y gallant siarad gyda mi, fy mod yn gyfeillgar ac yn agored.  Rhoddodd y cyflwyniad syml hwn fwy o hyder i mi siarad gyda theulu’r claf a chynorthwyo gyda gofal y claf.  Rwyf wedi defnyddio ‘Haia, Emma ydw i’ bob dydd ers hynny; rwy’n siŵr y bydd yn fy nilyn ymhob lleoliad ac am weddill fy ngyrfa.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)