Jun 062017
 

Mae Kathryn Topple yn fyfyrwraig nyrsio oedolion yn ei hail flwyddyn ac yn aelod o Gymuned Prifysgol Bangor.

Roeddwn am fynd i Gynhadledd Genedlaethol 1000 o Fywydau oherwydd roeddwn yn teimlo y byddai hyn yn hybu fy ngwybodaeth a’m profiad o ofal integredig yn y gwasanaeth iechyd.

Braint fawr oedd cael cyfle i fod yn bresennol oherwydd bod hyn hefyd wedi datblygu fy nealltwriaeth o sut mae gweithio tîm amlddisgyblaethol yn GIG Cymru yn gwella ansawdd y gofal mae cleifion yn ei dderbyn.

Uchafbwynt fy niwrnod oedd cael cyfle i gyfarfod â Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a gefnogodd ddatblygu 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella hefyd. Roedd hyn yn eithriadol o ddiddorol am ein bod yn gallu trafod sut y cafodd y gwasanaeth gwella ei sefydlu, ei ymgyrch i wella gofal cleifion, gan arwain at arbed bywydau yn y pen draw.

Roedd y profiad hwn yn bleserus iawn ac yn werth chweil a byddwn yn annog nyrsys sy’n fyfyrwyr yn y dyfodol i wneud cais i fynd i gynadleddau dilynol os bydd y cyfle yn codi.

Mae Fern Williams yn fyfyrwraig nyrsio maes oedolion sydd yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Roeddwn yn ffodus iawn cael mynd i Gynhadledd Genedlaethol 1000 o Fywydau yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd ddydd Mercher 29 Mawrth. Roedd y gynhadledd yn cynnwys nifer o siaradwyr gwadd i gyd yn cyflwyno o amgylch y thema integreiddio gofal a’r cysylltiadau i wireddu hynny. Mae tystiolaeth yn awgrymu y gall gofal integredig gynorthwyo wrth wella darnio mewn gofal iechyd, ond y gall gynorthwyo hefyd wrth wella ansawdd bywyd cleifion (Sun, Tang, Ye, Zhang, Bo a Zhang, 2014).

Roedd y diwrnod yn ddiddorol iawn, ond roedd dwy sesiwn lawn benodol yn rhagori.

Roedd y gyntaf gan Anna Sussex sy’n Rheolwr Llwyth Achosion Mynychwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a ddatblygodd Brosiect Mynychwyr. Nododd Anna yn ei chyflwyniad fod yr Adran Frys lle mae wedi’i lleoli yn cynnwys 8,000 o gleifion sy’n cael eu dosbarthu fel mynychwyr, ac sydd wedi cynhyrchu bron 32,000 o ymweliadau yn y 12 mis diwethaf, am gost sylfaenol o £3.2miliwn i’r Bwrdd Iechyd. O ran y prosiect, sefydlodd Anna dîm Amlddisgyblaethol, gan gynnwys aelodau staff yr adran frys, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r gwasanaeth y tu allan i oriau ac roedd hefyd yn cynnwys gwasanaethau eraill fel trydydd partïon a gwirfoddolwyr, sy’n cydweithio gyda’i gilydd.

Helpodd y prosiect i nodi cleifion sy’n cael mynediad amhriodol i’r gwasanaethau o ganlyniad i nifer o resymau. Oherwydd hyn, mae gweithiwr allweddol yn cael ei neilltuo i fynychwr sy’n ddibynnol yn ei angen fel arwahanrwydd cymdeithasol.

Nododd Anna ei hun ar y diwrnod fod y prosiect wedi helpu i hyrwyddo annibyniaeth ac ailintegreiddio’r unigolion yn ôl i mewn i’w cymuned. Dangosodd ystadegau ar ei sleid fod gostyngiad o 84% o ran mynychwyr gwasanaethau brys a gostyngiad o 95% o ran costau.

Roedd gennyf ddiddordeb hefyd yn y sgwrs a arweiniwyd gan Brendan Martin ar ran Jos De Blok, sylfaenydd Model Gofal Buurtzorg, nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn anffodus. Sefydlwyd Model Gofal Buurtzorg yn 2006/2007 gan Jos De Blok ei hun. Mae model gofal Buurtzorg yn cynnwys timau nyrsio gyda 12 ym mhob un a chyda rhwng 40 a 60 o gleifion ym mhob tîm. Deallwyd bod y timau’n golygu bod gweithwyr proffesiynol yn gweithio’n fwy effeithlon ac effeithiol, gan helpu i wella gofal sy’n canolbwyntio ar y person. Rwy’n hoffi’r syniad o tua 60 o gleifion rhwng 12 o nyrsys gan ei fod yn golygu bod 5 claf gan bob nyrs. Mae Jos De Blok ei hun wedi dweud ei fod yn galluogi’r staff i dreulio mwy o amser gyda’u cleifion. Rwy’n teimlo y bydd hyn yn helpu i feithrin perthynas therapiwtig. Yn ogystal â pherthynas therapiwtig, bydd yn darparu parhad gofal. Mae Barker (2017) yn mynegi bod parhad gofal yn helpu gyda boddhad cleifion ac yn gwella ansawdd bywyd i’r cleifion hynny â chyflyrau hirdymor.

Cefais hefyd gyfle i siarad â Chadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr Athro Syr Mansel Aylward ac roedd ganddo ddiddordeb mewn gwybod amdanom fel nyrsys sy’n fyfyrwyr a’r hyn sy’n bwysig i ni. Esboniais wrth Syr Mansel fy mod yn dwlu gweithio gyda’r henoed ac rwy’n hynod angerddol ynghylch darparu gofal a hyrwyddo annibyniaeth mewn cleifion â dementia. Dywedais wrtho, fel poblogaeth sy’n heneiddio, ei bod yn bwysig y dylai pobl gael ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia a sut y gall nid yn unig effeithio ar yr unigolyn ond ar aelodau o deulu’r unigolyn hefyd. Mae Palmer (2012) yn esbonio sut mae perthnasau yn aml wedi gofalu am eu hanwyliaid am flynyddoedd ac yn arbenigwyr ond gall fod yn straen seicolegol a chorfforol.

Yn y dyfodol rwy’n gwybod y byddwn yn bendant yn hoffi gwneud rhywbeth i helpu’r unigolion hynny â dementia. Er enghraifft, mae syniad sydd gennyf eisoes ar gyfer fy nhraethawd hir yn ymwneud â maethiad a dementia (sef yr hyn a ddewisais ar gyfer fy aseiniad PCAN). Rwyf wedi darllen sut mae gan gleifion â dementia gynnydd o 25% o ran y maeth maent yn ei gael pan fydd eu bwyd yn cael ei weini ar blât coch. Oherwydd bod cleifion â dementia yn aml yn amharod i fwyta am nifer o resymau. Rwy’n teimlo gyda’r ymchwil a’r amser priodol bod hwn yn rhywbeth y gallwn ei weithredu o fewn fy mwrdd iechyd lleol.

Cyfeiriadau

Barker, I. (2017) Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. British Medical Journal. http://www.bmj.com/content/356/bmj.j84

Palmer, J. (2012) Caregivers’ Desired Patterns of Communication with Nursing Home Staff—Just TALKKK! Journal of Gerontological Nursing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670746/

Sun X., Tang, W., Ye, T., Zhang, Y., Bo, W., Zhang, L (2014). Integrated care: a comprehensive bibliometric analysis and literature review. International Journal of Integrated Care. http://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.1437/

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)