Jun 072017
 

Sera Llewelyn Davies

Yn ddiweddar cefais y fraint o fynychu Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Llundain. Cefais ddewis naw sesiwn i gyd â oedd ymlaen ystod y ddau ddiwrnod. Roeddwn gyda  llawer o ddiddordeb ym mhob un ohonynt, ac felly yn anodd dewis rhai gan fod yna llawer o bethau diddorol ymlaen.

Ar ôl trafeilio o Ogledd Cymru i Lundain ar brynhawn Mercher, mi roeddwn yn edrych ymlaen at fynychu’r fforwm bore Iau. Mi roedd yr adeilad yn llawn o unigolion o bob man o’r byd ac roeddwn yn hynod lwcus i gael dysgu, rhannu syniadau.

Dechreuodd y diwrnod gydag Agoriad o groesawu a chyhoeddiadau gan ddilyn ymlaen i’r sesiwn cyntaf sef ‘International Quality and Safety where are we now and where we going to?’ o dan ofal Donald Berwick ac Lord Darzi. Roedd y sesiwn yn cynnwys beth fydd angen a sut i newid hyn ymhen blynyddoedd.

Wrth fynd i amrywiaeth o sesiynau dros y ddau ddiwrnod, sesiwn â wnaeth sefyll allan oedd yr ail sesiwn ar y dydd Iau, ‘How leaders navigate the way’. Prif beth dysgais o’r sesiwn yma oedd ‘ I’ve got the gift’ sef diwylliant o fewn arweinyddiaeth er mwyn gwella ansawdd ei fod yn anrheg. Mae’r anrheg hynny yn cael ei basio ymlaen lawr llwybr i’r person nesaf. Rhaid cofio mae llwybr ydyw ac nid map, sy’n golygu ei bod yn cymryd amser i fynd lawr y llwybr hynny i roi pethau ar waith. Mae yna bwysau mawr o fewn y maes iechyd a gofal. Dysgais er mwyn gwella ansawdd hyn yw’r anrheg, gyda ‘empoweremnet, engagment + culture’ yn rhan fawr o sut byddem yn arweinio o fewn lleoliad. Byddaf yn sicr mynd ar neges hyn yn ôl drwy ei weithredu ar y ward yn y dyfodol, er mwyn newid rhywbeth a’r pwysigrwydd fod pawb yn gyd weithio ac yn cynnwys pawb yn y weithred. Rhaid cwestiynu ar gyfer sut i asesu, gwella diogelwch, gwella’r gwasanaeth a drwy hynny angen profiadau. Er mwyn gwneud gwahaniaeth syniadau bach ar gyfer helpu staff newydd ar y ward drwy wneud llyfryn gwybodaeth a bwrdd hysbysfwrdd addysgol ar y ward. Dysgais gan gofio mynd ar ddyfyniad hyn yn ôl i le rwy’n gweithio bod newid a gwella ansawdd yn broses fel coginio ar hyn sydd yn rhoi blas yw’r cyd weithio i wneud rhywbeth weithio yn llwyddiannus.

Ar ddiwedd y ddau ddiwrnod, roeddwn wedi dysgu llawer o bethau. Gyda syniadau yn dod yn fyw yn fy meddwl, er mwyn mynd a nhw nôl i’r lleoliad lle rwy’n gweithio fel Nyrs Newydd Gofrestredig.

Rwy’n hynod o falch fy mod wedi ymgeisio am y gystadleuaeth #Helofyenwiydy, gan barhau gyda’r gwaith o ymgyrchu yn y ward. Os ydych yn fyfyriwr nyrsio neu myfyriwr meddygaeth ymgeisiwch ac mi fyddwch yn hynod ffodus o gael fynychu fforwm fel hyn yn y dyfodol. Mewn amser rwy’n edrych ymlaen eto i fynychu yn rhan o’r gwaith fel nyrs. Mae angen parhau gyda gwella ansawdd cleifion er mwyn iddyn nhw gael bob gofal gorau posib. Roedd y fforwm a chyd weithio gyda gweithwyr 1000 o fywydau yn hynod o ysbrydoledig.

Emma Morgan-Williams

Waw! Mae’n fraint ac anrhydedd meddwl bod fy nghais i’r gystadleuaeth “Helo fy enw i ydy…” wedi arwain at y cyfle i fynd i Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Excel Llundain eleni. Roedd y siaradwyr o’r radd flaenaf ac roeddwn i wedi gwirioni arnynt; roedd yn rhaid imi binsio fy hun. Fel myfyrwraig nyrsio blwyddyn gyntaf roedd yn anrhydedd cael mynd i’r sesiynau mewn cynhadledd mor enwog.

Rhoddwyd y brif araith agoriadol gan Dr Donald Berwick, a’r Athro yr Arglwydd Ara Darzi a ddilynwyd gan banel a oedd hefyd yn cynnwys Margaret Murphy, Cynghorydd Arweiniol Allanol Rhaglen Diogelwch Cleifion ar gyfer Cleifion Sefydliad Iechyd y Byd ac Anya De Longh, hyfforddwr hunanreoli a chlaf. Cytunodd y panel mai sicrhau mwy o gyfranogiad gan gleifion yw’r ffordd ymlaen.

Canolbwyntiodd prif sesiwn arall ar ‘Gleifion sy’n Arloesi’ a sut mae effaith technoleg yn galluogi cleifion i arloesi a gweiddi’n falch #NidYdymYnAros i’r farchnad fawr ddod o hyd i atebion ar gyfer eu cyflyrau.

Yn lle hynny mae’r cleifion hyn yn ymchwilio i atebion cadarnhaol drwy hunanreoli er mwyn gwella eu bywydau a bywydau eraill â chyflyrau iechyd tebyg a datblygu’r atebion hyn. Rwyf wedi bod ar leoliad cleifion allanol mewn clinig diabetig yn ddiweddar, ac nid oeddwn yn gallu aros i rannu arloesedd Tim Omer, Eiriolwr Diabetes a ddatblygodd fesurydd glwcos ‘Tic tac’ a System Pancreas Artiffisial. Rwyf wedi rhannu â chydweithwyr ar fy lleoliad waith arloesol Sara Riggare, myfyrwraig PhD yn Karolinska Instituet yn Sweden ac arbenigwraig hunanofal, sydd wedi datblygu offeryn mapio hunanofal i reoli ei chlefyd Parkinson ei hun.

Roedd y brif araith ar fore dydd Gwener gan Jason Leitch, Cyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol yn Llywodraeth yr Alban a Derek Feely, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol IHI, a anogodd ni i ofyn i’n cleifion ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ Roedd y cysyniad syml hwn wedi fy ysbrydoli cymaint ac ers hynny rwyf wedi awgrymu bod ein Cymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd rhan mewn “Diwrnod beth sy’n bwysig i chi 2017”. Gall y cwestiwn syml, ond effeithiol hwn ein helpu i ddarparu gofal mwy cyfannol sy’n canolbwyntio ar y person. Fel mam plentyn sy’n fyddar gallwn uniaethu â hyn yn hawdd; rwy’n gwybod pe bawn yn gofyn i fy mab “Beth sy’n bwysig i ti?” nid apwyntiadau ysbyty na chymhorthion clyw fyddai’r ateb. Yr ateb fyddai pêl-droed a nofio, gan ddangos yn hyfryd bod cleifion yn fwy na dim ond eu cyflyrau.

Un o’r uchafbwyntiau i mi oedd gwrando ar Ingrid Brindle, claf Canolfannau Meddygol Haughton Thornley a Chadeirydd Grŵp Cyfranogi Cleifion Haughton Thornley, ynghyd â Dr Amir Hannan, meddyg teulu yng Nghanolfannau Meddygol Haughton Thornley a Chadeirydd Uwchgynhadledd Arloesi Iechyd y Byd, a siaradodd y ddau am y claf #empowerlution – chwyldro o ran grymuso. Gwnaethant eirioli ar gyfer datgelu llawn a mynediad unigol i gofnodion meddygol, a fydd, yn eu barn hwy, yn arwain at well gofal cleifion yn y pen draw.

Cefais y cyfle hefyd i siarad â llawer o bobl am amrywiaeth o faterion. Roedd y rhain yn cynnwys y rhaglenni 1000 o Fywydau a Mwy – Gwasanaeth Gwella ar lefelau staffio diogel, sepsis a’r ymgyrch beichiogrwydd mwy diogel i enwi ond ychydig. Ni fyddai’r cyfle hwn wedi codi pe na bawn wedi mynd i’r gynhadledd. Fel myfyrwraig gwnes ddefnydd llawn o’r deunyddiau darllen ac rwy’n gwybod y byddaf yn eu defnyddio er mwyn adeiladu fy ngwybodaeth ac fel deunyddiau cyfeirio ar gyfer fy aseiniadau ysgrifenedig.

Yn ogystal, drwy wrando ar y Cyrnol Chris Hadfield, cyn-beilot prawf milwrol a gofodwr, llwyddais i greu argraff ar fy mhlant, a dysgais nad oes terfyn wrth gyflwyno gofal o ansawdd sy’n canolbwyntio ar y claf.

Diolch 1000 o Fywydau a Mwy – Gwasanaeth Gwella am brofiad mor wych! Rwy’n siŵr y bydd effaith y gynhadledd hon yn parhau drwy gydol gweddill fy ngyrfa broffesiynol. Gobeithio y byddwch yn cynnal cystadleuaeth debyg y flwyddyn nesaf, er mwyn rhoi cyfle dysgu i fyfyriwr arall, cyfle na ellir ei gymharu ag unrhyw beth yn fy mhrofiad i fel myfyrwraig.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)