Feb 192019
 

Yn y blog hwn, mae Richard Desir, Uwch-nyrs Trawsnewid y Gweithlu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Arweinydd Gweithredol Gweithlu Nyrsio Ardal Cymru-gyfan, yn rhannu’r daith o ddatblygu offeryn gweithlu a llwyth gwaith ar sail tystiolaeth, ac Egwyddorion Staff Nyrsio Dros Dro ar gyfer Nyrsys Ardal.

Gwaith y grŵp gweithlu a llwyth gwaith Nyrsio Ardal Cymru-gyfan yw datblygu Offeryn Gweithlu a Llwyth Gwaith Nyrsio Ardal, sydd wedi cael ei amlygu yng nghyd-destun Cymru, a fyddai’n cynorthwyo Byrddau Iechyd o ran cynllunio’r gweithlu nyrsio cymunedol. Bydd y gwaith pwysig hwn yn cyfrannu’n gadarnhaol at gyflwyno gofal i gleifion yn eu cartrefi eu hunain, ac yn helpu ffurfio’r gweithlu trwy sicrhau y caiff nyrsys ardal eu lleoli’n ddiogel ac yn effeithiol i fodloni anghenion y poblogaethau y maent yn eu gwasanaethu.

Defnyddir ymagwedd drionglog wrth gyfrifo nifer a chymysgedd sgiliau’r nyrsys sydd eu hangen ar gyfer Gwasanaethau Nyrsio Ardal, sy’n ystyried:

 • Dibyniaeth a chraffter claf
 • Archwiliad ansawdd
 • Barn broffesiynol

Mae’r grŵp wedi defnyddio ymagwedd raddol at ddatblygu’r sail dystiolaeth a dysgu gyda phob cam o ddatblygu’r offeryn archwilio ansawdd a lefelau gofal Cymru, gan ddefnyddio methodoleg gwella gwasanaeth, Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd, 1000 o Fywydau (2014), ac mae pob cam yn dilyn y cylch  Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu (PDSA).

O dan arweinyddiaeth Paul Labourne, mae Richard Desir a Katrina Rowlands, a’r grŵp gweithlu Nyrsio Ardal Cymru-gyfan, wedi dechrau ar daith ryfeddol ac uchelgeisiol i greu’r dystiolaeth i:

 • Bennu beth yw ansawdd, a sut gellir ei fesur a’i fynegi?
 • Datblygu a phrofi offeryn craffter a dibyniaeth i helpu asesu llwyth gwaith.
 • Archwilio sut defnyddir barn broffesiynol i lywio gwneud penderfyniadau a’r ffactorau cysylltiedig.

Yn ystod 2017/18, mae dros 600 o Nyrsys Ardal rheng flaen a thimau rheoli wedi cymryd rhan mewn gweithdai a gynhaliwyd ledled Cymru, i archwilio sut gellid defnyddio ‘Lefelau Gofal Cymru’ fel offeryn craffter ym maes nyrsio ardal, a chynhaliwyd sesiynau i lywio profi archwiliad ansawdd nyrsio ardal ymhellach.

Mae profi’r offeryn archwiliad ansawdd wedi bod o fudd i gleifion a thimau nyrsio ardal, trwy sbarduno:

 • Cyflwyno’n systematig sgorau rhybudd cynnar cenedlaethol ym maes nyrsio ardal
 • Cyflwyno’n systematig fframwaith “Beth sydd o bwys i mi”
 • Gwella’n systematig yr offer sydd ar gael i nyrsys ardal
 • Dal yn systematig ganlyniadau a phrofiadau cleifion i lywio gwella’r gwasanaeth
 • Digideiddio dal data yn gynnar a defnyddio’r data hwnnw’n ddigidol
 • Creu tystiolaeth newydd
 • Ysgogi’r gweithlu nyrsio ardal

Gofynnodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru am i set dros dro o egwyddorion staff nyrsio arweiniol ar gyfer nyrsio ardal gael eu datblygu a’u gweithredu, i gynorthwyo paratoi ar gyfer ymestyn y Ddeddf, wrth i’r gwaith i ddatblygu offeryn cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth gael ei gyflawni. Ym mis Medi 2017, lansiwyd Egwyddorion Staff Nyrsio Ardal. Caiff y rhain eu monitro bob chwe mis, a rhoddir adborth unigol i bob sefydliad cysylltiedig.

Mae gweithredu’r egwyddorion staff nyrsio ardal wedi galluogi asesiad sylfaenol o wasanaethau i ddeall ble mae angen datblygu’r gwasanaeth. Bydd yn galluogi timau nyrsio ardal gael eu diffinio’n dda, eu harwain yn dda, a’u cefnogi’n dda. Maen nhw wedi amlygu meysydd lle efallai nad yw’r galw a’r gallu yn cydweddu ac mae angen mwy o waith. Mae wedi cyflwyno cymysgedd sgiliau ychwanegol at nyrsio ardal, fel cymorth gweinyddol, sydd wedi rhyddhau amser ar gyfer cleifion. Mae’r asesiad ailadroddol o’r egwyddorion a’r adborth a roddwyd, yn cefnogi sefydliadau i ddatblygu’r gwasanaeth gofal nyrsio yn y cartref cyffredinol craidd, gan gydnabod y cyfraniad unigryw y mae nyrsys ardal yn ei wneud o ran rheoli iechyd y boblogaeth, gwella iechyd cyhoeddus, a chadw cleifion yng nghanol gofal.

Os hoffech ddarganfod mwy am y gwaith a gyflawnir gan y ffrwd gwaith Nyrsio Ardal, anfonwch neges e-bost at richard.desir@wales.nhs.uk neu Katrina.Rowlands@wales.nhs.uk

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)