Apr 032019
 

Rydym ni’n dal i fyny gydag Evie Lightfoot, Prif Nyrs Iau Tîm Ymateb Acíwt (ART) yn Sir Gâr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ar ôl ennill Nyrs y Flwyddyn RCN yng Nghymru 2018, a’r rôl y mae Gwella Ansawdd wedi’i chwarae yn ei gwaith.

Mae Evie wedi datblygu hyfforddiant i helpu staff nyrsio cymunedol i adnabod sepsis mewn cleifion.

Beth mae’r wobr yn hon yn ei olygu i chi yn bersonol ac yn broffesiynol?  

Mae’n fraint fawr ennill y wobr hon. Ar adegau, roeddwn i’n teimlo fel rhoi’r gorau iddi, oherwydd yr oedd hi’n daith eithaf unig, yn jyglo’r rôl o fod yn fam sengl i dri o blant sy’n gweithio, gyda baich achosion Nyrsio Ardal ac interniaeth ymchwil!

Roedd derbyn y wobr a’r gydnabyddiaeth am fy mrwdfrydedd a’m hymroddiad wedi gwneud y cyfan yn werth chweil, a gobeithio bydd hyn yn annog pobl eraill i gymryd rhan mewn prosiect y maent yn frwdfrydig amdano.

Y diben a’r nod oedd gwella diogelwch cleifion ac adnabod sepsis, a chynnydd priodol yn y gymuned, trwy wneud hyn, mae wedi gwella gwybodaeth a sgiliau timau nyrsio, ac mae’n helpu i’w grymuso nhw i ddatblygu’n briodol.

Rwyf hefyd yn gobeithio ei fod wedi codi proffil Nyrsio Ardal, gan wella dealltwriaeth o’r rôl bwysig, a chymhleth yn aml, sydd gennym o ran cyflwyno gofal yn y cartref, ac amlygu sut mae rôl y Nyrs Ardal wedi datblygu i fod yn swydd aml-ffasedog yn gofalu am gleifion a’u teuluoedd, gydag anghenion gofal iechyd cymhleth ac anrhagweladwy yn aml.

Yn bersonol, mae ennill Gwobr Nyrs y Flwyddyn RCN yng Nghymru 2018, a Nyrs Gymunedol y Flwyddyn RCN, wedi bod yn gyffrous iawn, ac yn anrhydedd mawr. Mae wedi rhoi llwyfan i mi weithio gyda phobl eraill i hyrwyddo rôl Nyrsys Cymunedol yn y cwest i wella gofal cleifion. Mae wedi arwain at gyfleoedd a phrofiadau newydd, a fydd yn ehangu fy ngwybodaeth a chynyddu fy hyder, a helpu i gyflwyno posibiliadau newydd ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol. Mae wedi bod yn fraint fawr cael y cyfle hwn.

Ble ddechreuodd eich taith?

Dechreuodd fy nhaith bron i 7 mlynedd yn ôl, pan ddechreuais weithio fel nyrs gymunedol. Roeddwn i wedi cael fy nghyflogi’n flaenorol fel prif nyrs iau yn yr adran damweiniau ac achosion brys, ac roedd gen i brofiad yn yr uned triniaeth ddwys, felly roeddwn i’n gyfarwydd ag asesu cleifion anhwylus gan ddefnyddio NEWS – System Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol, a sgrinio Sepsis.

Roedd yn amlwg i mi ar unwaith nad oedd gan nyrsys cymunedol yr hyfforddiant / addysg briodol i adnabod claf sy’n dirywio. Ni chafodd arsylwadau NEWS eu cyflawniad yn y gymuned, ac nid oedd staff wedi cael unrhyw hyfforddiant addysg sepsis. Ac nid oedd ganddynt yr offer cywir i gyflawni set lawn o arsylwadau chwaith.

Ceisiais leisio fy mhryderon, nad oedd yn hawdd iawn oherwydd, ar y pryd, nid oedd sepsis yn cael ei gydnabod fel problem yn y gymuned, a bod angen i nyrsys cymunedol gyflawni arsylwadau NEWS. Roedd hyn yn gwneud i mi deimlo’n rhwystredig iawn.

Fe wnes i gwblhau fy Ngradd Nyrsio Ardal SPQ, a mynd ymlaen i wneud interniaeth ymchwil, lle sefydlwyd fy mhrosiect i sefydlu gwybodaeth Nyrsys Ardal presennol am a chynnydd priodol. Ysgrifennais becyn addysg sepsis cymunedol pwrpasol, a chyflwynais hwn gyda help cydweithiwr o dîm 1000 o Fywydau. Fe gyflwynom yr hyfforddiant i dros 100 o nyrsys ledled Sir Gâr, a’r cynllun wedyn oedd eu holi nhw eto 3 mis yn ddiweddarach.

Roedd y prosiect cychwynnol hwn yn gatalydd, ac fe wnaeth ddadorchuddio llawer o broblemau yr oedd angen mynd i’r afael â nhw er mwyn gwella diogelwch cleifion.

Beth oedd rhai o’r heriau ar hyd y ffordd, a sut gwnaethoch chi eu goresgyn?

Mae wedi bod yn her gyson, ac mae’n parhau i fod!

Roedd pryderon i ddechrau, petawn i’n cyflwyno addysg ymwybyddiaeth o sepsis ac arsylwadau NEWS i nyrsys cymunedol, y byddent yn cynyddu’n amhriodol yn sydyn, ac y byddai ciw mawr o bobl y tu allan i feddygfeydd ac adrannau damweiniau ac achosion brys. Awgrymwyd hefyd nad oedd angen sgôr i wybod a oedd rhywun yn sâl.

Felly, rydw i wedi gorfod tawelu meddwl ac esbonio, er bod NEWS yn offeryn gwerthfawr i ganfod dirywiad a sepsis posibl, nid yw’n amnewid dyfarniad clinigol ymarferydd, mae yno i’w ategu a’i wella.

Mae NEWS hefyd yn iaith gyfathrebu gyffredin a ddefnyddir gan Wasanaethau Ambiwlans Cymru a gofal eilaidd. Mae hyn yn golygu, ar gyfer gofal cymunedol a sylfaenol, os oes angen i chi uwchgyfeirio claf sy’n dirywio, a bydd defnyddio NEWS yn helpu’r broses.

Yn gynnar, hyd yn oed, roedd rhwystrau ymarferol, fel dod o hyd i leoliadau i addysgu, i geisio cael staff i fynychu oherwydd problemau staffio, a hyd yn oed yr offer a gorfod cludo a chario teledu trwm a throli i leoliadau!

Rwyf wedi gweithio’n agos â Chris Hancock a thîm dirywio acíwt 1000 o Fywydau ers nifer o flynyddoedd, bod yn gysylltiedig â grŵp RRAILS Allan o Ysbyty Acíwt Cenedlaethol, yn ogystal â gwaith Allan o Ysbyty Acíwt Byrddau Iechyd.

Mae’r gefnogaeth rydw i wedi’i derbyn gan 1000 o Fywydau wedi bod yn ganolog i lwyddiant fy ngwaith, maen nhw wedi bod yn dîm gwych i fod yn gysylltiedig â nhw, ac i helpu hybu fy menter.

Maen nhw’n parhau i fod yn dîm rydw i’n cysylltu â nhw ac yn cyfarfod â nhw’n aml i helpu hybu’r gwaith dirywio acíwt yn y gymuned, ac rwy’n gyffrous ac yn falch o fod yn gysylltiedig â lansiad swyddogol NEWS mewn nyrsio cymunedol ym mis Mawrth.

A fyddech chi’n argymell yr ymagwedd Gwella Ansawdd i bobl eraill sydd eisiau gwneud newid? A beth ydych chi’n meddwl sy’n allweddol i gynnal gwelliannau?

Mae defnyddio ymagwedd gwella ansawdd yn caniatáu system strwythuredig, mae’n eich hybu chi i gasglu data a gweld beth sy’n gweithio ai peidio, a beth sydd angen ei newid. Pe bawn i ond wedi gwneud hyn o ddechrau’r prosiect yn fwy dyfal, ond mae’r cyfan yn broses ddysgu, am wn i.

Rydw i wedi dysgu, hyd yn oed â’r ewyllys gorau yn y byd, nad yw rhoi addysg ac offer yn ddigon. Rhaid i chi werthuso’r newid sydd wedi digwydd i lywio ymarfer yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau ei fod yn llwyddo, ni allwch fod yn fursennaidd. Rhaid rhannu syniadau a chael pobl eraill yn gysylltiedig er mwyn i bobl eraill allu derbyn y newid i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio a’i fod yn gynalidawy, er mwyn ei ymgorffori mewn ymarfer.

A oes gennych chi gynllun i adeiladu ar eich llwyddiant?

Rwy’n dal i gasglu data, felly ar hyn o bryd, caiff y llwyddiant ei fesur yn ôl yr adborth rwy’n ei dderbyn gan staff a chleifion. Bydd yr offeryn SBAR cymunedol yn cael ei lansio’n swyddogol, a bydd hyn wedyn yn caniatáu i mi fesur y canlyniadau pan fydd gofal cleifion yn cael ei uwchgyfeirio yn y gymuned, i dystio’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan nyrsys cymunedol.

Rwyf hefyd yn gobeithio, ar ôl lansio NEWS yn genedlaethol ar 21 Mawrth, bydd hyn yn helpu ymhellach i ymgorffori ymarfer gorau mewn timau nyrsio cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac yn genedlaethol.

Rwy’n gobeithio y bydd NEWS ac ymagwedd SBAR yn cael eu defnyddio mewn gofal sylfaenol, gyda nifer o gartrefi gofal a meddygfeydd eisoes â diddordeb.

Yn ddiweddar, sefydlais grŵp gorchwyl a gorffen i ail-ddylunio ein dogfen trosglwyddo gofal, er mwyn iddi gynnwys gwybodaeth fwy perthnasol sydd ei hangen, fel sgôr NEWS, a oes gorchymyn DNA CPR ar waith, ac ati. Gobeithio y bydd hyn yn gwella cyfathrebu rhwng gofal eilaidd a chymunedol. Y bwriad yw i’r ddogfen gael ei defnyddio wrth drosglwyddo o ysbyty neu o leoliad gofal, neu o’r gymuned, yn hytrach na llythyr rhyddhau’n unig.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn gwneud prosiect yn y dyfodol a fydd yn edrych ar ofal ar ôl sepsis, a chefnogi cleifion yn y gymuned.

Rydw i ar hyn o bryd yn cyflawni gwaith Gwella Ansawdd i sefydlu pa mor dda y mae timau nyrsio cymunedol yn defnyddio NEWS, a gallu mesur y canlyniadau.

Pa eiriau o anogaeth fyddech chi’n eu cynnig i bobl eraill sy’n dechrau ar daith wella?

Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig cael nod diffiniedig cryf o beth rydych chi’n ceisio ei gyflawni a pham. Rhaid i chi gadw hyn mewn golwg trwy gydol y broses i helpu i sicrhau eich bod chi’n parhau’n frwdfrydig a’ch atal rhag gwyro.

Os yw’ch syniad i weithredu newid yn cael ei ategu gan onestrwydd a dyhead cryf i wella gofal cleifion a’r ymarfer, yna rydych chi ar y trywydd cywir.

Gwnewch yn siŵr bod eich syniad ar sail tystiolaeth a’i fod yn rhywbeth rydych chi’n frwdfrydig amdano. Rhaid i chi fod yn groendew a bod gennych chi ysgwyddau llydan. Ni fydd pawb yn hoffi nac yn cytuno â’ch syniadau. Mae’n ymwneud â datblygu strategaethau ymdopi a gwella sgiliau cyfathrebu i fynd i’r afael â hyn!

Dysgwch o’r rhwystrau, dathlwch y llwyddiannau, hyd yn oed pan eu bod nhw’n fach, parhewch i gnocio ar ddrysau gan fod rhwydweithio ag eraill yn allweddol i lwyddiant.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)