Apr 052019
 

Caiff bydwreigiaeth ei gydnabod fel un o’r meysydd proffesiynol mwyaf gwobrwyol sy’n bodoli. Fodd bynnag, fel mae cymaint o fydwragedd yn tystio, mae’n faes hynod heriol hefyd. Prin yw’r cyfleoedd i gyfrannu at brosiectau gwella ansawdd sydd o fudd uniongyrchol i’r menywod yn ein gofal ac sydd hefyd yn siapio’r maes proffesiynol ac arferion clinigol ehangach. Mae Strategaeth Gwaedu Obstetreg i Gymru (OBS Cymru) yn brosiect o’r fath. Eginodd OBS Cymru o ganlyniad i waith ymchwil a ddechreuodd yng Nghaerdydd dros ddeg mlynedd yn ôl, gan ddatblygu dros amser yn strategaeth seiliedig ar dystiolaeth hynod effeithiol ar gyfer rheoli gwaedu ôl-enedigol. Bellach, mae’r dull wedi cael ei gyflwyno ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru, gan newid arferion yn sylweddol, a hynny dros nos i bob golwg.

Mae pob Tîm Hyrwyddo OBS Cymru sy’n rhan o Uned o dan Arweiniad Ymgynghorydd wedi goruchwylio cyflwyniad y prosiect. Rydw i wedi cael y fraint o fod yn Hyrwyddwr Bydwragedd yn Ysbyty Glan Clwyd yng ngogledd Cymru, a gallaf ddatgan yn gwbl ddiffuant bod y profiad wedi bod yn hynod wobrwyol a’i fod wedi cael mwy o ddylanwad ar fy arferion nag unrhyw beth rydw i wedi bod yn rhan ohono yn y gorffennol. Ymyriadau syml, seiliedig ar dystiolaeth, gyda phwyslais ar adnabod gwaedu ôl-enedigol yn gynnar trwy asesiadau risg a mesur colledion gwaed, yn hytrach nag amcangyfrifo. Mabwysiadwyd y newid arfer mawr hwn gan bob aelod staff gan arwain at ganlyniadau nodedig. Mae newidiadau yn anochel ym maes bydwreigiaeth, er nad yw’n cael ei gyflawni mor hawdd fel arfer!

Fel Hyrwyddwyr Bydwragedd, rydym ni wedi annog gwaith tîm a hyfforddiant amlddisgyblaethol go iawn, sydd wedi arwain at ganlyniadau nodedig ac anwadadwy i’r menywod yn ein gofal. Mae llwyddiant OBS Cymru yn ein huned yn seiliedig ar ymgysylltu â’r gweithwyr cynorthwyol a’r bydwragedd. Nhw arweiniodd y newid i fesur colledion gwaed a chydnabod a rheoli gwaedu ôl-enedigol yn gynnar.

Fel prosiect QI, mae OBS Cymru wedi dod i ben. Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd gwaith OBS Cymru. Yn hytrach, dyma gyfle i fyfyrio ar ba mor bell rydym wedi dod fel cenedl sy’n arwain y ffordd o ran rheoli gwaedu ôl-enedigol yn effeithiol. Yn ogystal, dyma gyfle i ni edrych tua’r dyfodol a chynllunio strategaethau er mwyn sicrhau bod y gwaith amhrisiadwy hwn yn parhau ac yn dod yn rhan annatod o arferion bob dydd.

Teimlaf yn ffodus o fod wedi cael cyfle i weithio gyda thîm mor frwdfrydig, gwybodus a llawn cymhelliant, a fydd yn sicrhau bod y gwaith yn parhau ac yn gyrru newidiadau er lles y menywod yn ein gofal. I ni, mae OBS Cymru yma i aros!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)