May 142019
 

Cawsom sgwrs gyda Paul Gimson, Arweinydd Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau, 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, i drafod y cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau.

1.Beth yw’ch cefndir ym maes diogelwch meddyginiaethau?

Rwyf wedi bod yn fferyllydd, felly mae diogelwch meddyginiaethau yn fy ngwaed! Rwyf wedi gweithio ym maes fferylliaeth gymunedol ac fel cynghorydd rhagnodi mewn byrddau iechyd lleol. Roeddwn i’n arweinydd ar gyfer diogelwch meddyginiaethau yn y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.

  1. Beth yw’r cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau?

Caiff y rhaglen ei sefydlu mewn ymateb i Her Diogelwch Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd, ‘Meddyginiaeth heb Niwed’, a chynllun tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, Cymru Iachach. Rydym ni’n ceisio gwneud Cymru’r lle mwyaf diogel yn y byd i gymryd meddyginiaethau.

Bydd ein rhaglen yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â phedair her allweddol;

  • Systemau – sut gallwn ni wella’r systemau a’r prosesau sy’n tanategu rhagnodi, diogelwch a rheoli meddyginiaethau? Byddwn ni’n canolbwyntio ar arferion rhagnodi, rhyngwynebau gofal, a chymhwyso’r gronfa dystiolaeth sy’n bodoli ynghylch meddwl a diogelwch systemau.
  • Niwed – sut gallwn ni fynd i’r afael â meysydd penodol o niwed rydym ni’n gwybod sy’n cyfrannu’n sylweddol at dderbyniadau osgoadwy i’r ysbyty? Mae’r meysydd o bryder yn cynnwys derbyniadau i ysbyty yn sgil cwympiadau, gwaedu, ac anaf acíwt i’r arennau.
  • Rhagnodi darbodus – sut gallwn ni gymhwyso egwyddorion gofal iechyd darbodus i ragnodi? Sut gallwn ni wella meysydd fel polyfferylliaeth, adolygu meddyginiaethau, ac ymwrthedd i gyffuriau? Allwn ni wneud defnydd gwell o’r tîm amlddisgyblaeth?
  • Gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn – sut gallem ni gefnogi ymagwedd sy’n canolbwyntio fwy ar yr unigolyn at ddiogelwch meddyginiaethau yng Nghymru? Beth yw’r ffordd orau i gymhwyso egwyddorion cynhyrchu ar y cyd a seicoleg newid ymddygiadau at y defnydd o feddyginiaethau?
  1. Sut ydych chi’n bwriadu cyflawni canlyniadau allweddol y rhaglen?

Fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, bydd yn her ac ni fydd yn digwydd dros nos. Rwyf wedi bod yn tybio -beth yw elfennau system diogelwch meddyginiaethau o’r radd flaenaf. A yw’n ddefnydd gwell o ddata? A yw’n well dysgu o wall? A yw’n gweithio amlddisgyblaeth well? Sut beth fydd hyn mewn system well?

Er mwyn darganfod mwy, rydym ni’n bwriadu dod ag arbenigedd gwella 1000 o Fywydau, a gwybodaeth a phrofiad y rheiny yn y GIG sydd â diddordeb mewn diogelwch meddyginiaethau, yn ogystal â’r cyhoedd, at ei gilydd, i gynhyrchu ar y cyd cyfres o ymyriadau effaith uchel sydd â’r potensial i drawsnewid diogelwch meddyginiaethau yng Nghymru. Wedyn, byddwn ni’n profi’r ymyriadau hynny gyda’r bwriad o’u lledaenu nhw’n genedlaethol, trwy Gydweithrediaeth Diogelwch Meddyginiaethau genedlaethol.

  1. Pam ydych chi’n gyffrous cael gweithio ar hyn?

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â diogelwch meddyginiaethau ar hyd fy ngyrfa. I mi yn bersonol, mae’n gyfle i gymhwyso popeth rydw i wedi’i ddysgu am wella i bwnc rwy’n frwdfrydig yn ei gylch. Trwy ddod ag arbenigedd fferyllol a gwella at ei gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl trwy ddefnydd mwy diogel a mwy effeithiol o feddyginiaethau.

Hoffai Paul glywed oddi wrthych chi – pa syniadau sydd gennych chi i wella diogelwch meddyginiaethau? Pa brosiectau ydych chi’n gysylltiedig â nhw yr hoffech eu rhannu? Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag ef ar paul.gimson@wales.nhs.uk

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)