May 292019
 

Fy enw i yw Christine Welburn ac rydw i’n nyrs glinigol arbenigol thromboproffylacsis yn Ysbyty Glan Clwyd. Pan ddechreuais y swydd ym mis Awst 2017, ar y cyd â Mr Hanna, yr arweinydd clinigol, nodais fod cydymffurfiaeth wael o ran cwblhau’r asesiad risg thromboproffylacsis. Dangosodd yr archwiliad cychwynnol mai 34% yn unig o asesiadau risg oedd yn cael eu cwblhau. Trafodais y sefyllfa gyda Mel Barker, y Rheolwr Gwella Ansawdd, a anogodd fi i fynychu hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (Arian), a fyddai’n fy arfogi gyda’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio dulliau gwahanol er mwyn sicrhau ymgysyllted ac i newid arferion.

Cofrestrais ar gyfer yr hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (Arian), a phenderfynais wneud prosiect ar wella cydymffurfiaeth o ran cwblhau asesiadau risg thromboproffylacsis. Penderfynais ymgysylltu ag aelodau staff rheng flaen a gyrru’r gwelliant trwy gwblhau taith gerdded thromboproffylacsis wythnosol o amgylch yr ysbyty. Mae tîm y daith gerdded yn cynnwys fi (Nyrs Glinigol Arbenigol), Mr Hanna (Arweinydd Clinigol) a Mr Haimon (Fferyllydd Arweiniol), sef arweinydd o bob maes sydd angen ymgysylltu â hwy er mwyn newid arferion. Bob wythnos, rydym yn cerdded o amgylch y wardiau (gan dargedu’r wardiau derbyn aciwt i gychwyn, ond bellach yn cynnwys wardiau cleifion mewnol) ac yn dewis 5-10 o nodiadau achos ar hap ar bob ward er mwyn eu harchwilio a’u hadolygu. Rydym yn asesu a yw’r asesiad risg thromboproffylacsis wedi cael ei lenwi (ac a yw’n gywir), a yw’r blwch thromboemboledd gwythiennol ar y cerdyn cyffuriau wedi’i lenwi ac a yw’r presgripsiwn yn gywir. Yn ogystal, rydym yn asesu a yw thromboproffylacsis mecanyddol a chemegol wedi cael ei ragnodi, ei weinyddu, ei wrthgymeradwyo ac a yw’r claf wedi methu unrhyw ddosau. Mae hynny’n rhoi cyfle i ni ddarparu adborth uniongyrchol i bob aelod staff clinigol perthnasol, cywiro unrhyw gamgymeriadau rhagnodi a rhannu gwersi a chyngor yn yr ardal glinigol.

Ar ôl deg mis o gynnal taith gerdded wythnosol, cynyddodd ein cydymffurfiaeth i 84% ac, ar ôl deunaw mis o ymyrraeth, cydymffurfiodd y wardiau derbyn aciwt 100%. Lledaenwyd y prosiect ledled y safle a chyflawnodd Ysbyty Maelor Wrecsam yr un canlyniad o fewn chwe mis o fabwysiadu gweithdrefn Ysbyty Glan Clwyd. Addaswyd ein techneg archwilio ar ôl nifer o gylchdroeon PDSA tan ein bod yn hapus gyda’r dechneg adborth ac ein bod yn casglu gwybodaeth berthnasol. Mae’r prosiect gwella ansawdd hwn wedi sicrhau bod Ysbyty Glan Clwyd yn safle blaenllaw o ran atal thromboemboledd gwythiennol, gan ennill y brif wobr ym maes gofal heb niwed yng Nghynhadledd Ymchwil a Gwella Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chyrraedd rownd derfynol Gwobr Genedlaethol HSJ (Ail-ddylunio Gwasanaeth Aciwt).

Cyn dysgu am wella ansawdd, roeddwn yn gallu adnabod beth oedd angen newid o ran arferion, ond ddim o reidrwydd y ffordd orau o weithredu’r newid. Ar ôl cwblhau hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (Arian) yn Ysbyty Glan Clwyd, cefais fy arfogi gan y wybodaeth a’r sgiliau i asesu a gweithredu newid, gan ddefnyddio dulliau gwahanol er mwyn cyflawni’r deilliant delfrydol.  Byddem yn cynghori unrhyw un sy’n chwilio am brosiect gwella ansawdd i gwblhau hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd ac i gwblhau prosiect ar ei syniad, oherwydd, yn aml, gall newid bach ymarferol gael effaith pellgyrhaeddol ar ddiogelwch cleifion.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)