Sep 102019
 

Ar ôl ein newyddion mawr yr wythnos ddiwethaf y bydd 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella yn newid i fod yn Gwelliant Cymru ar 25 Tachwedd 2019 – rydyn ni’n sgwrsio gyda Dr John Boulton, Cyfarwyddwr parhaol 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella/Gwelliant Cymru i ddarganfod mwy.

Pam ail-frandio 1000 o Fywydau – Gwasaaneth Gwella i fod yn Gwelliant Cymru?

Cefais fy ngwneud yn ymwybodol o 1000 o Fywydau – Gwasaaneth Gwella am y tro cyntaf pan roeddwn i’n gweithio fel meddyg yn Sheffield dros ddegawd yn ôl. Mae’n frand sefydledig, uchel ei barch. Ers ymgyrch diogelwch cleifion 1000 o Fywydau 11 mlynedd yn ôl, mae wedi bod yn gyfystyr â gwella diogelwch cleifion ledled Cymru. Ond dyna pam mae angen i ni newid a datblygu ein brand. Fe wnaeth yr Adolygiad Seneddol, a Chymru Iachach awgrymu bod angen i ni ystyried sut rydyn ni’n cefnogi gwelliant ym maes gofal iechyd, yn ogystal â dechrau gweithio gyda sefydliadau gofal cymdeithasol. Er y bydd diogelwch cleifion yn parhau’n bwysig iawn i waith gwella yng Nghymru, rhaid i ni nawr gynnig gwasanaeth gwella i ategu’r ystod eang o heriau sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae angen brand arnom sy’n adlewyrchu hyn ac mae Gwelliant Cymru yn ateb i ddiben – mae’n gryno, yn syml ac yn hunanesboniadol.

Beth sy’n wahanol am Gwelliant Cymru?

Bydd Gwelliant Cymru yn canolbwyntio hyd yn oed yn fwy ar gydweithio gyda’r partneriaid yng Nghymru a thu hwnt. I ni, nid yw’n ymwneud â Gwelliant Cymru, mae’n ymwneud â gwelliant – mae hyrwyddo a galluogi gwelliant yn gerbyd i drawsnewid i gyflawni gofal gwych i bobl Cymru. Rydyn ni eisoes yn gweithio i gefnogi sefydliadau i fewnosod diwylliant o wella, ac rydyn ni eisiau cynyddu hyn ymhellach, ac uno pawb i ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’ ar y cyd newydd, ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, y gallwn weithio gyda’n gilydd i’w chyflawni.

Beth mae’r newid i Gwelliant Cymru yn ei olygu ar gyfer gwelliant yng Nghymru?

Os bydd yr holl sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r un ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’, bydd hyn yn golygu y bydd mwy o bobl ledled Cymru yn cael profiad o ofal gwych, cyson ac yn ei dderbyn. Mae ein staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol mor bwysig ac yn cael eu gwerthfawrogi, ac rydyn ni eisiau eu cefnogi nhw drwy gynnig hyfforddiant gwella – dyna pam rydyn ni’n sefydlu Academi Gwelliant Cymru. Felly, pan fyddan nhw’n gweld rhywbeth y gellir ei wella ar gyfer y bobl y maen nhw’n gofalu amdanynt, bydd ganddynt y sgiliau a’r hyder i’w wella. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn rhoi ymdeimlad hyd yn oed yn fwy o gyflawni iddyn nhw; byddan nhw’n gallu eistedd i lawr ar ddiwedd diwrnod prysur, gan wybod eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth yn well, a’u bod nhw wedi cyflwyno gofal gwych. Dyma beth rydyn ni ei eisiau ar gyfer ein staff a phobl Cymru.

Sut bydd Rhaglenni 1000 o Fywydau – Gwasaaneth Gwella yn newid?

Ni fyddwch chi’n sylwi ar unrhyw newidiadau ar unwaith i’n rhaglenni wrth i ni ailfrandio i Gwelliant Cymru. Fodd bynnag, dros amser, byddwn ni’n adolygi ein rhaglenni gwaith, gan sicrhau eu bod nhw’n adlewyrchu’r ymagwedd newydd.

Beth nesaf ar gyfer Gwelliant Cymru?

Dros y misoedd nesaf, bydd y tîm yn ymgysylltu â phobl ledled iechyd a gofal cymdeithasol, gan weithio gyda’r cydweithwyr a’n partneriaid i ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’ ar y cyd newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Byddwn ni’n arddangos mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau partneriaid i wneud hyn, gan ddechrau yng nghynhadledd Gofal Cymdeithasol Cymru yr wythnos hon. Os na fyddwch chi’n cael gafael arnom mewn digwyddiad, gallwch ymgysylltu â ni ar-lein.

Y garreg filltir fawr nesaf i ni fydd ein cynhadledd ar 25 a 26 Tachwedd. Dyma pryd fyddwn ni’n ail-lansio fel Gwelliant Cymru ac yn rhannu’r ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’ ar y cyd newydd, ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o welliant yng Nghymru, byddwn yn eich annog i gofrestru (gosod dolen), gan fod lleoedd yn cael eu llenwi’n gyflym – mae 150 o bobl wedi cofrestru mewn tridiau’n unig! Rydyn ni’n awyddus iddo fod yn llwyfan i arddangos y gwaith gwella ardderchog sydd eisoes yn digwydd ledled Cymru a thu hwnt – os ydych chi wedi bod yn gysylltiedig â gwaith gwella yr hoffech ei rannu, cyflwynwch grynodebau yma.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Gymru, a gobeithiaf y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn ymuno â’r daith hon gyda ni a bod yn rhan o ddyfodol gwelliant.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)