Oct 072019
 

Mae Dominique Bird, Pennaeth Capasiti a Gallu, yn sôn wrthym am y cynlluniau ar gyfer yr Academi newydd a sut mae tyfu eich llysiau eich hun wir yn wyddor!

Rwy’n falch cael rhannu gyda chi bod fy ymdrechion i dyfu llysiau adref wedi bod yn llwyddiannus o’r diwedd! Er fy mod i wedi buddsoddi llawer o amser ac ymdrech yn fy ngheisiadau blaenorol, nid oedd llawer oedd yn werth ei weini amser swper. Ar ôl llawer o ddyfalbarhad a dysgu o’m  hanffodion â bwriad da, mae’r canlyniadau wedi gwella ychydig, ac mae fy mechgyn wedi bod yn mwyhau’r cnwd mawr a gynhyrchwyd dros yr haf.

Mae hyn wedi gwneud i mi feddwl sut rydym ni’n defnyddio gwyddor gwella i ddysgu am system. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae fy llecyn llysiau (fy system yn y senario hwn) wedi canolbwyntio ar beth sy’n gweithio, ym mha sefyllfaoedd ym mha amodau, a gyda pha bartneriaid tyfu – moron a thomatos!

Mae myfyrio ar beth rydym ni wedi’i gyflawni yn GIG Cymru trwy’r rhaglen Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd wedi arwain at gasgliadau tebyg.  Roedd Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd yn hynod o lwyddiannus mewn sefydlu iaith gyffredin ar draws GIG Cymru. Mae’r Model Gwelliant wedi cynnig fframwaith syml ar gyfer y rheiny sy’n dechrau ar eu gwaith/prosiect gwelliant cyntaf, a chodi ymwybyddiaeth o’r ymagwedd hon i dros hanner y gweithlu. Fodd bynnag, wrth edrych ar yr elfen ‘felly beth’, mae gwersi i’w dysgu.

Fel fy nhomatos a’m moron mewn mannau amrywiol yn fy ngardd, mae ychydig o’r hyfforddiant wedi arwain at gnydau o brosiectau gwelliant yn cyfuno i gael effaith sylweddol ar ddiogelwch, effeithiolrwydd, ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, amseroldeb, effeithlonrwydd ac ecwiti ein gwasanaethau. Fodd bynnag, mae’r un faint wedi methu – am nifer o resymau gwahanol.

Dros yr 18 mis diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda thimau gwelliant ym mhob sefydliad i weld beth sy’n gwneud prosiect gwelliant llwyddiannus a beth yw’r rhwystrau cyffredin. Rydym ni wedi bod yn edrych ar beth sydd ei angen o ran gallu ehangach yn y system; rydym ni hefyd wedi bod yn gweithio gydag arbenigwyr y rhwydwaith i edrych ar sut i gysylltu’r elfennau hyn yn y ffordd orau yng Nghymru; a systemau gwelliant aeddfed rhyngwladol i edrych ar ddysgu ar newid ar draws system ddiwylliannol.

Yn rhan o ail-lansio 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella fel Gwelliant Cymru, rydym ni’n dod â’r dysgu hyn at ei gilydd o dan ymbarél Academi Gwelliant Cymru.  I fewnosod ethos gwelliant ar draws y system, bydd yr Academi yn darparu cymorth ar y tri maes canlynol:

  • Amodau – cymorth sefydliadol i alluogi system gwelliant
  • Cysylltiadau – rhwydweithio arweinwyr gwelliant, yn lleol, ar draws y wlad, a thu hwnt
  • Gallu – datblygu gwelliant i unigolion, timau, hyfforddwyr ac arweinwyr

Bydd yr Academi’n gweithio’n agos ag arbenigwyr ym mhob maes o’r parthau ansawdd, ehangu’r sbectrwm o ymagweddau gwelliant i fodloni anghenion sy’n aeddfedu’r system.

Wrth faethu gwelliant yn  ein system, mae angen i ni ganolbwyntio ar yr holl agweddau ar unwaith – ond ble mae dechrau? Dyma’r cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir i mi – ni allwch dyfu coedwig ar unwaith, ond bydd talu sylw at gyflwr y pridd, sut bydd planhigion a choed yn cysylltu â’i gilydd a maethu camau bach yn y tir mwyaf ffrwythlon yn rhoi hwb i chi.

Byddwn ni’n rhannu mwy gyda chi dros yr wythnosau nesaf ynghylch beth rydym ni’n gobeithio ei gyflawni gyda’n Hacademi a gobeithiwn y gallwch ymuno â ni i lansio Gwelliant Cymru ar 25 Tachwedd, lle cewch wybod mwy. Darllenwch fwy am Academi Gwelliant Cymru yma, a chysylltwch os hoffech gymryd rhan.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)