Oct 282019
 

Gofal Clefyd Niwronau Motor De Cymru / South Wales Motor Neurone Disease Care Network Fis diwethaf, enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda un o’r naw o wobrau yng Ngwobrau GIG Cymru 2019 am ‘ddarparu gwasanaethau mewn partneriaeth ar draws GIG Cymru.’

Siaradwn â Dr Idris Baker, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol a chyd-gyfarwyddwr Rhwydwaith arobryn Gofal Clefyd Niwronau Motor De Cymru.

Beth yw’ch profiad chi o waith gwella?

Dechreuom gymryd rhan mewn gwaith gwella oherwydd yr oeddem ni i gyd yn ymwybodol o’r problemau yr oedd angen eu datrys, o rywbeth yr oedd angen ei wella. Er y dechreuom gymryd rhan ar adegau gwahanol, roedd pob un ohonom yn gallu gweld bod gofal ar gyfer pobl â Chlefyd Niwronau Motor (pwMND) yn wych mewn rhai mannau, ond yn ddiffygiol mewn mannau eraill. Roedd yn anghyson ac anghyflawn. Ar gyfer pobl â Chlefyd Niwronau Motor yn ne Cymru, fel nifer o ardaloedd y DU, roedd amrywiadau eang o ran mynediad at ofal wedi’i gydlynu’n dda.

Sut dechreuoch chi arni?

Dechreuom drwy ddeall ble’r oeddem ni a chryfderau’r man cychwyn hwnnw. Roedd gennym ni gleifion a theuluoedd a oedd eisiau gweithio gyda ni i wella pethau. Roedd gennym ni’r arbenigedd iawn i ddarparu gofal da, roedd diddordeb mewn ei ledaenu’n decach ar draws y rhanbarth, ac roedd partneriaid parod yn y sector statudol ac, yn hollbwysig, yn y sector gwirfoddol.

Arweiniodd cefnogaeth y sector gwirfoddol at fuddsoddiad cychwynnol, dysgu gan gymheiriaid o ranbarthau eraill, a chyfalaf gwleidyddol. Fe wnaeth cynnwys defnyddwyr helpu i sicrhau ein bod ni’n canolbwyntio ar beth oedd ei angen, nid beth oedd yn ymddangos yn amlwg i ni yn unig.

Fe wnaethom ni ffurfio cynghreiriau o ddiddordeb ledled de Cymru. Er enghraifft, defnyddiom gefnogaeth y sector gwirfoddol trwy ddangos ymroddiad i wella a helpu i gyflawni rhai o’u nodau. Fe wnaethom ennyn diddordeb ysbytai acíwt trwy ddangos bod gofal a gydlynir yn dda yn lleihau derbyniadau ac ymyriadau diangen. Gyda phob partner posibl, roeddem ni’n gallu amlygu eu diddordeb mewn Clefyd Niwronau Motor a dangos sut y gallai’r gwelliannau yr oeddem ni’n anelu atynt fynd i’r afael â’r diddordeb hwnnw. Bu modd i ni ddod o hyd i feysydd sylweddol lle’r oedd diddordebau’r gwahanol bartïon yn ddigon cyffredin i allu gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r un gwelliannau.

Gofal Clefyd Niwronau Motor De Cymru / South Wales Motor Neurone Disease Care NetworkSut ydych chi’n defnyddio gwaith gwella heddiw?

Heddiw, rydym ni’n parhau i geisio gwelliannau. Er bod llawer llai o anghyfiawnder na phan ddechreuom ni, rydym ni’n gwybod bod ychydig yn bodoli o hyd. Mae pobl mewn rhai rhannau o’r rhanbarth yn gallu cael mynediad at rai ymyriadau’n haws o hyd. Ac er bod y ddarpariaeth yn decach, nid yw hynny’n golygu ei bod hi’n ddigon da. Rydym ni’n defnyddio’r mesuriadau sydd ar gael – mesurau canlyniadau a phrofiad, ac offer archwilio cenedlaethol safonol – i amlygu ble gellir gwella pethau ymhellach ac arddangos y gwelliant hwnnw pan rydym ni wedi gallu gweithredu. Mae’r elfen cynnwys defnyddwyr yn bwysig, ac er ein bod ni’n cael llawer o adborth cadarnhaol digymell, rydym ni’n cymryd camau pendant i geisio sylwadau am beth y gallem ni fod yn ei wneud yn well, neu beth y mae angen i ni ei newid nesaf.

Mae rhai rhwystrau’n anoddach i’w goresgyn, ond rydym ni wedi dysgu nad oes angen i ni ennill bob tro. Mae pob llwyddiant, pob gwelliant, wedi dilyn rhai cynigion sydd wedi methu, felly rydym ni wedi dysgu ystyried y methiannau hynny fel gohirio llwyddiant.

Sut mae gwaith gwella wedi bod o fudd i’ch tîm?

Mae pob un ohonom wedi cael boddhad mawr o gymryd rhan yn hyn. Rydym ni wedi dysgu, ac wedi dod o hyd i ffyrdd o gymhwyso’r hyn a ddysgwyd i agweddau eraill o’n gwaith; rydym ni wedi mwynhau gweld y buddion i’n cleifion, hyd yn oed pan nad ydynt yn gwybod sut oedd pethau o’r blaen; ac rydym ni wedi mwynhau gallu rhannu’r hyn a ddysgwyd â phobl eraill yn y rhanbarth a ledled y wlad. Mae bod yn rhan o ofal pobl yn hynod foddhaol, ond rydym ni wedi canfod bod gwella’r gofal y maen nhw’n ei dderbyn yn cynyddu a dwysáu’r boddhad rydym ni’n ei gael o’n gwaith.

Mae’r boddhad rydym ni’n ei gael o weithio gyda’n gilydd yn fwy na’r boddhad unigol a ddaw o weld pethau’n gwella. Rydym ni’n gallu dathlu ein llwyddiannau ein gilydd.

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth unrhyw un arall sy’n dechrau ar waith gwella?

Gofynnwch rai cwestiynau allweddol i’ch hun. Roeddem ni’n gwybod o ble i ddechrau, ond cymerodd dipyn o amser i ni benderfynu sut i ehangu’r diddordeb yn ei wella:

  • Beth y mae angen ei wella?
  • Pa gefnogwyr allwch chi ddod o hyd iddyn nhw a pham mae ganddynt ddiddordeb?
  • Pa fylchau sydd yn eich gwybodaeth eich hun am y maes neu am waith gwella?
  • Pwy allwch chi alw arnynt i lenwi’r bylchau hyn?
  • Sut gallwch chi ddefnyddio eu diddordeb, sut gallwch chi eu helpu i weld y bydd eich gwelliannau yn eu helpu nhw, a sut gallan nhw eich cefnogi chi?

Dylech gynnwys defnyddwyr yn gynnar. Penderfynwch beth y mae angen ei newid – ac yr un mor bwysig – pa bethau y dylech eu cadw’r un fath. Profwch syniadau ar gyfer newid, a phrofwch weithredu’r newidiadau rydych chi’n eu gwneud. Pa newidiadau bynnag rydych chi’n eu hystyried, cofiwch ei bod hi’n anoddach i rai grwpiau o bobl gael mynediad at ofal iechyd. Gofynnwch i chi’ch hun a fydd eich syniadau’n helpu gyda hynny, i leihau’r bylchau o ran mynediad, neu a fyddai’r newidiadau’n ei gwneud hi’n haws i bobl fel ni, pobl sydd eisoes â’r mynediad hawsaf at wasanaethau. Bydd cynnwys defnyddwyr yn helpu gyda hynny. Rydym ni wedi bod yn canolbwyntio ar bobl ag anabledd sy’n gwaethygu’n gyflym, sy’n colli eu llais ac sy’n byw â chyflwr nad yw’n ymddangos bod neb arall yn gwybod amdano, popeth sy’n dueddol o wneud mynediad at ofal yn anoddach, ac rydym ni wedi ymgynghori â defnyddwyr ynghylch a fydd ein newidiadau yn ei gwneud hi’n haws iddyn nhw.

Adeiladwch gynghreiriau ym mhob man posibl.  Meddyliwch yn anuniongyrchol am ba rannau o’ch sefydliad a allai fod â diddordeb yn eich ymagwedd, pa sefydliadau eraill, neu ba elusennau neu sefydliadau gofal cymdeithasol, neu fusnesau, neu unrhyw un o gwbl. Mae gennym ni dîm craidd bach, llond llaw o gydweithwyr, ond rydym ni wedi gallu adeiladu rhwydwaith o gannoedd o bobl, a llu o sefydliadau statudol a gwirfoddol, oherwydd i ni sylwi bod ganddyn nhw i gyd ddiddordeb mewn sicrhau bod y gofal hwn yn iawn.

Peidiwch â bod yn rhy uchelgeisiol i ddechrau. Mae’n iawn cael uchelgeisiau mawr, ond mae angen i chi ddeall pa gamau bach y gallwch chi eu cymryd, pa welliannau bach a allai ddigwydd yn gynnar, ac mae angen i chi ddod yn gyfarwydd â pheidio â llwyddo’r tro cyntaf bob tro.

Myfyriwch ar ble aeth pethau o chwith, ac os gallwch weld ymagwedd well, newidiwch i honno. Rydym ni wedi gwneud llawer o bethau’n anghywir. Rydym ni wedi gorfod dysgu ailgynnull a newid trywydd, ac rydym ni wedi canfod ein bod ni weithiau’n llwyddo y tro nesaf.  Y naill ffordd neu’r llall, gallwch ddysgu o’ch methiannau. Rhowch ganiatâd i chi a’ch tîm fethu. Mae methu llawer yn well na pheidio â rhoi cynnig arni.

Defnyddiwch ddata. Dewch o hyd i’r data sy’n dangos beth y mae angen ei wella a phenderfynwch sut byddwch chi’n dangos y gwelliant y byddwch chi’n ei wneud. Os nad ydych chi’n siŵr sut i ddod o hyd i’r data y mae ei angen arnoch, na sut i’w ddefnyddio, dewch o hyd i bobl sy’n gwybod ac a all eich helpu. Gofynnwch i’r timau gwella yn eich sefydliad. Peidiwch â chael eich digalonni gan beth nad ydych chi’n ei wybod neu na allwch chi ei wneud; nid yw defnyddio data mor gymhleth ag y mae’n ymddangos bob amser. Bu angen i ni ddod o hyd i arbenigwyr ar fesurau canlyniadau a mesurau seicolegol, bu angen i ni ymwneud ag archwiliadau cenedlaethol i ddefnyddio eu grym mesur, er bod rhannau ohonynt ychydig yn ddiflas, ac rydym ni wedi dechrau gweithio gyda phobl sy’n cynnal cronfeydd data cenedlaethol er mwyn i ni allu cymharu poblogaethau.

Ac yn olaf, cofiwch fod rhywbeth arall i’w wneud bob amser. Chwiliwch am y peth nesaf. Byddwch yn cyflawni gwelliannau, ond ni fyddwch byth yn gorffen. Dathlwch, ond peidiwch â stopio.

Darllenwch fwy am y cais a enillodd y Wobr yma

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)