Margaret Rennocks

margaret.rennocks@wales.nhs.uk'

Mar 072016
 
Margaret Rennocks

Margaret Rennocks

Last week, I had the privilege to attend the launch of “Take Time for Yourself”- a DVD produced by Bridgend Deaf Club to supplement EPP Health and Wellbeing Courses for the deaf community. The DVD has broken new ground by being the first of its kind to feature British Sign Language (BSL).

Take Time for Yourself provides deaf people with the means to relieve and control stress levels and be able to relax in their own homes. It ensures the Deaf Community have a parity of service when experiencing Education Programmes for Patients (EPP) Cymru’s Health and Wellbeing courses.

Deaf people are at an increased risk of mental health problems including anxiety, depression and poor self-esteem, so having access to this DVD will go some way to combating these problems and providing much needed support for the deaf community.

Since 2010, the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (ABMUHB) EPP team has been providing EPP Health & Wellbeing courses for the deaf community. EPP courses support people that live with a long term health condition or care for someone else. A key component of EPP courses is recognising the importance of positive mental health, so people that take part in an EPP course are offered a relaxation CD. This enables people to reap the benefits of relaxation and stress relief in their everyday lives.

During the run of courses however, it soon became evident that having no BSL equivalent to the relaxation CD put the deaf community at a disadvantage. The need for a more accessible resource for the deaf community was realised, and the hard work of making the film began. One of the course participants, Andrea Temblett, offered to narrate the DVD entirely in BSL. The fantastic work of all those involved has been recognised in winning three awards, including the 2015 NHS Wales Award group winner.

The EPP team in 1000 Lives Improvement provides the infrastructure and support which enables the Health Boards to run EPP courses. Two deaf people have now been trained as EPP tutors, and 1000 Lives are distributing the DVD so that it is available throughout Wales. The EPP programme continues to gain momentum, as in 2015 185 EPP courses were provided across Wales and 1767 individuals completed an EPP course.

Take Time for Yourself is an invaluable resource in the EPP portfolio, and 1000 Lives Improvement are proud to work with ABMUHB and the deaf community in enhancing accessibility for all.


If you’re interested in procuring a copy of Take Time for Yourself, write to margaret.rennocks@wales.nhs.uk.

Update: The film is now available to view in its entirety on YouTube here.

Mar 072016
 
Margaret Rennocks

Margaret Rennocks

Yr wythnos diwethaf, cefais y fraint o fynd i ddigwyddiad lansio “Take Time for Yourself“- DVD a gynhyrchwyd gan Glwb y Byddar Pen-y-bont ar Ogwr i ategu Cyrsiau Iechyd a Lles y Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP) ar gyfer y gymuned fyddar. Mae’r DVD wedi torri tir newydd gan mai hwn yw’r cyntaf o’i fath i gynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Mae Take Time for Yourself yn rhoi dull i bobl fyddar leddfu a rheoli lefelau straen a gallu ymlacio yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n sicrhau bod y Gymuned Fyddar yn cael gwasanaeth cyfartal pan fyddant yn dilyn cyrsiau Iechyd a Lles y Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP).

Mae pobl fyddar yn wynebu mwy o risg o gael problemau iechyd meddwl gan gynnwys gorbryder, iselder a diffyg hunan-fri, felly bydd y DVD hwn yn mynd gam o’r ffordd tuag at atal y problemau hyn ac yn rhoi cymorth mawr ei angen i’r gymuned fyddar.

Ers 2010, mae tîm EPP Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) wedi bod yn darparu cyrsiau Iechyd a Lles ar gyfer y gymuned fyddar. Mae cyrsiau EPP yn cefnogi pobl sy’n byw gyda chyflwr iechyd hirdymor neu’n gofalu am rywun arall sydd â chyflwr tebyg. Elfen allweddol o’r cyrsiau EPP hyn yw cydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl cadarnhaol, felly caiff y bobl sy’n cymryd rhan yn un o’r cyrsiau gynnig CD ymlacio. Mae hyn yn galluogi pobl i elwa ar fanteision ymlacio a lleddfu straen yn eu bywydau bob dydd.

Yn ystod y cyrsiau, fodd bynnag, buan y daeth i’r amlwg bod y ffaith nad oedd unrhyw CD ymlacio ar gael mewn BSL yn rhoi’r gymuned fyddar dan anfantais. Sylweddolwyd bod angen adnodd mwy hygyrch i’r gymuned fyddar, a dechreuodd y gwaith caled o wneud y ffilm. Cynigiodd un o gyfranogwyr y cwrs, Andrea Temblett, fod yn ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer y DVD cyfan. Cafodd gwaith gwych pawb a fu’n gysylltiedig â’r DVD ei gydnabod gyda thair gwobr, gan gynnwys enillydd grŵp yng Ngwobrau GIG Cymru 2015.

Tîm EPP 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella sy’n darparu’r seilwaith a’r cymorth sy’n galluogi’r Byrddau Iechyd i gynnal cyrsiau EPP. Mae dau o bobl fyddar bellach wedi’u hyfforddi fel tiwtoriaid EPP, ac mae 1000 o Fywydau’n dosbarthu’r DVD er mwyn sicrhau ei fod ar gael ledled Cymru. Mae’r rhaglen EPP yn parhau i gynyddu o ran momentwm, ac yn 2015 darparwyd 185 o gyrsiau EPP ledled Cymru a chwblhaodd 1767 o unigolion gwrs EPP.

Mae Take Time for Yourself yn adnodd amhrisiadwy ym mhortffolio EPP, ac mae 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella yn falch o weithio gyda BIPABM a’r gymuned fyddar i wella hygyrchedd i bawb.

 


Os oes gennych ddiddordeb mewn cael copi o Take Time for Yourself, ysgrifennwch i’r cyfeiriad e-bost info@eppcymru.org.