Oct 072019
 

Mae Dominique Bird, Pennaeth Capasiti a Gallu, yn sôn wrthym am y cynlluniau ar gyfer yr Academi newydd a sut mae tyfu eich llysiau eich hun wir yn wyddor!

Rwy’n falch cael rhannu gyda chi bod fy ymdrechion i dyfu llysiau adref wedi bod yn llwyddiannus o’r diwedd! Er fy mod i wedi buddsoddi llawer o amser ac ymdrech yn fy ngheisiadau blaenorol, nid oedd llawer oedd yn werth ei weini amser swper. Ar ôl llawer o ddyfalbarhad a dysgu o’m  hanffodion â bwriad da, mae’r canlyniadau wedi gwella ychydig, ac mae fy mechgyn wedi bod yn mwyhau’r cnwd mawr a gynhyrchwyd dros yr haf.

Mae hyn wedi gwneud i mi feddwl sut rydym ni’n defnyddio gwyddor gwella i ddysgu am system. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae fy llecyn llysiau (fy system yn y senario hwn) wedi canolbwyntio ar beth sy’n gweithio, ym mha sefyllfaoedd ym mha amodau, a gyda pha bartneriaid tyfu – moron a thomatos!

Mae myfyrio ar beth rydym ni wedi’i gyflawni yn GIG Cymru trwy’r rhaglen Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd wedi arwain at gasgliadau tebyg.  Roedd Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd yn hynod o lwyddiannus mewn sefydlu iaith gyffredin ar draws GIG Cymru. Mae’r Model Gwelliant wedi cynnig fframwaith syml ar gyfer y rheiny sy’n dechrau ar eu gwaith/prosiect gwelliant cyntaf, a chodi ymwybyddiaeth o’r ymagwedd hon i dros hanner y gweithlu. Fodd bynnag, wrth edrych ar yr elfen ‘felly beth’, mae gwersi i’w dysgu.

Fel fy nhomatos a’m moron mewn mannau amrywiol yn fy ngardd, mae ychydig o’r hyfforddiant wedi arwain at gnydau o brosiectau gwelliant yn cyfuno i gael effaith sylweddol ar ddiogelwch, effeithiolrwydd, ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, amseroldeb, effeithlonrwydd ac ecwiti ein gwasanaethau. Fodd bynnag, mae’r un faint wedi methu – am nifer o resymau gwahanol.

Dros yr 18 mis diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda thimau gwelliant ym mhob sefydliad i weld beth sy’n gwneud prosiect gwelliant llwyddiannus a beth yw’r rhwystrau cyffredin. Rydym ni wedi bod yn edrych ar beth sydd ei angen o ran gallu ehangach yn y system; rydym ni hefyd wedi bod yn gweithio gydag arbenigwyr y rhwydwaith i edrych ar sut i gysylltu’r elfennau hyn yn y ffordd orau yng Nghymru; a systemau gwelliant aeddfed rhyngwladol i edrych ar ddysgu ar newid ar draws system ddiwylliannol.

Yn rhan o ail-lansio 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella fel Gwelliant Cymru, rydym ni’n dod â’r dysgu hyn at ei gilydd o dan ymbarél Academi Gwelliant Cymru.  I fewnosod ethos gwelliant ar draws y system, bydd yr Academi yn darparu cymorth ar y tri maes canlynol:

 • Amodau – cymorth sefydliadol i alluogi system gwelliant
 • Cysylltiadau – rhwydweithio arweinwyr gwelliant, yn lleol, ar draws y wlad, a thu hwnt
 • Gallu – datblygu gwelliant i unigolion, timau, hyfforddwyr ac arweinwyr

Bydd yr Academi’n gweithio’n agos ag arbenigwyr ym mhob maes o’r parthau ansawdd, ehangu’r sbectrwm o ymagweddau gwelliant i fodloni anghenion sy’n aeddfedu’r system.

Wrth faethu gwelliant yn  ein system, mae angen i ni ganolbwyntio ar yr holl agweddau ar unwaith – ond ble mae dechrau? Dyma’r cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir i mi – ni allwch dyfu coedwig ar unwaith, ond bydd talu sylw at gyflwr y pridd, sut bydd planhigion a choed yn cysylltu â’i gilydd a maethu camau bach yn y tir mwyaf ffrwythlon yn rhoi hwb i chi.

Byddwn ni’n rhannu mwy gyda chi dros yr wythnosau nesaf ynghylch beth rydym ni’n gobeithio ei gyflawni gyda’n Hacademi a gobeithiwn y gallwch ymuno â ni i lansio Gwelliant Cymru ar 25 Tachwedd, lle cewch wybod mwy. Darllenwch fwy am Academi Gwelliant Cymru yma, a chysylltwch os hoffech gymryd rhan.

Sep 172019
 

Roedd Phil Routledge, hyd nes ei ymddeoliad diweddar yn gynharach eleni, yn Gyfarwyddwr Clinigol Sefydlu Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae AWTTC yn darparu cefnogaeth broffesiynol i AWMSG yn eu nod i helpu cael y canlyniadau gorau posibl o feddyginiaethau ar gyfer pobl Cymru. Mae bellach yn aelod o’r Bwrdd Rheoli Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau.

Ym mis Mehefin 2017, daeth Syr Liam Donaldson, cennad Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar ddiogelwch cleifion, i Gymru i gyflwyno pedwaredd Ddarlith Goffa Felicity Newton-Savage*, o’r enw “Medication and its Use; a Priority for Patient Safety”, yng nghynhadledd pen-blwydd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn 15 oed. Soniodd fod WHO, ond tri mis yn flaenorol, wedi lansio ei drydedd her diogelwch cleifion byd-eang, Medication Without Harm, yn Bonn. Y ddwy her flaenorol oedd Clean Care is Safer Care yn 2005 a Safe Surgery Saves Lives yn 2008. Mae pwysigrwydd hanfodol yr holl agweddau hyn ar ddiogelwch cleifion bellach yn mynd i gael ei gydnabod yn rhyngwladol yn y penderfyniad yn gynharach eleni gan 72ain Cynulliad Iechyd y Byd, sef fforwm llywodraethu  WHO, i bennu 17 Medi bob blwyddyn yn Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd (1). Thema’r diwrnod yw “Diogelwch cleifion: blaenoriaeth iechyd fyd-eang”, a’r slogan cysylltiedig yw “Siarad dros ddiogelwch cleifion.”

Mae diogelwch meddyginiaethau’n agwedd hynod bwysig o ddiogelwch cleifion ac mae WHO wedi cytuno mai nod Medication Without Harm fydd lleihau niwed difrifol, osgoadwy sy’n gysylltiedig â meddyginiaethau o 50% dros 5 mlynedd, yn fyd-eang. Maen nhw wedi amlygu pedwar parth allweddol sy’n gysylltiedig â’r her – cleifion a’r cyhoedd, meddyginiaethau, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a systemau/arferion meddyginiaethau. O fewn y parthau hyn, maen nhw wedi dewis canolbwyntio ar dri maes gweithredu allweddol – polyfferylliaeth, sefyllfaoedd risg uchel a phontio gofal. Mae WHO wedi cyhoeddi tri adroddiad technegol yn ddiweddar sy’n ymwneud â’r meysydd gweithredu hyn (2).

Polyfferylliaeth yw’r defnydd cydamserol o feddyginiaethau lluosog (h.y. mwy nag un). Er nad oes unrhyw ddiffiniad safonol, caiff polyfferylliaeth ei ddisgrifio’n aml fel y drefn o ddefnyddio pump neu fwy o feddyginiaethau, er bod hyn yn cynnwys meddyginiaethau dros y cownter, presgripsiwn a/neu feddyginiaethau traddodiadol a chyflenwol (3).  Gall polyfferylliaeth fod yn briodol mewn rhai achosion, ond gall hefyd fod yn amhriodol os caiff un neu fwy o feddyginiaethau eu rhagnodi, nad oes eu hangen mwyach. Mae Canllaw Polyfferylliaeth AWMSG wedi cynhyrchu cyfres o bolisïau i gefnogi rheoli polyfferylliaeth, gan gynnwys dadragnodi (stopio meddyginiaethau) pan ei fod yn briodol yn glinigol (4).

Pontio gofal (2) yw’r “pwyntiau amrywiol lle mae claf yn symud i, neu’n dychwelyd o, leoliad ffisegol penodol neu’n gwneud cysylltiad â gweithiwr iechyd proffesiynol at ddibenion derbyn gofal iechyd. Mae hyn yn cynnwys pontio rhwng y cartref, ysbytai, lleoliadau gofal preswyl ac ymgynghoriadau â darparwyr gofal iechyd gwahanol mewn cyfleusterau cleifion allanol” (5). Er efallai y byddant yn arwain at amgylchiadau lle gall gwallau ddigwydd o ran meddyginiaethau, yn enwedig os nad yw’r cyfathrebu’n ddigonol, maen nhw hefyd yn darparu cyfleoedd i ddefnyddio adnoddau fel Polisi Cysoni Meddyginiaethau Amlddisgyblaethol AWMSG (6) ac adolygiad o feddyginiaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Sefyllfaoedd Risg Uchel (2) yw’r amgylchiadau hynny sy’n gysylltiedig â risg sylweddol o niwed sy’n gysylltiedig â meddyginiaethau, naill ai yn sgil ffactorau meddyginiaethau, ffactorau darparwyr a chleifion, neu ffactorau systemau (e.e. yr amgylchedd gwaith) neu gyfuniad o’r rhain yn gweithio gyda’i gilydd. Mae canllaw polyfferylliaeth Cymru gyfan (4) yn canolbwyntio ar yr unigolyn hŷn, bregus, mewn perygl, ac ar rai o’r meddyginiaethau risg uchel (rhybudd uchel) a amlygir yn adroddiad technegol WHO. Mae adnoddau ar wahân ar feddyginiaethau risg uchel (rhybudd uchel) penodol, fel gwrthgeulyddion a opioidiau (gan gynnwys tramadol) ar gael ar wefan AWMSG hefyd.

Yn gynharach eleni,  comisiynodd Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol Cymru, 1000 o Fywydau i ddatblygu Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau Cymru genedlaethol mewn ymateb i ‘Cymru Iachach’ a ‘Meddyginiaeth Heb Niwed’. Mae Paul Gimson, Arweinydd Rhaglen Gofal Sylfaenol a Diogelwch Meddyginiaethau yn 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella/ Gwelliant Cymru, yn arwain datblygu rhaglen newydd, Diogelwch Meddyginiaethau Cymru.

Ar y Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd cyntaf, mae Paul yn gofyn i weithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru amlygu mentrau sydd wedi cael eu cynllunio, neu sydd eisoes ar waith, ym maes diogelwch meddyginiaethau ledled Cymru. Mae rhai o’r meysydd hyn (e.e. dadragnodi mewn meddygfeydd a lleihau meddyginiaethau gwrthgolinerig (7)) eisoes wedi cael eu cyflwyno i gynulleidfa ehangach mewn diwrnodau arfer gorau blynyddol  blaenorol AWTTC a drefnwyd gan Uned Cymorth Rhagnodi Dadansoddol Cymru (WAPSU) AWTTC, ond rwy’n ymwybodol bod nifer mwy o enghreifftiau o arfer gorau ym maes diogelwch meddyginiaethau ledled Cymru, y gallwn ni gyd ddysgu ohonynt.  Bydd amrywiaeth o’r prosiectau a dderbyniwyd yna’n cael eu trafod mewn dosbarth meistr Diogelwch Meddyginiaethau arbennig ar 26 Tachwedd 2019. Anfonwch fanylion eich prosiect at Paul.Gimson@wales.nhs.uk erbyn 18 Hydref 2019.

*Y diweddar Felicity Newton Savage oedd Cyfarwyddwr cyntaf Canolfan Adnoddau Meddyginiaethau Cymru (WeMeReC), sydd bellach yn rhan o AWTTC. Roedd yn gyfryngol o ran datblygu cynhyrchion a oedd yn unigryw i WeMeReC, sy’n cael eu parchu a’u gwerthfawrogi’n fawr gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru a thu hwnt.

Geirda/ Dolenni

 1. World Health Organization: World Patient Safety Day https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019 .(accessed 29/08/2019)
 2. World Health Organization. Medication safety in key action areas, World Health Organization 2019. https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/technical-reports/en/ (accessed 29/08 2019)
 3. Masnoon N et al. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC Geriatr. 2017; 17: 230 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5635569/ (accessed 02/09/2019)
 4. All Wales Medicines Strategy Group. Polypharmacy guidance http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/sitesearch?execution=e2s1 (accessed 29/08/2019)
 5. Transitions of Care: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization; 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252272/9789241511599-eng.pdf?sequence (accessed 29/08/2019)
 6. All Wales Medicines Strategy Group. All Wales Multidisciplinary Medicines Reconciliation Policy http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/All%20Wales%20Multidisciplinary%20Medicines%20Reconciliation%20Policy.pdf (accessed 02/09/2019)
 7. All Wales Therapeutics and Toxicology Centre: Best Practice Day 2018.https://www.awttc.org/news/best-practice-day-2018 (accessed 02/09/2019)
Sep 102019
 

Ar ôl ein newyddion mawr yr wythnos ddiwethaf y bydd 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella yn newid i fod yn Gwelliant Cymru ar 25 Tachwedd 2019 – rydyn ni’n sgwrsio gyda Dr John Boulton, Cyfarwyddwr parhaol 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella/Gwelliant Cymru i ddarganfod mwy.

Pam ail-frandio 1000 o Fywydau – Gwasaaneth Gwella i fod yn Gwelliant Cymru?

Cefais fy ngwneud yn ymwybodol o 1000 o Fywydau – Gwasaaneth Gwella am y tro cyntaf pan roeddwn i’n gweithio fel meddyg yn Sheffield dros ddegawd yn ôl. Mae’n frand sefydledig, uchel ei barch. Ers ymgyrch diogelwch cleifion 1000 o Fywydau 11 mlynedd yn ôl, mae wedi bod yn gyfystyr â gwella diogelwch cleifion ledled Cymru. Ond dyna pam mae angen i ni newid a datblygu ein brand. Fe wnaeth yr Adolygiad Seneddol, a Chymru Iachach awgrymu bod angen i ni ystyried sut rydyn ni’n cefnogi gwelliant ym maes gofal iechyd, yn ogystal â dechrau gweithio gyda sefydliadau gofal cymdeithasol. Er y bydd diogelwch cleifion yn parhau’n bwysig iawn i waith gwella yng Nghymru, rhaid i ni nawr gynnig gwasanaeth gwella i ategu’r ystod eang o heriau sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae angen brand arnom sy’n adlewyrchu hyn ac mae Gwelliant Cymru yn ateb i ddiben – mae’n gryno, yn syml ac yn hunanesboniadol.

Beth sy’n wahanol am Gwelliant Cymru?

Bydd Gwelliant Cymru yn canolbwyntio hyd yn oed yn fwy ar gydweithio gyda’r partneriaid yng Nghymru a thu hwnt. I ni, nid yw’n ymwneud â Gwelliant Cymru, mae’n ymwneud â gwelliant – mae hyrwyddo a galluogi gwelliant yn gerbyd i drawsnewid i gyflawni gofal gwych i bobl Cymru. Rydyn ni eisoes yn gweithio i gefnogi sefydliadau i fewnosod diwylliant o wella, ac rydyn ni eisiau cynyddu hyn ymhellach, ac uno pawb i ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’ ar y cyd newydd, ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, y gallwn weithio gyda’n gilydd i’w chyflawni.

Beth mae’r newid i Gwelliant Cymru yn ei olygu ar gyfer gwelliant yng Nghymru?

Os bydd yr holl sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r un ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’, bydd hyn yn golygu y bydd mwy o bobl ledled Cymru yn cael profiad o ofal gwych, cyson ac yn ei dderbyn. Mae ein staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol mor bwysig ac yn cael eu gwerthfawrogi, ac rydyn ni eisiau eu cefnogi nhw drwy gynnig hyfforddiant gwella – dyna pam rydyn ni’n sefydlu Academi Gwelliant Cymru. Felly, pan fyddan nhw’n gweld rhywbeth y gellir ei wella ar gyfer y bobl y maen nhw’n gofalu amdanynt, bydd ganddynt y sgiliau a’r hyder i’w wella. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn rhoi ymdeimlad hyd yn oed yn fwy o gyflawni iddyn nhw; byddan nhw’n gallu eistedd i lawr ar ddiwedd diwrnod prysur, gan wybod eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth yn well, a’u bod nhw wedi cyflwyno gofal gwych. Dyma beth rydyn ni ei eisiau ar gyfer ein staff a phobl Cymru.

Sut bydd Rhaglenni 1000 o Fywydau – Gwasaaneth Gwella yn newid?

Ni fyddwch chi’n sylwi ar unrhyw newidiadau ar unwaith i’n rhaglenni wrth i ni ailfrandio i Gwelliant Cymru. Fodd bynnag, dros amser, byddwn ni’n adolygi ein rhaglenni gwaith, gan sicrhau eu bod nhw’n adlewyrchu’r ymagwedd newydd.

Beth nesaf ar gyfer Gwelliant Cymru?

Dros y misoedd nesaf, bydd y tîm yn ymgysylltu â phobl ledled iechyd a gofal cymdeithasol, gan weithio gyda’r cydweithwyr a’n partneriaid i ddatblygu ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’ ar y cyd newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Byddwn ni’n arddangos mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau partneriaid i wneud hyn, gan ddechrau yng nghynhadledd Gofal Cymdeithasol Cymru yr wythnos hon. Os na fyddwch chi’n cael gafael arnom mewn digwyddiad, gallwch ymgysylltu â ni ar-lein.

Y garreg filltir fawr nesaf i ni fydd ein cynhadledd ar 25 a 26 Tachwedd. Dyma pryd fyddwn ni’n ail-lansio fel Gwelliant Cymru ac yn rhannu’r ‘Gweledigaeth ar gyfer Gwelliant’ ar y cyd newydd, ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o welliant yng Nghymru, byddwn yn eich annog i gofrestru (gosod dolen), gan fod lleoedd yn cael eu llenwi’n gyflym – mae 150 o bobl wedi cofrestru mewn tridiau’n unig! Rydyn ni’n awyddus iddo fod yn llwyfan i arddangos y gwaith gwella ardderchog sydd eisoes yn digwydd ledled Cymru a thu hwnt – os ydych chi wedi bod yn gysylltiedig â gwaith gwella yr hoffech ei rannu, cyflwynwch grynodebau yma.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Gymru, a gobeithiaf y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn ymuno â’r daith hon gyda ni a bod yn rhan o ddyfodol gwelliant.

 

May 292019
 

Fy enw i yw Christine Welburn ac rydw i’n nyrs glinigol arbenigol thromboproffylacsis yn Ysbyty Glan Clwyd. Pan ddechreuais y swydd ym mis Awst 2017, ar y cyd â Mr Hanna, yr arweinydd clinigol, nodais fod cydymffurfiaeth wael o ran cwblhau’r asesiad risg thromboproffylacsis. Dangosodd yr archwiliad cychwynnol mai 34% yn unig o asesiadau risg oedd yn cael eu cwblhau. Trafodais y sefyllfa gyda Mel Barker, y Rheolwr Gwella Ansawdd, a anogodd fi i fynychu hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (Arian), a fyddai’n fy arfogi gyda’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio dulliau gwahanol er mwyn sicrhau ymgysyllted ac i newid arferion.

Cofrestrais ar gyfer yr hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (Arian), a phenderfynais wneud prosiect ar wella cydymffurfiaeth o ran cwblhau asesiadau risg thromboproffylacsis. Penderfynais ymgysylltu ag aelodau staff rheng flaen a gyrru’r gwelliant trwy gwblhau taith gerdded thromboproffylacsis wythnosol o amgylch yr ysbyty. Mae tîm y daith gerdded yn cynnwys fi (Nyrs Glinigol Arbenigol), Mr Hanna (Arweinydd Clinigol) a Mr Haimon (Fferyllydd Arweiniol), sef arweinydd o bob maes sydd angen ymgysylltu â hwy er mwyn newid arferion. Bob wythnos, rydym yn cerdded o amgylch y wardiau (gan dargedu’r wardiau derbyn aciwt i gychwyn, ond bellach yn cynnwys wardiau cleifion mewnol) ac yn dewis 5-10 o nodiadau achos ar hap ar bob ward er mwyn eu harchwilio a’u hadolygu. Rydym yn asesu a yw’r asesiad risg thromboproffylacsis wedi cael ei lenwi (ac a yw’n gywir), a yw’r blwch thromboemboledd gwythiennol ar y cerdyn cyffuriau wedi’i lenwi ac a yw’r presgripsiwn yn gywir. Yn ogystal, rydym yn asesu a yw thromboproffylacsis mecanyddol a chemegol wedi cael ei ragnodi, ei weinyddu, ei wrthgymeradwyo ac a yw’r claf wedi methu unrhyw ddosau. Mae hynny’n rhoi cyfle i ni ddarparu adborth uniongyrchol i bob aelod staff clinigol perthnasol, cywiro unrhyw gamgymeriadau rhagnodi a rhannu gwersi a chyngor yn yr ardal glinigol.

Ar ôl deg mis o gynnal taith gerdded wythnosol, cynyddodd ein cydymffurfiaeth i 84% ac, ar ôl deunaw mis o ymyrraeth, cydymffurfiodd y wardiau derbyn aciwt 100%. Lledaenwyd y prosiect ledled y safle a chyflawnodd Ysbyty Maelor Wrecsam yr un canlyniad o fewn chwe mis o fabwysiadu gweithdrefn Ysbyty Glan Clwyd. Addaswyd ein techneg archwilio ar ôl nifer o gylchdroeon PDSA tan ein bod yn hapus gyda’r dechneg adborth ac ein bod yn casglu gwybodaeth berthnasol. Mae’r prosiect gwella ansawdd hwn wedi sicrhau bod Ysbyty Glan Clwyd yn safle blaenllaw o ran atal thromboemboledd gwythiennol, gan ennill y brif wobr ym maes gofal heb niwed yng Nghynhadledd Ymchwil a Gwella Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chyrraedd rownd derfynol Gwobr Genedlaethol HSJ (Ail-ddylunio Gwasanaeth Aciwt).

Cyn dysgu am wella ansawdd, roeddwn yn gallu adnabod beth oedd angen newid o ran arferion, ond ddim o reidrwydd y ffordd orau o weithredu’r newid. Ar ôl cwblhau hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (Arian) yn Ysbyty Glan Clwyd, cefais fy arfogi gan y wybodaeth a’r sgiliau i asesu a gweithredu newid, gan ddefnyddio dulliau gwahanol er mwyn cyflawni’r deilliant delfrydol.  Byddem yn cynghori unrhyw un sy’n chwilio am brosiect gwella ansawdd i gwblhau hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd ac i gwblhau prosiect ar ei syniad, oherwydd, yn aml, gall newid bach ymarferol gael effaith pellgyrhaeddol ar ddiogelwch cleifion.

May 142019
 

Cawsom sgwrs gyda Paul Gimson, Arweinydd Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau, 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, i drafod y cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau.

1.Beth yw’ch cefndir ym maes diogelwch meddyginiaethau?

Rwyf wedi bod yn fferyllydd, felly mae diogelwch meddyginiaethau yn fy ngwaed! Rwyf wedi gweithio ym maes fferylliaeth gymunedol ac fel cynghorydd rhagnodi mewn byrddau iechyd lleol. Roeddwn i’n arweinydd ar gyfer diogelwch meddyginiaethau yn y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.

 1. Beth yw’r cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Diogelwch Meddyginiaethau?

Caiff y rhaglen ei sefydlu mewn ymateb i Her Diogelwch Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd, ‘Meddyginiaeth heb Niwed’, a chynllun tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, Cymru Iachach. Rydym ni’n ceisio gwneud Cymru’r lle mwyaf diogel yn y byd i gymryd meddyginiaethau.

Bydd ein rhaglen yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â phedair her allweddol;

 • Systemau – sut gallwn ni wella’r systemau a’r prosesau sy’n tanategu rhagnodi, diogelwch a rheoli meddyginiaethau? Byddwn ni’n canolbwyntio ar arferion rhagnodi, rhyngwynebau gofal, a chymhwyso’r gronfa dystiolaeth sy’n bodoli ynghylch meddwl a diogelwch systemau.
 • Niwed – sut gallwn ni fynd i’r afael â meysydd penodol o niwed rydym ni’n gwybod sy’n cyfrannu’n sylweddol at dderbyniadau osgoadwy i’r ysbyty? Mae’r meysydd o bryder yn cynnwys derbyniadau i ysbyty yn sgil cwympiadau, gwaedu, ac anaf acíwt i’r arennau.
 • Rhagnodi darbodus – sut gallwn ni gymhwyso egwyddorion gofal iechyd darbodus i ragnodi? Sut gallwn ni wella meysydd fel polyfferylliaeth, adolygu meddyginiaethau, ac ymwrthedd i gyffuriau? Allwn ni wneud defnydd gwell o’r tîm amlddisgyblaeth?
 • Gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn – sut gallem ni gefnogi ymagwedd sy’n canolbwyntio fwy ar yr unigolyn at ddiogelwch meddyginiaethau yng Nghymru? Beth yw’r ffordd orau i gymhwyso egwyddorion cynhyrchu ar y cyd a seicoleg newid ymddygiadau at y defnydd o feddyginiaethau?
 1. Sut ydych chi’n bwriadu cyflawni canlyniadau allweddol y rhaglen?

Fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, bydd yn her ac ni fydd yn digwydd dros nos. Rwyf wedi bod yn tybio -beth yw elfennau system diogelwch meddyginiaethau o’r radd flaenaf. A yw’n ddefnydd gwell o ddata? A yw’n well dysgu o wall? A yw’n gweithio amlddisgyblaeth well? Sut beth fydd hyn mewn system well?

Er mwyn darganfod mwy, rydym ni’n bwriadu dod ag arbenigedd gwella 1000 o Fywydau, a gwybodaeth a phrofiad y rheiny yn y GIG sydd â diddordeb mewn diogelwch meddyginiaethau, yn ogystal â’r cyhoedd, at ei gilydd, i gynhyrchu ar y cyd cyfres o ymyriadau effaith uchel sydd â’r potensial i drawsnewid diogelwch meddyginiaethau yng Nghymru. Wedyn, byddwn ni’n profi’r ymyriadau hynny gyda’r bwriad o’u lledaenu nhw’n genedlaethol, trwy Gydweithrediaeth Diogelwch Meddyginiaethau genedlaethol.

 1. Pam ydych chi’n gyffrous cael gweithio ar hyn?

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â diogelwch meddyginiaethau ar hyd fy ngyrfa. I mi yn bersonol, mae’n gyfle i gymhwyso popeth rydw i wedi’i ddysgu am wella i bwnc rwy’n frwdfrydig yn ei gylch. Trwy ddod ag arbenigedd fferyllol a gwella at ei gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl trwy ddefnydd mwy diogel a mwy effeithiol o feddyginiaethau.

Hoffai Paul glywed oddi wrthych chi – pa syniadau sydd gennych chi i wella diogelwch meddyginiaethau? Pa brosiectau ydych chi’n gysylltiedig â nhw yr hoffech eu rhannu? Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag ef ar paul.gimson@wales.nhs.uk

 

Apr 092019
 

Ym mis Mawrth, daeth 3350 o fynycheion o 70 o wledydd gwahanol at ei gilydd yn Fforwm Ansawdd Rhyngwladol 2019 yng Nglasgow, i ddysgu a rhannu gwybodaeth am wella ansawdd a diogelwch gofal ar gyfer cleifion ledled y byd. Rydym ni wedi bod yn siarad â Dr John Boulton, Cyfarwyddwr Dros Dro Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG, 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, i ddarganfod beth oedd ei fyfyrdodau allweddol am y  digwyddiad.

Beth oedd y tîm yn ei wneud yn y digwyddiad eleni?

Mae’r Fforwm Ansawdd yn ddigwyddiad pwysig i ni gan ei fod yn rhoi cyfle i ni ryngweithio â nifer fawr o arbenigwyr gwella o bob cwr o’r byd, o dan un to. Fel tîm, rydym ni wedi mynychu’r digwyddiad ers nifer o flynyddoedd, a bob amser yn dysgu pethau gwerthfawr iawn y gallwn ni ddod nôl gyda ni i Gymru.

Eleni, roedd gan dîm 1000 o Fywydau bresenoldeb da yn y digwyddiad. Cynhaliom sesiwn ymlaen llaw ar y cyd â chydweithwyr o’r Alban, Brasil, Awstralia, a Lloegr, ar ddylunio a rheoli prosiectau gwella cydweithredol, ar sail ansawdd, ar raddfa fawr, lle siaradodd tîm OBS Cymru am eu profiad o fesur er gwella.

Cyflwynodd Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan, gyflwyniad poster ar Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru), a llwyddom i wneud cysylltiadau gwych ar ein stondin, lle buom yn cyflwyno cynrychiolwyr i’r cysyniad o ddefnyddio Lego® Serious Play® i greu modelau arweinyddiaeth.

Yn bersonol, roeddwn wrth fy modd yn cael cynnal dwy sesiwn lawn iawn, yn trafod arweinyddiaeth er gwella (gan ddefnyddio Lego) gyda Dr Sara Long, Cymrawd Clinigol, Gwelliant Parhaus Aneurin Bevan. Hefyd, arweiniais sesiwn lawn ar y cyd, ar ddysgu yn sgil methu, gyda Dr Barbara Grey, Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd, a SLaM Partners, South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Fe aethom i’r afael ag amlygu methiant yn gynnar, beth i’w wneud nesaf, gweithio’n greadigol ag aflerwch newid, ac archwilio seicoleg methiant wrth wella ansawdd.

Roedd yn fraint cael bod yno gyda chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Addysg a wella Iechyd Cymru, fel rhan o dîm ehangach GIG Cymru.

Beth oedd eich prif fyfyrdodau am y digwyddiad?

Roedd llawer iawn o waith gwych yn cael ei arddangos yn y fforwm, y gallem ni ddysgu oddi wrtho yng Nghymru. Fodd bynnag, dylem ni hefyd fod yn achub ar y cyfle yn gynyddol i ddysgu o raglenni sy’n llai llwyddiannus. Yn y gynhadledd, roedd cynrychiolaeth dda o Gymru, a chredaf y dylem ni fod yn falch iawn o’r gwaith gwych a gyflawnir yn y wlad.

Beth ddysgoch chi o’r Fforwm?

Efallai bod gwyddor gwella ym maes gofal iechyd yn bwysicach nag erioed. Mae hyn wedi ein hysgogi ni hyd yn oed yn fwy i orffen a rhannu ein fframwaith gwella, a’n cynllun ar gyfer sut i weithio gydag iechyd a gofal cymdeithasol i’w cefnogi nhw i gyflwyno gwelliannau yng Nghymru. Bydd yn flwyddyn arwyddocaol ar gyfer gwella yng Nghymru, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gydweithio â’n partneriaid niferus ar hyn.

 

 

Apr 052019
 

Caiff bydwreigiaeth ei gydnabod fel un o’r meysydd proffesiynol mwyaf gwobrwyol sy’n bodoli. Fodd bynnag, fel mae cymaint o fydwragedd yn tystio, mae’n faes hynod heriol hefyd. Prin yw’r cyfleoedd i gyfrannu at brosiectau gwella ansawdd sydd o fudd uniongyrchol i’r menywod yn ein gofal ac sydd hefyd yn siapio’r maes proffesiynol ac arferion clinigol ehangach. Mae Strategaeth Gwaedu Obstetreg i Gymru (OBS Cymru) yn brosiect o’r fath. Eginodd OBS Cymru o ganlyniad i waith ymchwil a ddechreuodd yng Nghaerdydd dros ddeg mlynedd yn ôl, gan ddatblygu dros amser yn strategaeth seiliedig ar dystiolaeth hynod effeithiol ar gyfer rheoli gwaedu ôl-enedigol. Bellach, mae’r dull wedi cael ei gyflwyno ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru, gan newid arferion yn sylweddol, a hynny dros nos i bob golwg.

Mae pob Tîm Hyrwyddo OBS Cymru sy’n rhan o Uned o dan Arweiniad Ymgynghorydd wedi goruchwylio cyflwyniad y prosiect. Rydw i wedi cael y fraint o fod yn Hyrwyddwr Bydwragedd yn Ysbyty Glan Clwyd yng ngogledd Cymru, a gallaf ddatgan yn gwbl ddiffuant bod y profiad wedi bod yn hynod wobrwyol a’i fod wedi cael mwy o ddylanwad ar fy arferion nag unrhyw beth rydw i wedi bod yn rhan ohono yn y gorffennol. Ymyriadau syml, seiliedig ar dystiolaeth, gyda phwyslais ar adnabod gwaedu ôl-enedigol yn gynnar trwy asesiadau risg a mesur colledion gwaed, yn hytrach nag amcangyfrifo. Mabwysiadwyd y newid arfer mawr hwn gan bob aelod staff gan arwain at ganlyniadau nodedig. Mae newidiadau yn anochel ym maes bydwreigiaeth, er nad yw’n cael ei gyflawni mor hawdd fel arfer!

Fel Hyrwyddwyr Bydwragedd, rydym ni wedi annog gwaith tîm a hyfforddiant amlddisgyblaethol go iawn, sydd wedi arwain at ganlyniadau nodedig ac anwadadwy i’r menywod yn ein gofal. Mae llwyddiant OBS Cymru yn ein huned yn seiliedig ar ymgysylltu â’r gweithwyr cynorthwyol a’r bydwragedd. Nhw arweiniodd y newid i fesur colledion gwaed a chydnabod a rheoli gwaedu ôl-enedigol yn gynnar.

Fel prosiect QI, mae OBS Cymru wedi dod i ben. Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd gwaith OBS Cymru. Yn hytrach, dyma gyfle i fyfyrio ar ba mor bell rydym wedi dod fel cenedl sy’n arwain y ffordd o ran rheoli gwaedu ôl-enedigol yn effeithiol. Yn ogystal, dyma gyfle i ni edrych tua’r dyfodol a chynllunio strategaethau er mwyn sicrhau bod y gwaith amhrisiadwy hwn yn parhau ac yn dod yn rhan annatod o arferion bob dydd.

Teimlaf yn ffodus o fod wedi cael cyfle i weithio gyda thîm mor frwdfrydig, gwybodus a llawn cymhelliant, a fydd yn sicrhau bod y gwaith yn parhau ac yn gyrru newidiadau er lles y menywod yn ein gofal. I ni, mae OBS Cymru yma i aros!

Apr 032019
 

Rydym ni’n dal i fyny gydag Evie Lightfoot, Prif Nyrs Iau Tîm Ymateb Acíwt (ART) yn Sir Gâr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ar ôl ennill Nyrs y Flwyddyn RCN yng Nghymru 2018, a’r rôl y mae Gwella Ansawdd wedi’i chwarae yn ei gwaith.

Mae Evie wedi datblygu hyfforddiant i helpu staff nyrsio cymunedol i adnabod sepsis mewn cleifion.

Beth mae’r wobr yn hon yn ei olygu i chi yn bersonol ac yn broffesiynol?  

Mae’n fraint fawr ennill y wobr hon. Ar adegau, roeddwn i’n teimlo fel rhoi’r gorau iddi, oherwydd yr oedd hi’n daith eithaf unig, yn jyglo’r rôl o fod yn fam sengl i dri o blant sy’n gweithio, gyda baich achosion Nyrsio Ardal ac interniaeth ymchwil!

Roedd derbyn y wobr a’r gydnabyddiaeth am fy mrwdfrydedd a’m hymroddiad wedi gwneud y cyfan yn werth chweil, a gobeithio bydd hyn yn annog pobl eraill i gymryd rhan mewn prosiect y maent yn frwdfrydig amdano.

Y diben a’r nod oedd gwella diogelwch cleifion ac adnabod sepsis, a chynnydd priodol yn y gymuned, trwy wneud hyn, mae wedi gwella gwybodaeth a sgiliau timau nyrsio, ac mae’n helpu i’w grymuso nhw i ddatblygu’n briodol.

Rwyf hefyd yn gobeithio ei fod wedi codi proffil Nyrsio Ardal, gan wella dealltwriaeth o’r rôl bwysig, a chymhleth yn aml, sydd gennym o ran cyflwyno gofal yn y cartref, ac amlygu sut mae rôl y Nyrs Ardal wedi datblygu i fod yn swydd aml-ffasedog yn gofalu am gleifion a’u teuluoedd, gydag anghenion gofal iechyd cymhleth ac anrhagweladwy yn aml.

Yn bersonol, mae ennill Gwobr Nyrs y Flwyddyn RCN yng Nghymru 2018, a Nyrs Gymunedol y Flwyddyn RCN, wedi bod yn gyffrous iawn, ac yn anrhydedd mawr. Mae wedi rhoi llwyfan i mi weithio gyda phobl eraill i hyrwyddo rôl Nyrsys Cymunedol yn y cwest i wella gofal cleifion. Mae wedi arwain at gyfleoedd a phrofiadau newydd, a fydd yn ehangu fy ngwybodaeth a chynyddu fy hyder, a helpu i gyflwyno posibiliadau newydd ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol. Mae wedi bod yn fraint fawr cael y cyfle hwn.

Ble ddechreuodd eich taith?

Dechreuodd fy nhaith bron i 7 mlynedd yn ôl, pan ddechreuais weithio fel nyrs gymunedol. Roeddwn i wedi cael fy nghyflogi’n flaenorol fel prif nyrs iau yn yr adran damweiniau ac achosion brys, ac roedd gen i brofiad yn yr uned triniaeth ddwys, felly roeddwn i’n gyfarwydd ag asesu cleifion anhwylus gan ddefnyddio NEWS – System Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol, a sgrinio Sepsis.

Roedd yn amlwg i mi ar unwaith nad oedd gan nyrsys cymunedol yr hyfforddiant / addysg briodol i adnabod claf sy’n dirywio. Ni chafodd arsylwadau NEWS eu cyflawniad yn y gymuned, ac nid oedd staff wedi cael unrhyw hyfforddiant addysg sepsis. Ac nid oedd ganddynt yr offer cywir i gyflawni set lawn o arsylwadau chwaith.

Ceisiais leisio fy mhryderon, nad oedd yn hawdd iawn oherwydd, ar y pryd, nid oedd sepsis yn cael ei gydnabod fel problem yn y gymuned, a bod angen i nyrsys cymunedol gyflawni arsylwadau NEWS. Roedd hyn yn gwneud i mi deimlo’n rhwystredig iawn.

Fe wnes i gwblhau fy Ngradd Nyrsio Ardal SPQ, a mynd ymlaen i wneud interniaeth ymchwil, lle sefydlwyd fy mhrosiect i sefydlu gwybodaeth Nyrsys Ardal presennol am a chynnydd priodol. Ysgrifennais becyn addysg sepsis cymunedol pwrpasol, a chyflwynais hwn gyda help cydweithiwr o dîm 1000 o Fywydau. Fe gyflwynom yr hyfforddiant i dros 100 o nyrsys ledled Sir Gâr, a’r cynllun wedyn oedd eu holi nhw eto 3 mis yn ddiweddarach.

Roedd y prosiect cychwynnol hwn yn gatalydd, ac fe wnaeth ddadorchuddio llawer o broblemau yr oedd angen mynd i’r afael â nhw er mwyn gwella diogelwch cleifion.

Beth oedd rhai o’r heriau ar hyd y ffordd, a sut gwnaethoch chi eu goresgyn?

Mae wedi bod yn her gyson, ac mae’n parhau i fod!

Roedd pryderon i ddechrau, petawn i’n cyflwyno addysg ymwybyddiaeth o sepsis ac arsylwadau NEWS i nyrsys cymunedol, y byddent yn cynyddu’n amhriodol yn sydyn, ac y byddai ciw mawr o bobl y tu allan i feddygfeydd ac adrannau damweiniau ac achosion brys. Awgrymwyd hefyd nad oedd angen sgôr i wybod a oedd rhywun yn sâl.

Felly, rydw i wedi gorfod tawelu meddwl ac esbonio, er bod NEWS yn offeryn gwerthfawr i ganfod dirywiad a sepsis posibl, nid yw’n amnewid dyfarniad clinigol ymarferydd, mae yno i’w ategu a’i wella.

Mae NEWS hefyd yn iaith gyfathrebu gyffredin a ddefnyddir gan Wasanaethau Ambiwlans Cymru a gofal eilaidd. Mae hyn yn golygu, ar gyfer gofal cymunedol a sylfaenol, os oes angen i chi uwchgyfeirio claf sy’n dirywio, a bydd defnyddio NEWS yn helpu’r broses.

Yn gynnar, hyd yn oed, roedd rhwystrau ymarferol, fel dod o hyd i leoliadau i addysgu, i geisio cael staff i fynychu oherwydd problemau staffio, a hyd yn oed yr offer a gorfod cludo a chario teledu trwm a throli i leoliadau!

Rwyf wedi gweithio’n agos â Chris Hancock a thîm dirywio acíwt 1000 o Fywydau ers nifer o flynyddoedd, bod yn gysylltiedig â grŵp RRAILS Allan o Ysbyty Acíwt Cenedlaethol, yn ogystal â gwaith Allan o Ysbyty Acíwt Byrddau Iechyd.

Mae’r gefnogaeth rydw i wedi’i derbyn gan 1000 o Fywydau wedi bod yn ganolog i lwyddiant fy ngwaith, maen nhw wedi bod yn dîm gwych i fod yn gysylltiedig â nhw, ac i helpu hybu fy menter.

Maen nhw’n parhau i fod yn dîm rydw i’n cysylltu â nhw ac yn cyfarfod â nhw’n aml i helpu hybu’r gwaith dirywio acíwt yn y gymuned, ac rwy’n gyffrous ac yn falch o fod yn gysylltiedig â lansiad swyddogol NEWS mewn nyrsio cymunedol ym mis Mawrth.

A fyddech chi’n argymell yr ymagwedd Gwella Ansawdd i bobl eraill sydd eisiau gwneud newid? A beth ydych chi’n meddwl sy’n allweddol i gynnal gwelliannau?

Mae defnyddio ymagwedd gwella ansawdd yn caniatáu system strwythuredig, mae’n eich hybu chi i gasglu data a gweld beth sy’n gweithio ai peidio, a beth sydd angen ei newid. Pe bawn i ond wedi gwneud hyn o ddechrau’r prosiect yn fwy dyfal, ond mae’r cyfan yn broses ddysgu, am wn i.

Rydw i wedi dysgu, hyd yn oed â’r ewyllys gorau yn y byd, nad yw rhoi addysg ac offer yn ddigon. Rhaid i chi werthuso’r newid sydd wedi digwydd i lywio ymarfer yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau ei fod yn llwyddo, ni allwch fod yn fursennaidd. Rhaid rhannu syniadau a chael pobl eraill yn gysylltiedig er mwyn i bobl eraill allu derbyn y newid i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio a’i fod yn gynalidawy, er mwyn ei ymgorffori mewn ymarfer.

A oes gennych chi gynllun i adeiladu ar eich llwyddiant?

Rwy’n dal i gasglu data, felly ar hyn o bryd, caiff y llwyddiant ei fesur yn ôl yr adborth rwy’n ei dderbyn gan staff a chleifion. Bydd yr offeryn SBAR cymunedol yn cael ei lansio’n swyddogol, a bydd hyn wedyn yn caniatáu i mi fesur y canlyniadau pan fydd gofal cleifion yn cael ei uwchgyfeirio yn y gymuned, i dystio’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan nyrsys cymunedol.

Rwyf hefyd yn gobeithio, ar ôl lansio NEWS yn genedlaethol ar 21 Mawrth, bydd hyn yn helpu ymhellach i ymgorffori ymarfer gorau mewn timau nyrsio cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac yn genedlaethol.

Rwy’n gobeithio y bydd NEWS ac ymagwedd SBAR yn cael eu defnyddio mewn gofal sylfaenol, gyda nifer o gartrefi gofal a meddygfeydd eisoes â diddordeb.

Yn ddiweddar, sefydlais grŵp gorchwyl a gorffen i ail-ddylunio ein dogfen trosglwyddo gofal, er mwyn iddi gynnwys gwybodaeth fwy perthnasol sydd ei hangen, fel sgôr NEWS, a oes gorchymyn DNA CPR ar waith, ac ati. Gobeithio y bydd hyn yn gwella cyfathrebu rhwng gofal eilaidd a chymunedol. Y bwriad yw i’r ddogfen gael ei defnyddio wrth drosglwyddo o ysbyty neu o leoliad gofal, neu o’r gymuned, yn hytrach na llythyr rhyddhau’n unig.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn gwneud prosiect yn y dyfodol a fydd yn edrych ar ofal ar ôl sepsis, a chefnogi cleifion yn y gymuned.

Rydw i ar hyn o bryd yn cyflawni gwaith Gwella Ansawdd i sefydlu pa mor dda y mae timau nyrsio cymunedol yn defnyddio NEWS, a gallu mesur y canlyniadau.

Pa eiriau o anogaeth fyddech chi’n eu cynnig i bobl eraill sy’n dechrau ar daith wella?

Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig cael nod diffiniedig cryf o beth rydych chi’n ceisio ei gyflawni a pham. Rhaid i chi gadw hyn mewn golwg trwy gydol y broses i helpu i sicrhau eich bod chi’n parhau’n frwdfrydig a’ch atal rhag gwyro.

Os yw’ch syniad i weithredu newid yn cael ei ategu gan onestrwydd a dyhead cryf i wella gofal cleifion a’r ymarfer, yna rydych chi ar y trywydd cywir.

Gwnewch yn siŵr bod eich syniad ar sail tystiolaeth a’i fod yn rhywbeth rydych chi’n frwdfrydig amdano. Rhaid i chi fod yn groendew a bod gennych chi ysgwyddau llydan. Ni fydd pawb yn hoffi nac yn cytuno â’ch syniadau. Mae’n ymwneud â datblygu strategaethau ymdopi a gwella sgiliau cyfathrebu i fynd i’r afael â hyn!

Dysgwch o’r rhwystrau, dathlwch y llwyddiannau, hyd yn oed pan eu bod nhw’n fach, parhewch i gnocio ar ddrysau gan fod rhwydweithio ag eraill yn allweddol i lwyddiant.

Feb 192019
 

Yn y blog hwn, mae Richard Desir, Uwch-nyrs Trawsnewid y Gweithlu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Arweinydd Gweithredol Gweithlu Nyrsio Ardal Cymru-gyfan, yn rhannu’r daith o ddatblygu offeryn gweithlu a llwyth gwaith ar sail tystiolaeth, ac Egwyddorion Staff Nyrsio Dros Dro ar gyfer Nyrsys Ardal.

Gwaith y grŵp gweithlu a llwyth gwaith Nyrsio Ardal Cymru-gyfan yw datblygu Offeryn Gweithlu a Llwyth Gwaith Nyrsio Ardal, sydd wedi cael ei amlygu yng nghyd-destun Cymru, a fyddai’n cynorthwyo Byrddau Iechyd o ran cynllunio’r gweithlu nyrsio cymunedol. Bydd y gwaith pwysig hwn yn cyfrannu’n gadarnhaol at gyflwyno gofal i gleifion yn eu cartrefi eu hunain, ac yn helpu ffurfio’r gweithlu trwy sicrhau y caiff nyrsys ardal eu lleoli’n ddiogel ac yn effeithiol i fodloni anghenion y poblogaethau y maent yn eu gwasanaethu.

Defnyddir ymagwedd drionglog wrth gyfrifo nifer a chymysgedd sgiliau’r nyrsys sydd eu hangen ar gyfer Gwasanaethau Nyrsio Ardal, sy’n ystyried:

 • Dibyniaeth a chraffter claf
 • Archwiliad ansawdd
 • Barn broffesiynol

Mae’r grŵp wedi defnyddio ymagwedd raddol at ddatblygu’r sail dystiolaeth a dysgu gyda phob cam o ddatblygu’r offeryn archwilio ansawdd a lefelau gofal Cymru, gan ddefnyddio methodoleg gwella gwasanaeth, Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd, 1000 o Fywydau (2014), ac mae pob cam yn dilyn y cylch  Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu (PDSA).

O dan arweinyddiaeth Paul Labourne, mae Richard Desir a Katrina Rowlands, a’r grŵp gweithlu Nyrsio Ardal Cymru-gyfan, wedi dechrau ar daith ryfeddol ac uchelgeisiol i greu’r dystiolaeth i:

 • Bennu beth yw ansawdd, a sut gellir ei fesur a’i fynegi?
 • Datblygu a phrofi offeryn craffter a dibyniaeth i helpu asesu llwyth gwaith.
 • Archwilio sut defnyddir barn broffesiynol i lywio gwneud penderfyniadau a’r ffactorau cysylltiedig.

Yn ystod 2017/18, mae dros 600 o Nyrsys Ardal rheng flaen a thimau rheoli wedi cymryd rhan mewn gweithdai a gynhaliwyd ledled Cymru, i archwilio sut gellid defnyddio ‘Lefelau Gofal Cymru’ fel offeryn craffter ym maes nyrsio ardal, a chynhaliwyd sesiynau i lywio profi archwiliad ansawdd nyrsio ardal ymhellach.

Mae profi’r offeryn archwiliad ansawdd wedi bod o fudd i gleifion a thimau nyrsio ardal, trwy sbarduno:

 • Cyflwyno’n systematig sgorau rhybudd cynnar cenedlaethol ym maes nyrsio ardal
 • Cyflwyno’n systematig fframwaith “Beth sydd o bwys i mi”
 • Gwella’n systematig yr offer sydd ar gael i nyrsys ardal
 • Dal yn systematig ganlyniadau a phrofiadau cleifion i lywio gwella’r gwasanaeth
 • Digideiddio dal data yn gynnar a defnyddio’r data hwnnw’n ddigidol
 • Creu tystiolaeth newydd
 • Ysgogi’r gweithlu nyrsio ardal

Gofynnodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru am i set dros dro o egwyddorion staff nyrsio arweiniol ar gyfer nyrsio ardal gael eu datblygu a’u gweithredu, i gynorthwyo paratoi ar gyfer ymestyn y Ddeddf, wrth i’r gwaith i ddatblygu offeryn cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth gael ei gyflawni. Ym mis Medi 2017, lansiwyd Egwyddorion Staff Nyrsio Ardal. Caiff y rhain eu monitro bob chwe mis, a rhoddir adborth unigol i bob sefydliad cysylltiedig.

Mae gweithredu’r egwyddorion staff nyrsio ardal wedi galluogi asesiad sylfaenol o wasanaethau i ddeall ble mae angen datblygu’r gwasanaeth. Bydd yn galluogi timau nyrsio ardal gael eu diffinio’n dda, eu harwain yn dda, a’u cefnogi’n dda. Maen nhw wedi amlygu meysydd lle efallai nad yw’r galw a’r gallu yn cydweddu ac mae angen mwy o waith. Mae wedi cyflwyno cymysgedd sgiliau ychwanegol at nyrsio ardal, fel cymorth gweinyddol, sydd wedi rhyddhau amser ar gyfer cleifion. Mae’r asesiad ailadroddol o’r egwyddorion a’r adborth a roddwyd, yn cefnogi sefydliadau i ddatblygu’r gwasanaeth gofal nyrsio yn y cartref cyffredinol craidd, gan gydnabod y cyfraniad unigryw y mae nyrsys ardal yn ei wneud o ran rheoli iechyd y boblogaeth, gwella iechyd cyhoeddus, a chadw cleifion yng nghanol gofal.

Os hoffech ddarganfod mwy am y gwaith a gyflawnir gan y ffrwd gwaith Nyrsio Ardal, anfonwch neges e-bost at richard.desir@wales.nhs.uk neu Katrina.Rowlands@wales.nhs.uk

Jan 172019
 

Mae 13 o’r Ysbytai Cyffredinol Dosbarth yng Nghymru yn cydweithio â 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, i wella’r gofal y maen nhw’n ei ddarparu i gleifion sy’n cael llawdriniaeth laparotomi brys (llawdriniaeth brys ar y coluddyn).

Mae’r gwaith hwn yn rhan o raglen gwella ansawdd Cymru gyfan, o’r enw Laparotomi Brys Cymru (ELC), a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2018.

Mae ELC yn canolbwyntio ar ofal cleifion, o’r cyfnod y daw’r unigolyn i’r ysbyty, trwy gydol ei daith amdriniaethol, ac yn ystod ei gyfnod gwella.

Mae ysbytai’n defnyddio ymagwedd pecyn gofal ar sail tystiolaeth 6 cham i gyflwyno gwelliannau.

Defnyddir system casglu data o’r enw NELA (Archwiliad Cenedlaethol Laparotomi Brys) i ddeall safonau gofal unigol yn well, a defnyddio data i wneud gwelliannau.

Mae tri arweinydd clinigol wedi cael eu penodi i ddatblygu’r gwaith ar draws rhanbarthau lleol. Dros y misoedd nesaf, byddan nhw’n rhannu eu meddyliau ynghylch pam mae’r rhaglen hon mor bwysig, a byddant yn trafod sut mae’n datblygu. Bydd pob arweinydd yn gweithio’n agos ag aelodau eraill o dîm amlddisgyblaeth o bob ysbyty yn eu rhanbarth. Bydd yn cynnwys staff ar draws adrannau brys, radioleg, theatr, gofal critigol, a wardiau llawfeddygol.

Yn y blog cyntaf hwn, rydym ni’n siarad â Dr Babu Muthuswamy, arweinydd clinigol y de-ddwyrain. Mae Babu yn Ymgynghorydd Anaesthesia a Gofal Dwys, a Chyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Gofal Critigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

 Yn eich barn chi, pam mae ELC mor bwysig?

Yng Nghymru, mae gan nifer o ysbytai lwybrau clinigol da i wella gofal a chanlyniadau cleifion sy’n cael laparotomi brys, ond mae amrywiaeth o ran prosesau a chanlyniadau cleifion sy’n cael y llawdriniaeth risg uchel hon.

Lansiwyd ELC i gefnogi GIG Cymru i wella canlyniadau cleifion ledled Cymru. Rydym ni’n ymdrechu i sicrhau bod canlyniadau a lefelau bodlonrwydd cleifion a’u haelodau teulu ehangach ymhlith y gorau yn y DU.

Pam yr oeddech chi eisiau bod yn gysylltiedig?

Rwyf wedi bod yn rhan o archwiliad NELA ers ei gyflwyno yn 2014 ac mae wedi bod yn arweinydd ar gyfer Ysbyty Brenhinol Gwent trwy gydol y cyfnod hwn. Mae nifer o heriau wedi bod ar hyd y ffordd mewn perthynas â gwella prosesau gofal i gleifion laparotomi brys. Mae bod yn rhan o brosiect cenedlaethol fel hwn yn helpu i godi proffil y gwaith hwn, ac amlygu natur risg uchel y weithdrefn lawfeddygol hon. Mae hefyd yn helpu i ffocysu meddyliau timau amlddisgyblaeth ym mhob ysbyty i weithio tuag at un nod, sef gwella gofal a chanlyniadau cleifion.

 Beth rydych chi’n gobeithio y bydd yn ei gyflawni?

Trwy ELC, rwy’n gobeithio y gallwn ni wella canlyniadau cleifion yn sgil:

 • Cael canllawiau ymarfer ar sail tystiolaeth fel elfennau o’r pecyn ELC;
 • Darparu rhwydwaith cymorth ar gyfer arweinwyr NELA ym mhob un o’r ysbytai cysylltiedig;
 • Gwella cwmpas ymchwil i fireinio ymarfer presennol; a
 • Lledaenu llwybrau clinigol llwyddiannus sydd wedi cael eu mabwysiadu mewn ysbytai eraill (ledled y DU).

Mae ELC yn dilyn model y DU sydd wedi cael ei brofi, ar ôl cyflawni canlyniadau llwyddiannus.

I gael mwy o wybodaeth:

E-bost:  Arweinydd Cenedlaethol Rhaglen ELC:  Margaret.Rennocks@wales.gov.uk

Gwefan:  http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/elc-cymru

Dilynwch y sgwrs ar Twitter #EmergencyLaparotomyCymru