Jul 092018
 

Mae OBS Cymru, prosiect gwella ansawdd cydweithredol Cymru gyfan sydd â’r nod o leihau niwed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr eleni yn y Gwobrau Diogelwch Cleifion a Gwobrau GIG Cymru.

Rydym ni wedi bod yn cael diweddariad ar y prosiect gan ei ddwy fydwraig arweiniol genedlaethol, Elinore Macgillivray a Kathryn Greaves.

 

Ar gyfer unrhyw un sydd heb glywed am OBS Cymru, allwch chi ddechrau trwy roi trosolwg?

Elinore: Gwaedlif ôl-enedigol (gwaedlif gormodol ar ôl geni plentyn) yw’r ail achos mwyaf o farwolaethau mamol uniongyrchol yn y DU, ac mae’n cyfrif am  80% o farwolaethau mamol. Bydd 1 o bob 20 menyw yn colli dros 1 litr o waed ôl-enedigol, ac ar gyfer 1 o bob 200, bydd gwaedu sy’n bygwth bywyd yn digwydd, sy’n arwain at nifer o ganlyniadau corfforol ac emosiynol niweidiol. Mewn achosion prin (oddeutu unwaith bob 3 blynedd yng Nghymru), bydd gwaedlif ôl-enedigol (PPH) yn arwain at faban yn mynd adref heb ei fam. Gan ystyried hyn, roedd angen amlwg i wella ansawdd rheoli gwaedlif ôl-enedigol, a chytunodd yr holl Fyrddau Iechyd yng Nghymru i gymryd rhan yn y prosiect.

Kathy: Mae gwaedlif ôl-enedigol yn un o’r pum prif risg ansawdd a diogelwch a amlygwyd ar gyfer pob uned famolaeth yng Nghymru. Mae OBS Cymru – Strategaeth Gwaedu Obstetrig i Gymru yn brosiect gwella ansawdd tair blynedd cenedlaethol, bellach yn ei ail flwyddyn, sy’n ceisio lleihau niwed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol. Prif nod y prosiect yw lleihau nifer y menywod sy’n dioddef gwaedlif obstetrig enfawr.

Sut mae’r prosiect yn cyflawni ei nodau?

Elinore:  Ers lansio’r prosiect ym mis Tachwedd 2016, mae nifer o ymyriadau wedi cael eu rhoi ar waith ar draws wardiau geni dan arweiniad obstetrig yng Nghymru, gan arwain at ganlyniadau cadarnhaol:

 • Mae asesu risg ar gyfer gwaedlif ôl-enedigol nawr yn dod yn rhan arferol o’r broses dderbyn mewn lleoliadau geni dan arweiniad obstetrig, sydd wedi arwain at ymwybyddiaeth gynyddol o ganfod, atal a rheoli gwaedlif ôl-enedigol a chynllunio’n gynnar ar gyfer hynny.
 • Mae amlygu cynnar trwy fesur colli gwaed yn cael ei ymsefydlu mewn ymarfer, a chaiff faint o waed ôl-enedigol a gollir gan dros 90% o fenywod ei fesur.
 • Mae gwaith tîm amlddisgyblaethol yn gwella o ganlyniad i’r hyfforddiant a ddarparwyd gan dimau OBS Cymru. Mae clinigwyr, gan gynnwys bydwragedd, cynorthwywyr gofal iechyd, anesthetyddion, obstetryddion, ymarferwyr yr adran lawdriniaethau, a myfyrwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau mamolaeth, wedi derbyn hyfforddiant OBS Cymru, ac maent wedi defnyddio’r ymagwedd 4 cam i reoli gwaedlif ôl-enedigol.
 • Mae peiriannau profi pwynt gofal ROTEM wedi cael eu gosod ym mhob ward geni yng Nghymru i ganiatáu mynediad at ganlyniadau tolchi cyflym ac arwain rheoli cynhyrchion gwaed. Mae data cynnar yn awgrymu bod hyn yn arwain at ostyngiad mewn rhoi cynhyrchion gwaed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol.

Kathy:   Caiff yr ymyriadau hyn eu cefnogi gan system gadarn o gasglu data gan dimau hyrwyddo OBS Cymru lleol, ac mae gennym ni dîm pwrpasol ym mhob ward geni dan arweiniad obstetrig yng Nghymru. Mae timau lleol yn defnyddio’r data a gesglir i ddadansoddi a sefydlu meysydd i’w gwella o fewn eu byrddau iechyd eu hunain. Mae’r timau hyrwyddo yn mynychu cyfarfodydd cenedlaethol lle mae enghreifftiau clinigol a gyflwynir yn dangos sut mae egwyddorion OBS Cymru wedi cefnogi penderfyniadau a chanlyniadau gwell i fenywod.  Yn ogystal â hyn, mae bydwragedd o bob bwrdd iechyd yn cyfarfod yn flynyddol i adolygu a rhannu dysgu, a chyflwyno hyn i’w byrddau iechyd i ledaenu arfer da.

Ydych chi wedi gweld unrhyw newidiadau ers lansio’r prosiect ym mis Mai 2016?

Elinore – Mae data cynnar yn dangos bod faint o waed a gollir gan dros 90% o fenywod yn cael ei fesur, sy’n grymuso clinigwyr i roi’r driniaeth gywir i’r menywod cywir, ar yr adeg gywir. Mae’r defnydd o gynhyrchion gwaed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol hefyd yn dechrau gostwng.

Kathy: Mae OBS Cymru yn brosiect gwella ansawdd byw a chynhelir sgyrsiau dyddiol yn y byrddau iechyd am arfer da a’i effaith ar arferion. Mae un bwrdd iechyd wedi ymgorffori asesu risg yn rhan o drosglwyddo amlddisgyblaethol wrth adolygu’r menywod sy’n esgor, fel bod y tîm yn ymwybodol o unrhyw risgiau posibl ac yn gwneud paratoadau priodol fel tîm, cyn i’r menywod roi genedigaeth. Mae eraill wedi nodi risg bosibl wrth ddefnyddio gorchuddion yn ystod  esgor, a’r gwaed cudd a gollwyd sy’n cael ei gasglu. Mae ateb syml, sef gosod y tiwb sugno a ddefnyddir yn ystod gweithdrefn yn y gorchudd, wedi datrys y posibilrwydd o fethu gwaedu araf, cyson, na sylwir arno. Mae’r perlau dysgu hyn yn cael eu rhannu ledled Cymru, er mwyn i eraill allu elwa ar enghreifftiau o ymarfer, ac mae ein timau hyrwyddo yn rhan annatod o ledaenu hyn. Rydym ni wrth ein bodd bod y prosiect wedi cael ei gydnabod yn y Gwobrau Diogelwch Cleifion a Gwobrau GIG Cymru. Mae’n fraint cyrraedd y rhestr fer ac rydym ni’n cydnabod ein bod ni’n ffodus i gael cynrychioli holl wasanaethau mamolaeth Cymru, a bod y wobr hon ar eu cyfer nhw, a’u gwaith caled a’u hymrwymiad i’r prosiect.

Beth sy’n eich gwneud chi’ch dwy mor frwdfrydig am y prosiect hwn?

Kathy:  Mae bob amser yn galonogol gweld twf yn fy hyder i fel ymarferwr, a fy nghydweithwyr bydwreigiaeth fel proffesiwn, a’u rôl annatod o ran rheoli gwaedlif ôl-enedigol. Mae’r gwaith papur 4 cam wedi rhoi offeryn dangosol i fydwragedd sy’n mesur gwaedlif ôl-enedigol yn ddiagnostig, ac mae wedi ffurfioli pwyntiau sbardun penodol ar gyfer gweithredu, sy’n ategu ymwybyddiaeth sefyllfaol y tîm wrth reoli gwaedu obstetrig. Bob dydd, mae timau bydwreigiaeth yn mynd i’r gwaith gyda’r bwriad o wneud gwaith da, a dyma un o’r dulliau sydd ganddyn nhw i allu cyflawni hyn bob dydd, o Fangor yn y gogledd, i Gaerfyrddin yn y gorllewin, a Chaerdydd yn y de, unwaith i Gymru.

Elinore: Mae’n fraint bod yn gysylltiedig â phrosiect sydd nid yn unig yn gwella canlyniadau i fenywod, ond hefyd yn grymuso timau i ddefnyddio’r sgiliau y maen nhw wedi’u caffael i gael yr hyder i ddarparu’r driniaeth gywir, i’r menywod cywir, ar yr amser cywir. Mae mesur colli gwaed yn dod yn offeryn pwerus i gyfathrebu yn ystod gwaedlif ôl-enedigol, sy’n gwella gwaith tîm. Rhan bwysig o’r prosiect yw profiad y menywod. Mae ein harolwg cleifion yn dangos, er y gall gwaedlif ôl-enedigol fod yn brofiad brawychus, mae menywod a’u partneriaid geni yn teimlo’n hyderus eu bod nhw’n derbyn gofal o safon uchel, sy’n rhoi boddhad mawr.

Ar ôl dwy flynedd o brosiect tair blynedd, beth yw dyfodol OBS Cymru?

Elinore:  Er ein bod ni wedi cymryd camau breision tuag at wella gofal yn ystod  gwaedlif ôl-enedigol, byddwn ni’n parhau i weithio ar gynnal y newidiadau hyn y tu hwnt i oes y prosiect. Mae ymagwedd OBS Cymru at reoli gwaedlif ôl-enedigol wedi cael ei hymgorffori yn PROMPT Cymru Gyfan, fel rhan annatod o gynnal egwyddorion asesu risg, mesur colli gwaed, ymwneud cynnar gan dîm amlddisgyblaethol, a phrofi pwynt gofal ROTEM. Rydym ni hefyd yn awyddus i weld sut mae’r data’n adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Darganfyddwch fwy am OBS Cymru yma a dilynwch y sgwrs ar Twitter #OBSCymru

May 112018
 

Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

Mynychais Fforwm IHI yn Amsterdam ym mis Mai 2018, fel rhan o dîm 1000 o Fywydau, yn arddangos y gwaith ansawdd a diogelwch sy’n cael ei gyflawni yng Nghymru. Mae’r Rhaglen Staff Nyrsio yn cefnogi GIG Cymru i fodloni gofynion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru), sy’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd i sicrhau eu bod nhw’n darparu digon o nyrsys i ganiatáu amser i’r nyrsys ofalu am gleifion yn sensitif. Gan mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn Ewrop i ddeddfu ar lefelau staff nyrsio, rhoddodd y fforwm gyfle i arddangos y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yng Nghymru, sy’n ennyn diddordeb rhyngwladol. Fel arweinydd Rhaglen Staff Nyrsio Cymru, roeddwn yn falch iawn o gael cyfle i gyflwyno poster ar y rhaglen waith i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a rheolwyr o bob cwr o’r byd. Bydd y Ddeddf Staff Nyrsio yn ddylanwadol o ran grymuso nyrsys a rhoi’r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i ategu eu barn broffesiynol wrth bennu’r lefelau staff nyrsio sydd eu hangen arnynt i gynnig gofal diogel ac effeithiol i’w cleifion.

Fe wnaeth y Fforwm ddarparu cyfle unigryw i ehangu fy ngwybodaeth ar amrywiaeth o brosiectau a mentrau ansawdd a diogelwch. Roeddwn i’n gallu rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol sy’n ymglymedig â gwella ansawdd, ac mae gen i ddiddordeb brwd mewn gwella ansawdd a diogelwch gofal a ddarperir i gleifion sy’n cyrchu gwasanaethau gofal iechyd. Roedd ehangder a chwmpas y profiad a’r arbenigedd yn helaeth, yn goleuo, ac yn darparu llawer i feddwl amdano.

Hefyd, enillais fwy o brofiad yn cyflwyno ar waith staff nyrsio cenedlaethol, ar lwyfan rhyngwladol y tro hwn. Bu modd i mi siarad â chynrychiolwyr o wledydd gwahanol am yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu mewn perthynas â staff nyrsio yn eu hardaloedd nhw a sut maen nhw’n rhagweld y bydd y Rhaglen Staff Nyrsio o fudd i gleifion, nyrsys a byrddau iechyd yng Nghymru. Roedd llawer o gynrychiolwyr yn awyddus i ddarganfod mwy am y rhaglen waith genedlaethol, y gwnaethant gydnabod yr oedd yn ddatblygiad cadarnhaol â llawer o fuddion i randdeiliaid.

Enillais gyfoeth o wybodaeth am fentrau ansawdd a diogelwch newydd a phresennol, sy’n cael eu cyflwyno mewn gwledydd gwahanol, ac mae’r wybodaeth hon wedi rhoi llawer o syniadau i mi eu rhannu ag aelodau o grŵp Staff Nyrsio Cymru a chydweithwyr sy’n ymwneud â’r rhaglen waith hon.

 

Feb 132018
 

Grant Evans, Uwch Reolwr Datblygu Sefydliadol a beirniad Gwobrau GIG Cymru

Mae gwobrau GIG Cymru yn llwyfan cenedlaethol ar gyfer rhagoriaeth ac yn dathlu arfer da o ran cyflwyno gofal gwell ac o ansawdd uchel i gleifion ledled Cymru. Mae wyth categori ac mae gan bob categori banel beirniadu annibynnol. Yn y rownd gyntaf, mae’r panel yn rhoi sgôr i bob ymgeisydd ac yn dewis rhestr fer o dri i fynd ymlaen i’r ail rownd o feirniadu sy’n digwydd trwy ymweliad â safle.

Rydym wedi treulio rhai munudau gyda Grant Evans, Uwch Reolwr Datblygu Sefydliadol a beirniad Gwobrau GIG Cymru, er mwyn glywed rhagor ynglŷn â beth mae’r rôl yn ei olygu…

C – Beth mae’r beirniaid yn chwilio amdano yng ngheisiadau Gwobrau GIG Cymru?

A – Ar lefel sylfaenol, mae beirniaid yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi diwallu meini prawf penodol yn ymwneud â phob categori gwobrwyo. Bydd y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr wedi diwallu’r meini prawf felly rydym yn cymryd cipolwg y tu hwnt i hyn er mwyn ceisio mesur y lefelau cynyddol o dosturi a chwestiynu arfer clinigol neu reolaethol presennol er mwyn deall canlyniadau bwriad y tîm clinigol. Mae timau clinigol yn ymgymryd â newid heb wybod yn llawn ble y bydd yn eu cymryd, mae’n broses o archwilio diarwybod lle mae’r bwriad yn darparu’r ysgogiad sydd yn y pendraw yn ffurfio profiad gwell y cleifion o’r gwasanaeth.

C – Beth yw’r prosiect mwyaf cofiadwy yr ydych wedi ymweld ag ef? A – Ar ôl beirniadu am sawl blwyddyn, mae cymaint o brosiectau cofiadwy i ddewis ohonynt.  Maen fraint bod yn feirniad. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rwyf wedi ymweld â thîm Iechyd Meddwl sydd wedi trawsnewid y modd y mae’n trin cleifion dementia trwy sylweddoli  bod gwrthrychau neu symbolau personol yn tawelu gorbryder yn sylweddol. Rwyf wedi ymweld â ward ble roedd y staff yn arddangos tosturi anhygoel a wnaeth drawsnewid bywydau merched oedd yn agored i niwed.  Hefyd, fe gwrddais â thîm gofal iechyd yn y gymuned a wellodd ansawdd bywyd claf oedd yn sâl iawn drwy ei galluogi hi i symud allan o leoliad gofal eilaidd ac i’w chartref tuag at ddiwedd ei bywyd.

C – Beth yw’r fantais o wneud cais?

A – Mae clinigwyr yn darparu gofal tosturiol bob dydd. Mae’n waith caled a gall fod yn broses ddiddiwedd.  Mae’r gwobrau’n gwneud i ymgeiswyr oedi, meddwl ac ysgrifennu am eu cyflawniadau.  Yn y rhan hon o’r broses mae ymgeiswyr yn aml yn adnabod gweithredoedd a chanlyniadau nad ydynt wedi eu gweld o’r blaen.  Yna maent yn rhannu hyn gyda thîm o wylwyr diduedd sy’n darparu peth adborth ac yn cymharu eu gwaith gydag ymgeiswyr eraill.  Mae hyn yn codi  proffil eu cyflawniadau o fewn eu sefydliad ac yn genedlaethol.  Mae cydnabyddiaeth fel hyn yn dda i forâl a datblygiad pellach o fewn y diwylliant gwella.

Gellir gwneud cais ar gyfer gwobrau eleni tan 23 Ebrill – darllenwch ragor am y categorïau yma a gwnewch gais ar-lein heddiw yma

 

Nov 172017
 

Kate Mackenzie

Roedd fy mlog diweddaraf yn trin a thrafod rhifau oer a chaled…ffeithiau, ffigurau a chyngor gwych (!) megis “Byddwch yn ymwybodol o’ch llinell sylfaen” (mae’n werth dilyn y cyngor hwn). Efallai fy mod wedi swnio ychydig fel rhywun ar ‘Wall Street’, a’ch bod yn dychmygu eich hun yn gaeth i gyfrifiannell neu daenlen? Os felly, yna rwy’n gobeithio eich bod wedi gweiddi at y sgrin bod rhedeg ar ôl rhifau yn gallu arwain at bob math o drafferthion. Ac yn wir fe all…rwy’n cytuno’n llwyr â chi…OS mai dyna’r unig beth a gaiff ei ystyried.

Felly beth arall sydd yna? Beth allwch chi ei wneud i sicrhau nad un rhif sych yw hanfod eich prosiect gwella?

Mae’n amser stori.

Beth ydych chi’n ei ddweud wrth eich cleifion, eich cydweithwyr, eich penaethiaid? Sut ydych chi’n cyfathrebu? A pha mor aml?

Yn gyffredinol, mae fy ateb i’r cwestiynau hyn yn cael ei golli mewn pwl o chwifio breichiau a rhefru di-sail. Beth yw eich ymateb chi?

I unrhyw un sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant gwella*, fe wyddoch fod treulio amser yn datblygu cynllun mesur clir yn ddefnydd da o amser. Ond sawl un ohonom sy’n buddsoddi’r un faint o egni neu amser yn cynllunio’r hyn rydym yn ei gyfathrebu? Onid siarad yn unig yw hynny?

Tybed ydych chi wrthi’n ystyried y cwestiynau a ofynnwyd uchod neu’n cwestiynu pam mae person data yn sôn am siarad.

Yn y bôn, nid yw cyfathrebu a mesur mor wahanol i’w gilydd pan mae’n fater o gynllunio.

Ysytyriwch, er enghraifft, y 6 chwestiwn mae fy nghydweithiwr cyfathrebu gwych, Andrew Cooper,  wedi’u datblygu ar gyfer  “cyfathrebu er mwyn gwella ansawdd”

 1. Beth ydych chi eisiau ei gyflawni?
 2. Beth sydd ei angen arnoch i ennyn diddordeb?
 3. Beth mae angen i chi ei ddweud?
 4. Sut byddwch chi’n cyrraedd eich cynulleidfa?
 5. Sut byddwch chi’n ennyn diddordeb eich cynulleidfa?
 6. Beth fyddwch chi’n ei ddysgu ar gyfer y tro nesaf?

A phe byddech yn siarad â mi am eich cynllun mesur:

 1. Beth ydych chi eisiau ei gyflawni?
 2. Beth yw’r sefyllfa bresennol?
 3. Beth sydd angen i chi gadw llygaid arno?
 4. Sut byddwch chi’n cadw llygaid arno?
 5. Sut byddwch chi’n ennyn diddordeb eich cynulleidfa?
 6. Beth fyddwch chi’n ei ddysgu ar gyfer y tro nesaf?

Iawn – mae’r derminoleg ychydig yn wahanol, ond nid yw’r prif elfennau mor wahanol â hynny.

Felly yn union fel yr oedd Astaire a Rogers yn cydweddu’n berffaith tra bod Ella Fitzgerald yn pendroni a ddylai roi’r gorau iddi, mae cyfathrebu a mesur gyfuniad da… efallai hyd yn oed yn gyfuniad newydd atyniadol gwerth ei drydar, sef “cyfesur”.

Drwy gynllunio eich strategaeth gyfathrebu ar y cyd â’ch cynllun mesur, gall arbed amser i chi mewn gwirionedd wrth i chi archwilio’r un cwestiynau o ddwy agwedd wahanol yn hytrach nag ymgymryd â thasgau gwahanol. Ac mae’n debygol y bydd meysydd yn gorgyffwrdd – er enghraifft, efallai y bydd angen i chi ddilyn gweithgaredd ar twitter os ydych chi’n codi ymwybyddiaeth. Ac yn ddi-os bydd angen i chi gyflwyno eich data i rywun yn rhywle. Er mwyn bod yn effeithiol, mae angen i chi feddwl am y darlun cyflawn er mwyn rhoi eich hun yn y lle perffaith i gyflawni “Newid” – lle mae pobl yn deall, ac yn ymroddedig i wneud rhywbeth yn wahanol, ac yn awyddus i wella.

Yn yr oes hon lle mae pawb fel pe baent yn codi bwganod, efallai y bydd rhai yn datgan ar unwaith eich bod yn wynebu eich tranc os byddwch yn esgeuluso un o’r rhain, ond mae’n well gen i ddweud eich bod yn fwy grymus o ran sicrhau gwelliannau os byddwch yn apelio at galonnau YN OGYSTAL Â meddyliau eich tîm, eich cleifion a’ch penaethiaid.

Os ydych yn anobeithio oherwydd bod angen cynnwys rhywbeth arall eto yn eich gwaith cynllunio, dyma <https://www.youtube.com/watch?v=tU2i2Qzv1-4> fideo defnyddiol i’ch atgoffa o’r camau allweddol hynny…

Pob hwyl wrth gyfesur!

*Llongyfarchiadau i gydweithwyr Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd – os nad ydych wedi gwneud eisoes, cymrwch gip ar eu gwefan: mae Hyfforddiant Efydd yn wych.

Oct 112017
 

HeatherJane Coombs – SANDS

Yn 2004, roeddwn yn meddwl eich bod yn ddiogel ar ôl eich sgan 12 wythnos yn ystod eich beichiogrwydd, ac mai aros i’ch babi gyrraedd oedd y cam nesaf. Dyna naïf roeddwn i! Roeddwn wedi clywed am fabis marw-anedig ac am fabis yn marw ar ôl cael eu geni ond dim ond mewn operâu sebon. Doedd hyn ddim yn digwydd mewn bywyd go iawn ac i bobl arferol….Nag oedd?

Ar 1 Medi 2004, sylweddolais fod pobl arferol fel fi yn cael babis marw-anedig pan ddywedwyd wrthyf am 10.31pm fod fy mab Xander wedi marw y tu mewn i mi oherwydd toriad yn y brych. Doeddwn ddim yn gwybod sut roeddwn yn disgwyl iddo ddod allan, ond fe wnaeth y sylweddoliad fy mod yn mynd i roi genedigaeth i fabi na fyddai byth yn crio dorri fy nghalon yn ddwy.

Parhaodd yr enedigaeth am y 2 ddiwrnod nesaf ac, yn y diwedd, am 2.43pm ganwyd bachgen bach 5lb 5.5oz hynod hardd (ydw, dw i’n unochrog, ond mae’n wir) a enwyd gennym yn Xander Dangerfield Coombs.  Gallen i ddweud pob manylyn wrthoch chi am yr amser y treuliais yn yr ystafell honno yn aros i roi genedigaeth, hyd yn oed pa mor anghyffyrddus oedd y gwely a’r posteri o fabis ar y waliau. Y noson gyntaf honno, fe glywais 7 babi yn cael eu geni ac roedd gwybod na fyddai fy mabi i byth yn crio yn artaith.

Pan ddywedwyd wrthyf nad oedd gan fy mabi guriad calon ac yna’r newyddion ei fod wedi marw, myfyrwraig o fydwraig ddaliodd fy llaw a chrio gyda mi. Mae ei thosturi hi wedi aros gyda mi. Dwi wedi rhoi fy mydwraig, Cath, oedd yna am ddyddiau’r enedigaeth ac a’m helpodd i drwy oriau anodd iawn, ar bedestal a hi fydd brenhines y bydwragedd am byth yn fy marn i. Roedd hi’n anhygoel. Dw i hefyd yn gwybod bod ei shifft gwaith hi wedi dod i ben am 2pm ar y dydd Mercher hwnnw, ond roedd hi’n dal yna yn gofalu am ei “poppet”, sef yr enw roddodd hi ar Xander, a mi tan wedi 9pm pan adewais i. Fe’i gwisgodd, siaradodd ag e a rhoi amser i ni gael bod gydag e, ac roedd hi yno pan oedd angen unrhywbeth arnon ni. Roedd hi’n anhygoel… Dw i’n rhyfeddu at fydwraig sy’n gallu ymdrin mor gariadus a pherffaith â theulu yn ystod torcalon ac yna’n mynd drws nesaf at deulu y mae eu bywydau wedi newid mewn ffordd arall, yn wahanol i’n bywyd ni.

Trwy fy ngwaith gyda  Sands (elusen ar gyfer babis marw-anedig a marwolaeth ar ôl genedigaeth), yn gyntaf fel gwirfoddolwr ac yna fel gweithiwr, dw i wedi clywed gymaint o straeon ac wedi cwrdd â chymaint o weithwyr iechyd proffesiynol, rhai’n dda a rhai nad ydynt cystal. Pan ofynnwyd i mi ymuno â’r Gweithgor Marw-anedig Cenedlaethol, roeddwn wrth fy modd ac yn ofnus! O ran fy ngwaith, roeddwn yn arweinydd tîm mewn canolfan alwadau, ac yn ystod fy nghyfarfodydd cyntaf roeddwn yn teimlo allan o fy nyfnder, yn aros i rywun ddweud wrthyf fy mod yn twyllo a gofyn i mi beth oeddwn i’n ei wneud yno. Doeddwn i ddim yn deall y siarad meddygol, a byddwn yn aml yn mynd adref â llawer o nodiadau fel y gallwn chwilio ystyr geiriau ar y we, er mwyn deall am beth oedd y sgwrs. Serch hynny, hoffwn feddwl fy mod wedi dechrau cyfrannu dros amser, fel llais y rhieni, ac wedi gwneud rhywfaint o wahaniaeth o fewn y gweithgor.

Roedd bod yn rhan o lansio’r Ymgyrch Beichiogrwydd Mwy Diogel Cymru a bod yn ddigon ffodus i allu rhannu Xander gyda phawb yn anhygoel, ac mae’r bartneriaeth rhwng Sands a’r Rhwydwaith Mamolaeth/Gwella 1000 o Fywydau i’w weld wedi mynd o nerth i nerth, gyda lansio’r Llwybr hyd yn oed yn fwy cyffrous. Pan fyddwn yn dechrau gweld niferoedd y marw-anedig yn gostwng fel y gwnaethon nhw yn yr Alban, bydd hynny wir yn ardderchog. Efallai bod ei draed yn fach, ond mae Xander yn sicr yn gadael ei ôl.

Byddwn yn ymuno i godi ymwybyddiaeth yn ystod wythnos ymwybyddiaeth o golli babis. Am ragor o fanylion am ddigwyddiadau, ewch i www.babyloss-awareness.org

Aug 292017
 

Allwch chi gofio pryd aethoch chi i’r theatr? Beth oedd yn gofiadwy ac yn bleserus?
Ydych chi’n edrych ymlaen at ymweld â’r theatr eto?

Petai’n theatr llawdriniaethau, a fyddech chi’n teimlo’n wahanol? Dychmygwch:

 • Pe na fyddech yn deall pam neu beth oedd yn digwydd.
 • Petai’n rhaid i chi wisgo dillad rhywun arall (gŵn ysbyty).
 • Ar eich ffordd i’r theatr, roedd pobl yn syllu/ edrych i ffwrdd.
 • Bod y theatr yn arogleuo a bod y goleuadau’n llachar iawn.
 • Yn y theatr, bod golau’n fflachio ar y peiriannau swnllyd.
 • Nad oeddech chi’n adnabod dim un o’r bobl, a oedd yn gwisgo’r un dillad.
 • Eich bod chi’n parhau i ddweud eich bod chi wedi drysu ac yn ofnus, ond bod neb yn cymryd unrhyw sylw. Eich bod chi eisiau gadael, ond eu bod nhw wedi eich atal chi. Bod y bobl yn ymddangos yn flin?

Byddai’n gofiadwy, ond a fyddech chi eisiau ymweld eto?

Allwn ni amgyffred beth yw profiad unigolyn ag anabledd dysgu o ysbyty? A ydym ni’n deall sut mae profiadau blaenorol yn dylanwadu ar ymddygiad yn y dyfodol? Efallai ei fod yn ddiwrnod nodweddiadol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd, ond yn ddiwrnod gwahanol iawn i ddefnyddwyr ysbyty. Mae’n hanfodol ein bod ni’n dangos empathi, tosturi, a deall sut gall yr amgylchedd a’r prosesau mewn ysbyty fod yn anodd iawn i bobl eraill. P’un ai a ydym ni’n ymwybodol yn sgil y pasbort ysbyty anabledd dysgu, ein gwybodaeth, neu oherwydd ein bod ni wedi gwrando ar yr unigolyn a’i ofalwyr, mae’n hanfodol ein bod ni’n bodloni’r addasiadau hanfodol, rhesymol hynny ar gyfer triniaeth.

Datblygodd ein tîm Profiad Lleddfu Pryder Cleifion (Soothing Patients Anxiety) “SPA”, i gyflwyno diwrnod llai gofidus a phrofiad cadarnhaol yn y theatr mewn ysbyty. Cyflawnom hyn trwy ddefnyddio cylchau ailadroddol Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu, a thechnegau eraill a addysgwyd gan y cwrs IQT Arian i sicrhau y caiff ein prosesau eu mireinio’n barhaus. Mae cleifion a/neu eu gofalwyr yn bartneriaid cyfartal wrth gynllunio eu gofal. Mae myfyrio ar bob rhyngweithiad ac adborth cyson yn cynnig dysgu newydd i wella’r gwasanaeth yn barhaus. Cyflawnir diwrnod cofiadwy a phleserus trwy dechnegau tynnu sylw y mae’r claf yn eu dewis, wrth roi’r anesthetig cyffredinol, yr ydym yn ei alw’n “anaesthesia diarwybod neu anaesthesia â thema”, sy’n lleihau/osgoi tawelyddiad a/neu reoli ymddygiad yn gadarnhaol (ataliaeth). Caiff yr holl dechnegau eu hymarfer yn y theatr gyda’r claf a’i ofalwyr cyn diwrnod y llawdriniaeth, sesiwn “ymarfer”.

 • Anaesthesia diarwybod – rhoi’r anaesthetig tra bod yr unigolyn dan sylw yn cymryd rhan yn ei hoff weithgarwch a’r dechneg tynnu sylw dewisol.
 • Anaesthesia â thema – caiff y daith ei hadeiladu o gwmpas hoff beth. Fe wnaeth dyn ag anabledd dysgu wneud sylw yn ystod ein clinig asesu cyn anaesthetig pwrpasol, bod y mwgwd wyneb anaesthetig yn ei atgoffa o beth yr oedd peilotiaid awyrennau ymladd yn eu defnyddio yn ei hoff ffilm, Top Gun. Fore’r llawdriniaeth, gwyliodd ef y ffilm. Wrth gerdded i’r theatr, gwrandawodd ar gerddoriaeth thema’r ffilm. Yn y theatr, cymerodd ran mewn rhestr wirio cyn hedfan/anaesthetig. Aeth i gysgu yn dal ei fwgwd wyneb wrth wylio golygfa hediad awyrol trwy i-pod o’i flaen. Ar ôl deffro, derbyniodd dystysgrif hedfan Top Gun.

Mae’r Gwobrau’n ymgorffori’r cyfle i rannu dysgu a dylanwadu ar ofal y tu allan i’ch sefydliad. Y llynedd, enillodd y tîm Wobr Dinasyddion wrth Wraidd Ail-ddylunio Gwasanaeth GIG Cymru, ac eleni, Tîm Anaesthesia  y Flwyddyn BMJ. Mae’n anrhydedd cael gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu a’r cyfle cynhenid i herio normau gofal iechyd. Mae ein defnyddwyr gwasanaeth amrywiol ac unigryw yn sicrhau dysgu parhaus a gwella ansawdd, gan fod pob un ohonynt yn ysbrydoli posibiliadau/dewisiadau newydd ar gyfer defnyddwyr yn y dyfodol.

Cwestiwn:

Beth fyddech chi ei angen ar gyfer ymweliad cofiadwy a phleserus â’r theatr?

I gael mwy o wybodaeth:

E-bost: Paul.Harris@wales.nhs.uk

Aug 212017
 

Elinore Macgillivray, Bydwraig Arweiniol Genedlaethol OBS Cymru

Mae’n gyfnod cyffrous ym mywyd unrhyw deulu pan ddisgwylir babi newydd. Gyda’r holl sicrwydd a ddaw yn sgil gofal iechyd modern, y disgwyliad yw y bydd y fam a’r babi’n iach ar ddiwedd y beichiogrwydd. Ond bydd 1 o bob 20 o fenywod yn colli dros 1 litr o waed obstetrig, a bydd 1 o bob 200 o fenywod yn colli cymaint o waed nes rhoi eu bywyd yn y fantol, gan arwain at nifer o ganlyniadau corfforol ac emosiynol andwyol. Mewn achosion prin (tuag unwaith bob 3 blynedd yng Nghymru) bydd gwaedlif ôl-enedigol (gwaedu gormodol ar ôl genedigaeth) yn golygu y bydd y babi’n mynd adref heb ei fam.

Mae gwaedlif ôl-enedigol (PPH) yn parhau i fod yn un o’r prif achosion sy’n cael effaith andwyol ar les (afiachedd) y fam yng Nghymru ac mae’n un o’r 5 prif broblem ansawdd ar gyfer pob uned famolaeth. Mae OBS Cymru – Strategaeth Gwaedu Obstetrig ar gyfer Cymru yn brosiect gwella ansawdd cenedlaethol 3 blynedd sy’n anelu at leihau niwed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol. Prif nod y prosiect yw lleihau nifer y menywod sy’n dioddef gwaedlif obstetreg difrifol. Mae hefyd yn anelu at leihau faint o gynhyrchion gwaed a roddir, nifer y derbyniadau gofal critigol a nifer yr hysterectomïau a gaiff eu cynnal oherwydd gwaedlif ôl-enedigol.

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi bod yn arwain ymchwil i ddeall swyddogaeth ceulo gwaed mewn gwaedlif ôl-enedigol. Yn ystod y prosiectau ymchwil dilyniannol a gynhaliwyd, gwelwyd gostyngiad mewn afiachedd sy’n gysylltiedig â gwaedlif ôl-enedigol; teimlwyd bod hyn yn gysylltiedig â nifer o newidiadau mewn ymarfer yn ogystal ag effaith y prosiectau ymchwil.  Yn dilyn trafodaeth rhwng unedau cyflenwi ar draws Cymru, nodwyd y themâu a restrir isod fel rhai sy’n hanfodol i wella canlyniadau i’r fam, gan lywio dull gweithredu OBS Cymru.

Sut yr ydym yn bwriadu cyrraedd ein nod o leihau niwed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol?

Mae Cymru mewn sefyllfa freintiedig gan fod ganddi Rwydwaith Mamolaeth pwrpasol sy’n cynnwys rhanddeiliaid o bob cwr o’r wlad, ac mae’n darparu fforwm i rannu syniadau, a chefnogi gwella ansawdd a safoni yn genedlaethol. Mae nifer o ymyriadau sydd eisoes wedi cael eu rhoi ar waith ar draws yr holl wardiau esgor sy’n cael eu harwain gan Obstetreg yng Nghymru:

 • Asesiad Risg – bydd pob menyw sy’n cael ei derbyn i ward a arweinir gan obstetreg yng Nghymru yn cael asesiad risg safonol ar gyfer gwaedlif ôl-enedigol, er mwyn gallu adnabod y rhai sy’n wynebu’r mwyaf o berygl.
 • Adnabod achosion yn gynnar drwy Fesur y Gwaed a Gollir – yn draddodiadol, rydym wedi amcangyfrif y gwaed a gollir yn dilyn genedigaeth, a hynny’n druenus o wael. Rydym bellach yn symud yn gyflym tuag at fesur yr holl waed a gollir yn dilyn pob genedigaeth, gyda hyfforddiant a gefnogir gan dîm y prosiect.
 • Gwaith Amlddisgyblaethol– rydym wedi datblygu offeryn 4 cam i reoli gwaedlif ôl-enedigol sy’n cefnogi dull unedig o weithio mewn tîm amlddisgyblaethol. Mae OBS Cymru yn ariannu timau hyrwyddwr ym mhob un o 7 Bwrdd Iechyd Cymru sy’n cynnwys bydwraig, anesthetydd, obstetrydd a haematolegydd. Mae’r timau hyn wedi bod yn hanfodol o ran cyflwyno negeseuon gwella ansawdd.
 • Cynnal profion ar y pwynt gofal drwy ddefnyddio ROTEM – mae peiriannau wedi cael eu gosod ym mhob ward esgor yng Nghymru er mwyn caniatáu mynediad i ganlyniadau ceulo cyflym a thywys y broses o reoli cynhyrchion gwaed.

Wrth gwrs, er mwyn dangos y newidiadau cadarnhaol rydym yn eu disgwyl, mae gennym system gadarn ar gyfer casglu data a gefnogir gan dimau hyrwyddwr lleol OBS Cymru. Mae hyn eisoes yn dechrau dangos rhai newidiadau cadarnhaol mewn ymarfer.

Mae digwyddiadau fel Cyngres Diogelwch Cleifion y DU eleni hefyd yn darparu cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol ar draws y DU, a thu hwnt, sy’n rhannu diddordeb ac ymrwymiad cyffredin i wella ansawdd mewn gofal mamolaeth. Bydd y cydweithio hwn yn ein galluogi i ledaenu gwelliannau ar draws Cymru yn ogystal â gweddill y byd.

Fel un o’r bydwragedd arweiniol cenedlaethol ar gyfer OBS Cymru, rwy’n credu’n gryf y bydd y prosiect hwn yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar leihau niwed yn sgil gwaedlif ôl-enedigol.  Wedi’r cyfan, waeth pa ran y byddwn yn ei chwarae, rydym oll yn anelu at sicrhau bod y fam a’r babi’n iach.

I gael mwy o wybodaeth am ymweliad OBS CYMRU ewch i’n tudalen we

Jul 262017
 

Kate Mackenzie

Es i i redeg ar y penwythnos (“Beth am hynny?!”).

Cymerais ran mewn digwyddiad rhedeg (“O un o’r rhieni wyt ti!”).

Rhedais 104 o filltiroedd.

Nawr rwyf wedi llwyddo i ddal eich sylw. Rhedais 28 milltir ar ddiwrnod 1, 39 milltir ar ddiwrnod 2 a 37 milltir ar y diwrnod olaf.

Dylwn ychwanegu ar gyfer y mileniaid yn eich plith mai 167 km yw hynny. Neu o Aberdaugleddau i Aberteifi i ddelweddwyr a daearyddwyr.

Bydd rhai ohonoch siŵr o fod yn meddwl pam ar y ddaear y byddwn yn gwneud y fath beth. Efallai y byddwch hyd yn oed yn meddwl – Byddwn wrth fy modd yn rhoi cynnig ar rywbeth fel hyn. Ac efallai y bydd y rhai trugarog yn eich plith yn pryderu am gyflwr fy nhraed (braidd yn flinedig, wedi’u lapio mewn tâp meddygol gyda fferau chwyddedig. Mae’r bath iâ yn galw!) Mae’r un peth yn wir am brosiectau gwella.

Anaml y gallwch ddal diddordeb neu ennyn cefnogaeth rywun drwy ddweud “rwy’n gwneud ychydig o waith gwella”. Yr unig bobl y bydd eu pennau’n troi yw pobl eraill sy’n gwneud gwaith gwella. Efallai y bydd “Rwy’n gwneud prosiect gwella” yn ennyn diddordeb ychydig mwy o bobl gan ei fod yn swnio’n rhywbeth allan o’r cyffredin. Mae’r trydydd yn denu sylw pawb. Y data.

O’i wneud yn iawn, y data yw eich iaith gyffredin. Maent yn rhoi fframwaith cyfeirio ar gyfer eich taith ar unwaith. Ac maent yn esbonio maint eich cyflawniad. Maent yn ennyn ymateb.

Ac ni ddylent fod yn gymhleth neu’n feichus i’w casglu na’u hesbonio.

Mae’r geiriau “data” neu “mesurau” yn aml yn ysgogi cwynion nad oes gan rywun feddwl mathemategol neu bod y cyfan yn rhy anodd. Gall deimlo ei fod yn rhywbeth ychwanegol i’w wneud ar ben yr holl waith gwella hyfryd rydych chi’n ei wneud.

Mae cysylltiad annatod rhwng eich gwaith gwella a’r newid rydych chi’n ei wneud. Mae eich data o’ch amgylch chi. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw edrych o amgylch gyda’ch prosiect mewn golwg a meddwl sut y gallwch wirio a yw hyn wedi gwella?

Os nad ydych yn gwybod y rhifau ar y dechrau (eich llinell sylfaen), sut y gallwch wybod i sicrwydd eich bod yn canolbwyntio eich ymdrechion ar y peth cywir?

Drwy fonitro eich cynnydd (mesur rheolaidd), rydych yn ymwybodol o ganlyniadau cadarnhaol a all fod yn hwb enfawr i forâl a’ch helpu i ddal ati. Neu sut mae gwybod mai gwyriadau yw gwyriadau ynteu a oes rhywbeth mwy difrifol yn bod.

Ac yna pan ddaw’n amser i roi gwybod i’ch cydweithwyr, eich cyfoedion, eich rheolwr cyfarwyddiaeth neu’r cyfarwyddwr cyllid am eich llwyddiant. Rydych am iddynt gydnabod a dathlu eich cyflawniadau ond rhaid i chi ddweud wrthynt mewn ffordd sy’n ystyrlon iddyn nhw yn ogystal â chi.

Gallech feddwl am enghraifft arall – mae llawer o bobl yn ymgymryd â phrosiect gwella personol ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, er mwyn colli ychydig o bwysau. Yn yr achos hwn, gwneir penderfyniadau ynghylch pa amser o’r dydd i bwyso, pa mor aml, neu a ddylid troi at glwb lleol am gymorth. Y pwynt allweddol yw nad oes neb yn dechrau heb wybod eu pwysau cychwynnol a heb gofnodi eu cynnydd bob tro y byddan nhw’n pwyso eu hunain. Mesur yw sut rydych yn cadw eich hun ar y trywydd iawn, sut rydych yn parhau i wthio ymlaen gyda’ch prosiect.

Yn gryno, DATA YW EICH FFRIND.

Dyma sut rydych yn profi i’r difriwyr bod eich ymdrechion yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Dyma sut y byddwch yn argyhoeddi’r rhai ar y lefelau uwch i’ch cefnogi ac i fuddsoddi.

A phan fyddwch yn edrych yn ôl, dyma fydd yn crisialu eich llwyddiant.

Mwynhewch y mesur!

Jun 072017
 

Sera Llewelyn Davies

Yn ddiweddar cefais y fraint o fynychu Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Llundain. Cefais ddewis naw sesiwn i gyd â oedd ymlaen ystod y ddau ddiwrnod. Roeddwn gyda  llawer o ddiddordeb ym mhob un ohonynt, ac felly yn anodd dewis rhai gan fod yna llawer o bethau diddorol ymlaen.

Ar ôl trafeilio o Ogledd Cymru i Lundain ar brynhawn Mercher, mi roeddwn yn edrych ymlaen at fynychu’r fforwm bore Iau. Mi roedd yr adeilad yn llawn o unigolion o bob man o’r byd ac roeddwn yn hynod lwcus i gael dysgu, rhannu syniadau.

Dechreuodd y diwrnod gydag Agoriad o groesawu a chyhoeddiadau gan ddilyn ymlaen i’r sesiwn cyntaf sef ‘International Quality and Safety where are we now and where we going to?’ o dan ofal Donald Berwick ac Lord Darzi. Roedd y sesiwn yn cynnwys beth fydd angen a sut i newid hyn ymhen blynyddoedd.

Wrth fynd i amrywiaeth o sesiynau dros y ddau ddiwrnod, sesiwn â wnaeth sefyll allan oedd yr ail sesiwn ar y dydd Iau, ‘How leaders navigate the way’. Prif beth dysgais o’r sesiwn yma oedd ‘ I’ve got the gift’ sef diwylliant o fewn arweinyddiaeth er mwyn gwella ansawdd ei fod yn anrheg. Mae’r anrheg hynny yn cael ei basio ymlaen lawr llwybr i’r person nesaf. Rhaid cofio mae llwybr ydyw ac nid map, sy’n golygu ei bod yn cymryd amser i fynd lawr y llwybr hynny i roi pethau ar waith. Mae yna bwysau mawr o fewn y maes iechyd a gofal. Dysgais er mwyn gwella ansawdd hyn yw’r anrheg, gyda ‘empoweremnet, engagment + culture’ yn rhan fawr o sut byddem yn arweinio o fewn lleoliad. Byddaf yn sicr mynd ar neges hyn yn ôl drwy ei weithredu ar y ward yn y dyfodol, er mwyn newid rhywbeth a’r pwysigrwydd fod pawb yn gyd weithio ac yn cynnwys pawb yn y weithred. Rhaid cwestiynu ar gyfer sut i asesu, gwella diogelwch, gwella’r gwasanaeth a drwy hynny angen profiadau. Er mwyn gwneud gwahaniaeth syniadau bach ar gyfer helpu staff newydd ar y ward drwy wneud llyfryn gwybodaeth a bwrdd hysbysfwrdd addysgol ar y ward. Dysgais gan gofio mynd ar ddyfyniad hyn yn ôl i le rwy’n gweithio bod newid a gwella ansawdd yn broses fel coginio ar hyn sydd yn rhoi blas yw’r cyd weithio i wneud rhywbeth weithio yn llwyddiannus.

Ar ddiwedd y ddau ddiwrnod, roeddwn wedi dysgu llawer o bethau. Gyda syniadau yn dod yn fyw yn fy meddwl, er mwyn mynd a nhw nôl i’r lleoliad lle rwy’n gweithio fel Nyrs Newydd Gofrestredig.

Rwy’n hynod o falch fy mod wedi ymgeisio am y gystadleuaeth #Helofyenwiydy, gan barhau gyda’r gwaith o ymgyrchu yn y ward. Os ydych yn fyfyriwr nyrsio neu myfyriwr meddygaeth ymgeisiwch ac mi fyddwch yn hynod ffodus o gael fynychu fforwm fel hyn yn y dyfodol. Mewn amser rwy’n edrych ymlaen eto i fynychu yn rhan o’r gwaith fel nyrs. Mae angen parhau gyda gwella ansawdd cleifion er mwyn iddyn nhw gael bob gofal gorau posib. Roedd y fforwm a chyd weithio gyda gweithwyr 1000 o fywydau yn hynod o ysbrydoledig.

Emma Morgan-Williams

Waw! Mae’n fraint ac anrhydedd meddwl bod fy nghais i’r gystadleuaeth “Helo fy enw i ydy…” wedi arwain at y cyfle i fynd i Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Excel Llundain eleni. Roedd y siaradwyr o’r radd flaenaf ac roeddwn i wedi gwirioni arnynt; roedd yn rhaid imi binsio fy hun. Fel myfyrwraig nyrsio blwyddyn gyntaf roedd yn anrhydedd cael mynd i’r sesiynau mewn cynhadledd mor enwog.

Rhoddwyd y brif araith agoriadol gan Dr Donald Berwick, a’r Athro yr Arglwydd Ara Darzi a ddilynwyd gan banel a oedd hefyd yn cynnwys Margaret Murphy, Cynghorydd Arweiniol Allanol Rhaglen Diogelwch Cleifion ar gyfer Cleifion Sefydliad Iechyd y Byd ac Anya De Longh, hyfforddwr hunanreoli a chlaf. Cytunodd y panel mai sicrhau mwy o gyfranogiad gan gleifion yw’r ffordd ymlaen.

Canolbwyntiodd prif sesiwn arall ar ‘Gleifion sy’n Arloesi’ a sut mae effaith technoleg yn galluogi cleifion i arloesi a gweiddi’n falch #NidYdymYnAros i’r farchnad fawr ddod o hyd i atebion ar gyfer eu cyflyrau.

Yn lle hynny mae’r cleifion hyn yn ymchwilio i atebion cadarnhaol drwy hunanreoli er mwyn gwella eu bywydau a bywydau eraill â chyflyrau iechyd tebyg a datblygu’r atebion hyn. Rwyf wedi bod ar leoliad cleifion allanol mewn clinig diabetig yn ddiweddar, ac nid oeddwn yn gallu aros i rannu arloesedd Tim Omer, Eiriolwr Diabetes a ddatblygodd fesurydd glwcos ‘Tic tac’ a System Pancreas Artiffisial. Rwyf wedi rhannu â chydweithwyr ar fy lleoliad waith arloesol Sara Riggare, myfyrwraig PhD yn Karolinska Instituet yn Sweden ac arbenigwraig hunanofal, sydd wedi datblygu offeryn mapio hunanofal i reoli ei chlefyd Parkinson ei hun.

Roedd y brif araith ar fore dydd Gwener gan Jason Leitch, Cyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol yn Llywodraeth yr Alban a Derek Feely, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol IHI, a anogodd ni i ofyn i’n cleifion ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ Roedd y cysyniad syml hwn wedi fy ysbrydoli cymaint ac ers hynny rwyf wedi awgrymu bod ein Cymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd rhan mewn “Diwrnod beth sy’n bwysig i chi 2017”. Gall y cwestiwn syml, ond effeithiol hwn ein helpu i ddarparu gofal mwy cyfannol sy’n canolbwyntio ar y person. Fel mam plentyn sy’n fyddar gallwn uniaethu â hyn yn hawdd; rwy’n gwybod pe bawn yn gofyn i fy mab “Beth sy’n bwysig i ti?” nid apwyntiadau ysbyty na chymhorthion clyw fyddai’r ateb. Yr ateb fyddai pêl-droed a nofio, gan ddangos yn hyfryd bod cleifion yn fwy na dim ond eu cyflyrau.

Un o’r uchafbwyntiau i mi oedd gwrando ar Ingrid Brindle, claf Canolfannau Meddygol Haughton Thornley a Chadeirydd Grŵp Cyfranogi Cleifion Haughton Thornley, ynghyd â Dr Amir Hannan, meddyg teulu yng Nghanolfannau Meddygol Haughton Thornley a Chadeirydd Uwchgynhadledd Arloesi Iechyd y Byd, a siaradodd y ddau am y claf #empowerlution – chwyldro o ran grymuso. Gwnaethant eirioli ar gyfer datgelu llawn a mynediad unigol i gofnodion meddygol, a fydd, yn eu barn hwy, yn arwain at well gofal cleifion yn y pen draw.

Cefais y cyfle hefyd i siarad â llawer o bobl am amrywiaeth o faterion. Roedd y rhain yn cynnwys y rhaglenni 1000 o Fywydau a Mwy – Gwasanaeth Gwella ar lefelau staffio diogel, sepsis a’r ymgyrch beichiogrwydd mwy diogel i enwi ond ychydig. Ni fyddai’r cyfle hwn wedi codi pe na bawn wedi mynd i’r gynhadledd. Fel myfyrwraig gwnes ddefnydd llawn o’r deunyddiau darllen ac rwy’n gwybod y byddaf yn eu defnyddio er mwyn adeiladu fy ngwybodaeth ac fel deunyddiau cyfeirio ar gyfer fy aseiniadau ysgrifenedig.

Yn ogystal, drwy wrando ar y Cyrnol Chris Hadfield, cyn-beilot prawf milwrol a gofodwr, llwyddais i greu argraff ar fy mhlant, a dysgais nad oes terfyn wrth gyflwyno gofal o ansawdd sy’n canolbwyntio ar y claf.

Diolch 1000 o Fywydau a Mwy – Gwasanaeth Gwella am brofiad mor wych! Rwy’n siŵr y bydd effaith y gynhadledd hon yn parhau drwy gydol gweddill fy ngyrfa broffesiynol. Gobeithio y byddwch yn cynnal cystadleuaeth debyg y flwyddyn nesaf, er mwyn rhoi cyfle dysgu i fyfyriwr arall, cyfle na ellir ei gymharu ag unrhyw beth yn fy mhrofiad i fel myfyrwraig.

Jun 062017
 

Mae Kathryn Topple yn fyfyrwraig nyrsio oedolion yn ei hail flwyddyn ac yn aelod o Gymuned Prifysgol Bangor.

Roeddwn am fynd i Gynhadledd Genedlaethol 1000 o Fywydau oherwydd roeddwn yn teimlo y byddai hyn yn hybu fy ngwybodaeth a’m profiad o ofal integredig yn y gwasanaeth iechyd.

Braint fawr oedd cael cyfle i fod yn bresennol oherwydd bod hyn hefyd wedi datblygu fy nealltwriaeth o sut mae gweithio tîm amlddisgyblaethol yn GIG Cymru yn gwella ansawdd y gofal mae cleifion yn ei dderbyn.

Uchafbwynt fy niwrnod oedd cael cyfle i gyfarfod â Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a gefnogodd ddatblygu 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella hefyd. Roedd hyn yn eithriadol o ddiddorol am ein bod yn gallu trafod sut y cafodd y gwasanaeth gwella ei sefydlu, ei ymgyrch i wella gofal cleifion, gan arwain at arbed bywydau yn y pen draw.

Roedd y profiad hwn yn bleserus iawn ac yn werth chweil a byddwn yn annog nyrsys sy’n fyfyrwyr yn y dyfodol i wneud cais i fynd i gynadleddau dilynol os bydd y cyfle yn codi.

Mae Fern Williams yn fyfyrwraig nyrsio maes oedolion sydd yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Roeddwn yn ffodus iawn cael mynd i Gynhadledd Genedlaethol 1000 o Fywydau yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd ddydd Mercher 29 Mawrth. Roedd y gynhadledd yn cynnwys nifer o siaradwyr gwadd i gyd yn cyflwyno o amgylch y thema integreiddio gofal a’r cysylltiadau i wireddu hynny. Mae tystiolaeth yn awgrymu y gall gofal integredig gynorthwyo wrth wella darnio mewn gofal iechyd, ond y gall gynorthwyo hefyd wrth wella ansawdd bywyd cleifion (Sun, Tang, Ye, Zhang, Bo a Zhang, 2014).

Roedd y diwrnod yn ddiddorol iawn, ond roedd dwy sesiwn lawn benodol yn rhagori.

Roedd y gyntaf gan Anna Sussex sy’n Rheolwr Llwyth Achosion Mynychwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a ddatblygodd Brosiect Mynychwyr. Nododd Anna yn ei chyflwyniad fod yr Adran Frys lle mae wedi’i lleoli yn cynnwys 8,000 o gleifion sy’n cael eu dosbarthu fel mynychwyr, ac sydd wedi cynhyrchu bron 32,000 o ymweliadau yn y 12 mis diwethaf, am gost sylfaenol o £3.2miliwn i’r Bwrdd Iechyd. O ran y prosiect, sefydlodd Anna dîm Amlddisgyblaethol, gan gynnwys aelodau staff yr adran frys, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r gwasanaeth y tu allan i oriau ac roedd hefyd yn cynnwys gwasanaethau eraill fel trydydd partïon a gwirfoddolwyr, sy’n cydweithio gyda’i gilydd.

Helpodd y prosiect i nodi cleifion sy’n cael mynediad amhriodol i’r gwasanaethau o ganlyniad i nifer o resymau. Oherwydd hyn, mae gweithiwr allweddol yn cael ei neilltuo i fynychwr sy’n ddibynnol yn ei angen fel arwahanrwydd cymdeithasol.

Nododd Anna ei hun ar y diwrnod fod y prosiect wedi helpu i hyrwyddo annibyniaeth ac ailintegreiddio’r unigolion yn ôl i mewn i’w cymuned. Dangosodd ystadegau ar ei sleid fod gostyngiad o 84% o ran mynychwyr gwasanaethau brys a gostyngiad o 95% o ran costau.

Roedd gennyf ddiddordeb hefyd yn y sgwrs a arweiniwyd gan Brendan Martin ar ran Jos De Blok, sylfaenydd Model Gofal Buurtzorg, nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn anffodus. Sefydlwyd Model Gofal Buurtzorg yn 2006/2007 gan Jos De Blok ei hun. Mae model gofal Buurtzorg yn cynnwys timau nyrsio gyda 12 ym mhob un a chyda rhwng 40 a 60 o gleifion ym mhob tîm. Deallwyd bod y timau’n golygu bod gweithwyr proffesiynol yn gweithio’n fwy effeithlon ac effeithiol, gan helpu i wella gofal sy’n canolbwyntio ar y person. Rwy’n hoffi’r syniad o tua 60 o gleifion rhwng 12 o nyrsys gan ei fod yn golygu bod 5 claf gan bob nyrs. Mae Jos De Blok ei hun wedi dweud ei fod yn galluogi’r staff i dreulio mwy o amser gyda’u cleifion. Rwy’n teimlo y bydd hyn yn helpu i feithrin perthynas therapiwtig. Yn ogystal â pherthynas therapiwtig, bydd yn darparu parhad gofal. Mae Barker (2017) yn mynegi bod parhad gofal yn helpu gyda boddhad cleifion ac yn gwella ansawdd bywyd i’r cleifion hynny â chyflyrau hirdymor.

Cefais hefyd gyfle i siarad â Chadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr Athro Syr Mansel Aylward ac roedd ganddo ddiddordeb mewn gwybod amdanom fel nyrsys sy’n fyfyrwyr a’r hyn sy’n bwysig i ni. Esboniais wrth Syr Mansel fy mod yn dwlu gweithio gyda’r henoed ac rwy’n hynod angerddol ynghylch darparu gofal a hyrwyddo annibyniaeth mewn cleifion â dementia. Dywedais wrtho, fel poblogaeth sy’n heneiddio, ei bod yn bwysig y dylai pobl gael ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia a sut y gall nid yn unig effeithio ar yr unigolyn ond ar aelodau o deulu’r unigolyn hefyd. Mae Palmer (2012) yn esbonio sut mae perthnasau yn aml wedi gofalu am eu hanwyliaid am flynyddoedd ac yn arbenigwyr ond gall fod yn straen seicolegol a chorfforol.

Yn y dyfodol rwy’n gwybod y byddwn yn bendant yn hoffi gwneud rhywbeth i helpu’r unigolion hynny â dementia. Er enghraifft, mae syniad sydd gennyf eisoes ar gyfer fy nhraethawd hir yn ymwneud â maethiad a dementia (sef yr hyn a ddewisais ar gyfer fy aseiniad PCAN). Rwyf wedi darllen sut mae gan gleifion â dementia gynnydd o 25% o ran y maeth maent yn ei gael pan fydd eu bwyd yn cael ei weini ar blât coch. Oherwydd bod cleifion â dementia yn aml yn amharod i fwyta am nifer o resymau. Rwy’n teimlo gyda’r ymchwil a’r amser priodol bod hwn yn rhywbeth y gallwn ei weithredu o fewn fy mwrdd iechyd lleol.

Cyfeiriadau

Barker, I. (2017) Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. British Medical Journal. http://www.bmj.com/content/356/bmj.j84

Palmer, J. (2012) Caregivers’ Desired Patterns of Communication with Nursing Home Staff—Just TALKKK! Journal of Gerontological Nursing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670746/

Sun X., Tang, W., Ye, T., Zhang, Y., Bo, W., Zhang, L (2014). Integrated care: a comprehensive bibliometric analysis and literature review. International Journal of Integrated Care. http://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.1437/