May 202016
 
Stephanie Morris, Student Nurse at Bangor University

Stephanie Morris, Student Nurse at Bangor University

As a student nurse on clinical placement, I observed a service user disclose to an admitting nurse that he was homeless. He had become unwell as a result of excessive alcohol intake. During his hospital stay the service user repeatedly asked for help with housing, however no referrals or advice seeking calls were made to the Local Housing Authority or Voluntary sector. The service user’s medical needs were met during his hospital stay however he was unfortunately discharged to the streets as staff deemed him medically fit for discharge. This made me extremely sad and so I decided to explore the discharge process for homeless service users. The evidence in the literature identified that discharge to the streets is common and often due to a lack of nursing knowledge on the discharge process for this group which helped me to understand why staff may have made this decision.

As secretary of the Bangor University   Student Chapter I’ve been involved in quality improvement projects and this knowledge helped me to begin to think of ways in which services for the homeless could be improved. I began to consider areas for improvement and found that health promotion could be a method of raising awareness of

Health Promotion Display board at Health Centre

Health Promotion Display board at Health Centre

homelessness whilst improving attitudes towards this vulnerable group. I have since undertaken health promotion activities at a local health centre by designing and displaying a homeless health poster board to raise awareness and educate the staff on homelessness. I am an avid Twitter user and decided to use social media as a platform for sharing evidence, journals, news and updates on my project. This has proved to be beneficial in raising the profile for my project and connecting with other professionals undertaking work to improve outcomes for the homeless.

I have a keen interest in research and wanted to gain knowledge on homelessness that was inclusive of the views of the homeless individuals themselves to ensure my project had a strong evidence base. I approached a local homeless drop in centre with the idea of running art sessions for their homeless service users to provide a therapeutic service and gain knowledge to support my project. The managers of the centre were massively supportive and excited by my project and were keen to allow me to undertake this work. I now run weekly art therapy sessions to encourage service users to express themselves creatively and share their life experiences and stories during the sessions. I am using the art sessions as a method for data collection to find out their experiences as patients, and I’m learning a wealth of knowledge which I plan to use to improve the health services for homeless individuals. This project has taken off and has recently been funded by Betsi Cadwaladr Health board who are helping me to develop and use the knowledge I gain for quality improvement initiatives.

I could never have imagined how much the incident during my placement could have influenced me and my quality improvement journey. The art sessions I run have taught me so much about

Presenting my work at Bangor University Staff/Student Conference, 2015.

Presenting my work at Bangor University Staff/Student Conference, 2015.

homelessness and I am able to engage with the group that I wish so badly to help. A small idea which came about in my first year of nursing has now developed into a much bigger project where I feel I am making a difference to services for the homeless. I feel empowered and proud by how far I have come and excited for where this project will take me. I am hopeful for a brighter future and better health outcomes for this vulnerable group who are in desperate need of help.

Follow my project Health4Homeless on Twitter: @HHMatters

May 202016
 
Stephanie Morris, Student Nurse at Bangor University

Stephanie Morris

Fel myfyriwr nyrsio ar leoliad clinigol, roeddwn yn bresennol pan ddatgelodd defnyddiwr gwasanaeth i’r nyrs a oedd yn ei dderbyn i’r ysbyty ei fod yn ddigartref. Roedd yn wael ei iechyd o ganlyniad i yfed gormod o alcohol. Yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty gofynnodd y defnyddiwr gwasanaeth droeon am gymorth gyda thai, fodd bynnag, ni chafodd ei atgyfeirio ac ni wnaed unrhyw alwadau i’r Awdurdod Tai Lleol neu’r Sector Gwirfoddol yn gofyn am gyngor. Cafodd anghenion meddygol y defnyddiwr gwasanaeth eu diwallu yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty, fodd bynnag, cafodd ei ryddhau i wynebu bywyd ar y strydoedd gan fod y staff yn ystyried ei fod yn feddygol iach. Gwnaeth hyn i mi deimlo’n drist iawn ac felly penderfynais edrych ar y broses o ryddhau defnyddwyr gwasanaethau digartref. Roedd y dystiolaeth yn y llenyddiaeth yn nodi bod rhyddhau pobl i fyw ar y strydoedd yn beth cyffredin ac yn aml yn deillio o ddiffyg gwybodaeth y nyrsys am y broses ryddhau ar gyfer y grŵp hwn, ac roedd hynny’n help i mi ddeall pam y gallai staff fod wedi gwneud y penderfyniad hwn.

Fel ysgrifennydd Cymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Bangor, rwyf wedi bod yn rhan o brosiectau gwella ansawdd ac mae’r wybodaeth hon wedi fy helpu i ddechrau meddwl am ffyrdd y gellid gwella

Bwrdd Arddangos Hybu Iechyd yn y Ganolfan Iechyd

Bwrdd Arddangos Hybu Iechyd yn y Ganolfan Iechyd

gwasanaethau ar gyfer y digartref. Dechreuais ystyried meysydd ar gyfer gwella a chanfod y gallai hybu iechyd fod yn ddull o godi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd yn ogystal â gwella agweddau tuag at y grŵp bregus hwn. Ers hynny rwyf wedi cynnal gweithgareddau hybu iechyd mewn canolfan iechyd leol drwy ddylunio ac arddangos bwrdd posteri iechyd i’r digartref i godi ymwybyddiaeth ac addysgu’r staff am ddigartrefedd. Rwy’n defnyddio Twitter yn gyson a phenderfynais ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel llwyfan i rannu tystiolaeth, cyfnodolion, newyddion a diweddariadau ar fy mhrosiect. Mae hyn wedi bod yn fuddiol o ran codi proffil fy mhrosiect a chysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymgymryd â gwaith i wella canlyniadau ar gyfer y digartref.

Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn ymchwil ac roeddwn yn awyddus i gasglu gwybodaeth am ddigartrefedd a oedd yn cynnwys barn unigolion digartref eu hunain i sicrhau bod gan fy mhrosiect sylfaen dystiolaeth gref. Cysylltais â chanolfan galw heibio leol i’r digartref gyda’r syniad o gynnal sesiynau celf ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaethau digartrefedd er mwyn darparu gwasanaeth therapiwtig a chael gwybodaeth i gefnogi fy mhrosiect. Roedd rheolwyr y ganolfan yn gefnogol iawn ac yn teimlo’n gyffrous gan fy mhrosiect ac roeddent yn awyddus i ganiatáu i mi ymgymryd â’r gwaith hwn. Rwyf nawr yn cynnal sesiynau therapi celf wythnosol i annog defnyddwyr gwasanaethau i fynegi eu hunain yn greadigol a rhannu eu profiadau bywyd a’u straeon yn ystod y sesiynau. Rwy’n defnyddio’r sesiynau celf fel dull o gasglu data i ganfod eu profiadau fel cleifion, ac rwy’n cael cyfoeth o wybodaeth yr wyf yn bwriadu ei defnyddio i wella’r gwasanaethau iechyd i unigolion digartref. Mae’r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiant ac yn ddiweddar cafodd ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr sy’n fy helpu i ddatblygu a defnyddio’r wybodaeth rwy’n ei chael ar gyfer mentrau gwella ansawdd.

Ni allwn byth fod wedi dychmygu cymaint y gallai’r digwyddiad yn ystod fy lleoliad fod wedi dylanwadu arnaf a’m taith gwella ansawdd. Mae’r sesiynau celf rwy’n eu cynnal wedi dysgu cymaint i

Cyflwyno fy ngwaith yng Nghynhadledd Staff/Myfyrwyr Prifysgol Bangor, 2015

Cyflwyno fy ngwaith yng Nghynhadledd Staff/Myfyrwyr Prifysgol Bangor, 2015

mi am ddigartrefedd ac rwy’n gallu ymgysylltu â’r grŵp yr wyf mor awyddus i’w helpu. Mae syniad bach a gefais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf o nyrsio bellach wedi datblygu’n brosiect llawer mwy lle rwy’n teimlo fy mod yn gwneud gwahaniaeth i wasanaethau i’r digartref. Rwy’n teimlo fy mod wedi cael fy ngrymuso ac yn falch o ba mor bell rwyf wedi dod ac rwy’n teimlo’n gyffrous ynglŷn â datblygiad y prosiect hwn yn y dyfodol. Rwy’n gobeithio am ddyfodol mwy disglair a chanlyniadau iechyd gwell ar gyfer y grŵp bregus hwn y mae angen cymorth arno’n ddybryd.

Dilynwch fy mhrosiect Health4Homeless prosiect ar Twitter: @HHMatters

Apr 302016
 
Catrin Pink

Catrin Pink

The journey from Mid Wales to Gothenburg was a long and tiring one, but anticipation kept me going as an exciting 3 days lay ahead!

The hall was packed for the Forum’s opening plenary by Dr Don Berwick. This was a great introduction to quality improvement through “The Red Bead Game” which showed that no matter how hard you try to drive staff to improve, nothing will change unless improvements are made to the system they work in. The speech was engaging and by the end I really felt I had a better grasp of the science behind quality improvement, which prepared me for the rest of the conference.

One of the most intriguing sessions I attended was on Gamification – the application of motivators and ideas from videogames in real life situations. It’s generally accepted that there are different learning styles that suit different people, but this session highlighted the importance of the different ways to engage and motivate people. Some individuals are motivated by the end goal, such as the sense of accomplishment of achieving their aim or the reward received; others by the skills they learn along the way or the friends they make.

During the session we had to split ourselves into groups according to what motivated us and come up with solutions to some healthcare problems that we’d find appealing. It was great to hear the thoughts and ideas of individuals from different health professions with similar goals to mine and then have the opportunity work together to solve the problem. I even took the microphone and gave feedback to the rest of the groups, which was a bit nerve-wracking since there were so many people!

I heard so many inspirational and thought provoking quotes from different speakers throughout the conference, it was difficult during some sessions to keep up with writing all the good ideas and different perspectives down. One message that particularly stuck in my mind was: “If we can’t treat ourselves well, how can we treat our patients well?” because it highlighted the importance of good communication and care between staff members as the foundation of quality improvement.

Doctors Advancing Patient Safety (DAPS) held a session aimed at students and young healthcare professionals explaining that it’s easier for newly or ‘soon-to-be’ qualified staff to think outside the box because “they’re not even in the box yet”.  It’s important to remember that everyone’s ideas for improvement are valid, regardless of their status or role. DAPS also host a patient safety summer school for young allied health professionals, which is definitely something I’ll be looking into!

On top of all the interesting talks and presentations, Ashley, Ellie and I compared quality improvement between our three different health courses, and even managed to squeeze in a chance to explore the city. Given the opportunity to attend the Forum again, I’d go back in a heartbeat.

Apr 292016
 

First in a series of three blogs by the student winners of our “Ask One Question” competition, Ellie Whittaker describes her experience at the International Forum on Quality and Safety in Gothenburg.


Ellie Whittaker

Ellie Whittaker

What an experience! I feel so privileged to have been given the opportunity to go to this year’s International Forum on Quality and Safety in Healthcare in Gothenburg. The speakers, the sessions, the venue and setting provided the perfect setting for me to get my first insight into quality improvement.

We, all 3300 delegates, were introduced to the Model for Improvement in the opening keynote, presented by Dr Donald Berwick, a very engaging and inspirational speaker!

Each day, we were presented with new and innovative ways that people all over the world had been working on, to improve the quality of their healthcare system. In Copenhagen they are encouraging patients with mental health illnesses to engage with their own care. They asked the patients; ‘What does dignity mean to you?’ allowing for improved patient centred care and to reduce the number of restraints used.

In Malawi, they had created a mobile app to be used by Health Surveillance Assistants to monitor the health of newborn babies in the community, rather than keep them all in hospital. This app was already starting to improve infant mortality rates. I was in awe that a developing country could be so forward thinking and felt inspired to start my own project.

After listening to the speakers, I attended the student and junior sessions, meeting junior professionals from Australia, Copenhagen and Sweden. I was fortunate to spend the evening with two students from Australia and Manchester, sharing ideas and thoughts on the healthcare in our different countries.

Ellie 2Ellie 1  Ellie 3

In the evenings we also got the opportunity to do some exploring of the city of Gothenburg. After crossing over the many cycle, pedestrian, tram lanes we found the harbour and some lovely places to eat.

On the final day we heard from Maureen Bisognano who empowered us to ask our patients ‘What matters to you?’ which is such a short easy question that can allow us to provide more personal care specific to those we’re providing care to. And from her final plenary I learnt that working multi-professionally, in a multigenerational team with a holistic mindset will allow us to improve the quality of care we provide to patients.

Thank you 1000 Lives Improvement for such an amazing experience!

 

Apr 292016
 
Ellie Whittaker

Ellie Whittaker

Am brofiad! Rwy’n teimlo mor freintiedig o fod wedi cael y cyfle i fynd i’r Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Gothenburg eleni. Roedd y siaradwyr, y sesiynau, yr adeilad a’r lleoliad yn berffaith i mi gael fy nghipolwg cyntaf ar wella ansawdd.

Cafodd pob un o’r 3300 o gynadleddwyr eu cyflwyno i’r Model Gwella yn yr araith agoriadol, a gyflwynwyd gan Dr Donald Berwick, siaradwr diddorol ac ysbrydoledig iawn!

Bob dydd, cawsom ein cyflwyno i ffyrdd newydd ac arloesol y mae pobl ledled y byd wedi bod yn gweithio arnynt er mwyn gwella ansawdd eu system gofal iechyd. Yn Copenhagen maent yn annog cleifion â salwch meddwl i gymryd rhan yn eu gofal eu hunain. Maent yn gofyn i’r cleifion; ‘Beth mae urddas yn ei olygu i chi?’ gan wella gofal sy’n canolbwyntio ar y claf a lleihau’r technegau ataliaeth a ddefnyddir.

Ym Malawi, roeddent wedi creu ap symudol i Gynorthwywyr Arolygu Iechyd ei ddefnyddio i fonitro iechyd babanod newydd-anedig yn y gymuned, yn hytrach na’u cadw yn yr ysbyty. Roedd yr ap hwn eisoes yn dechrau lleihau cyfraddau marwolaeth ymysg babanod. Roeddwn wedi fy syfrdanu y gallai gwlad sy’n datblygu fod mor flaengar a rhoddodd ysbrydoliaeth i mi ddechrau fy mhrosiect fy hun.

Ar ôl gwrando ar y siaradwyr, mynychais y sesiynau i fyfyrwyr a gweithwyr iau, gan gwrdd â phobl broffesiynol iau o Awstralia, Copenhagen a Sweden. Roeddwn yn ffodus o dreulio’r noson gyda dau fyfyriwr o Awstralia a Manceinion, gan rannu syniadau a meddyliau am y gofal iechyd yn ein gwledydd gwahanol.

Ellie 2Ellie 1 Ellie 3

Gyda’r nos cawsom hefyd gyfle i grwydro o amgylch dinas Gothenburg. Ar ôl croesi nifer o lonydd beicio, llwybrau cerdded a llinellau tram, daethom o hyd i’r harbwr a lleoedd hyfryd i fwyta.

Ar y diwrnod olaf clywsom gan Maureen Bisognano a wnaeth ein grymuso i ofyn i’n cleifion ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ sy’n gwestiwn byr hawdd sy’n caniatáu i ni ddarparu mwy o ofal personol penodol i’r rhai rydym yn darparu gofal iddynt. Ac o’r sesiwn lawn olaf, dysgais y bydd gweithio amlbroffesiwn, mewn tîm sy’n cynnwys nifer o genedlaethau a meddylfryd holistaidd yn ein galluogi i wella ansawdd y gofal a ddarparwn i gleifion.

Diolch yn fawr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella am brofiad anhygoel!

 

Mar 312016
 
Francesca Elner

Francesca Elner

As a member of Bangor University’s Student Chapter, I was given the opportunity to attend the Quality Checks in Healthcare event in November 2015. The event described the genesis of the Quality Checks Toolkit and a number of healthcare professionals discussed how they use it to improve the care they deliver.

For those of you who don’t know already, the Toolkit was developed following the Trusted to Care Review in 2014 which highlighted fundamental areas of care that needed focus and attention. The Toolkit has been designed to be used as a kind of internal informal audit tool to enable staff rather than penalise.

The initial event in November inspired me as I realised how far-reaching the Toolkit’s uses could be – especially for students! As a student nurse I am writing my dissertation on an area of improvement, and I believe that this Toolkit could be used by fellow students to highlight an area upon which they could focus their improvement idea.

Following the event, I was invited to become a member of the Quality Checks in Healthcare Steering Group, attending my  first meeting in January. It was such a  privilege to be asked to be involved and exciting that the Steering Group value student input into the Toolkit’s use.

Having recently been a part of an NMC consultation into preparedness for practice, I feel that there might be scope for the Toolkit to be used to facilitate the ‘student-mentor’ relationship on placements. Mentors could use the Toolkit alongside their students to show areas of good practice and focus on the fundamentals in a structured way, and the Toolkit would be a great way for students to familiarise themselves with key areas of care and patient safety.

So, if you aren’t already familiar with the Quality Checks in Healthcare Toolkit, whether you are a student or qualified professional, please go and check it out! It is simple, easy to follow and can only enhance current practice in an informal and supportive way. And if you are a student, it’s a great way to support your placement learning experience and focus on the people that really matter – patients!

Francesca Elner; Third year nursing student at Bangor University, RCN Student Committee Member for Wales, Member of Bangor University’s School of Healthcare Sciences 1000Lives Student Chapter, President of Bangor University’s Nursing Society, Bangor University’s adult nursing representative on the Wales Health Student Forum

Mar 312016
 
Francesca Elner

Francesca Elner

Fel aelod o Gymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Bangor, cefais gyfle i fynd i’r digwyddiad Gwiriadau Ansawdd Gofal Iechyd ym mis Tachwedd 2015. Yn y digwyddiad, disgrifiwyd geni’r Pecyn Gwirio Ansawdd a chafwyd trafodaeth gan nifer o weithwyr proffesiynol gofal iechyd ynglŷn â sut y byddant yn ei ddefnyddio i ddarparu gwell gofal.

I’r rheini ohonoch sydd ddim yn gwybod hyn eisoes, cafodd y Pecyn ei ddatblygu ar ôl Adolygiad Ymddiried mewn Gofal yn 2014 a oedd yn tynnu sylw at y meysydd gofal sylfaenol yr oedd angen canolbwyntio arnynt a rhoi sylw iddynt. Mae’r Pecyn wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio fel math o becyn archwilio anffurfiol mewnol, i alluogi staff yn hytrach na’u cosbi.

Cefais fy ysbrydoli yn y digwyddiad cychwynnol ym mis Tachwedd wrth imi sylweddoli pa mor bellgyrhaeddol y gallai’r Pecyn fod – yn enwedig i fyfyrwyr! Fel myfyriwr nyrsio, rwy’n ysgrifennu fy nhraethawd hir am faes gwella, ac rwy’n credu y gallai fy nghyd-fyfyrwyr ddefnyddio’r Pecyn hwn i dynnu sylw at faes y gallent ganolbwyntio’u syniad gwella arno.

Ar ôl y digwyddiad, cefais fy ngwahodd i fod yn aelod o Grŵp Llywio Gwiriadau Ansawdd Gofal Iechyd, ac es i fy nghyfarfod cyntaf ym mis Ionawr. Roedd yn gymaint o fraint eu bod wedi gofyn imi fod yn rhan o hyn ac yn gyffrous bod y Grŵp Llywio’n rhoi gwerth ar gyfraniad myfyrwyr gyda golwg ar ddefnyddio’r Pecyn.

Gan imi fod yn rhan o ymgynghoriad gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn ddiweddar ynglŷn â pharodrwydd ar gyfer ymarfer, rwy’n teimlo y gall fod lle i ddefnyddio’r Pecyn i hwyluso’r berthynas rhwng myfyrwyr a mentoriaid ar leoliadau. Gallai mentoriaid ddefnyddio’r Pecyn ochr yn ochr â’u myfyrwyr i ddangos meysydd arferion da a chanolbwyntio ar yr hanfodion mewn ffordd drefnus. Byddai’r Pecyn hefyd yn ffordd wych i fyfyrwyr ymgynefino â meysydd allweddol gofal a diogelwch cleifion.

Felly, os nad ydych chi’n gyfarwydd eisoes â’r Pecyn Gwirio Ansawdd Gofal Iechyd, ac os ydych chi’n fyfyriwr neu’n weithiwr proffesiynol cymwysedig, da chi tarwch olwg arno! Mae’n syml, yn hawdd ei ddilyn ac mae’n sicr o wella ymarfer mewn ffordd anffurfiol a chefnogol. Ac i fyfyrwyr, mae’n ffordd wych o ategu’ch profiad dysgu ar leoliad a chanolbwyntio ar y bobl sy’n wirioneddol bwysig – y cleifion!

Francesca Elner; Myfyrwyr nyrsio yn y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor, Aelod o Bwyllgor Myfyrwyr Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, Aelod o Gymdeithas Myfyrwyr 1000 o Fywydau Ysgol Gofal Iechyd Prifysgol Bangor, Llywydd Cymdeithas Nyrsio Prifysgol Bangor, Cynrychiolydd nyrsio oedolion Prifysgol Bangor ar Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Feb 112016
 

Healthcare students across Wales have been making a big difference to their patients by asking the simple question ‘What can I do to improve your care today?’ as part of the Ask One Question to Improve Patient Experience run by the 1000 Lives Improvement Student and Educator Community.

The competition aimed to promote person-centred care and support listening and learning at the frontline.

A peer review process has selected three lucky winners who participated in the competition. The winners will be attending the International Forum on Quality and Safety in Healthcare in Sweden in April 2016.

 

Ashley Fraser, Physiotherapy Student from Cardiff University

Ashley Fraser, Physiotherapy Student from Cardiff University

Ashley Fraser, physiotherapy student from Cardiff University

Ashley took part in the competition whilst on placement on an acute stroke ward. Ashley asked the simple question ‘What can I do to improve your care today?’ to four patients recognising how empowering for them to be able to express their needs. Ashley demonstrated person-centred care to improve the patient’s experience, comfort and wellbeing as a result.

Ashley said: ““I have learnt from asking this one simple question that the smallest efforts can make a huge difference! Even if there is nothing more the patient requires of you, the fact that you took the time to ask demonstrates your readiness and resolve to improve their care.”

Read her entry here.


 

Catrin Pink, radiography student from Bangor University

Catrin Pink, radiography student from Bangor University

Catrin Pink, radiography student from Bangor University

On her recent placement, Catrin took the opportunity to ask the simple question with three of her patients. Catrin asked the question to put herself in the position of her patients, and to overcome the challenge of working in an area where, as she explains, the time spent with patients is much briefer compared to some other healthcare professionals.

Catrin said: “This competition has highlighted how important it is to focus on the patient, which is sadly too easily forgotten in our busy workplaces. I’ll definitely make a more conscious effort to ask what more I can do in future practice.”

Read her entry here.


 

Ellie Whittaker, medical student from Cardiff University

Ellie Whittaker, medical student from Cardiff University

Ellie Whittaker, medical student from Cardiff University

Ellie observed how asking the simple question allowed her to communicate and build rapport with patients, and to identify small changes that could make a big difference to their care. Ellie also recognised the value of asking the question alongside other person-centred care approaches such as the #hellomynameis campaign and the ‘All about me’ booklets to improve patient care.

Ellie said: From this competition I have gained, and will continue to gain, valuable insights into the perspective of patients. I would like to thank the 1000 Lives Improvement Student and Educator Community for introducing me to ‘Ask One Question’, as it has made me more determined to make improvements to healthcare and also realise that sometimes only small changes are required to do this.

Read her entry here.


 

The runner up prize was awarded to Jude Watkins, occupational therapy student from Cardiff University. Jude gave a direct impression of how the patient and their family benefited from the question being asked and the action taken.

Read her entry here.

Congratulations to the winners!

Feb 112016
 

Mae myfyrwyr gofal iechyd ledled Cymru wedi bod yn gwneud gwahaniaeth mawr i’w cleifion drwy ofyn y cwestiwn syml ‘Beth allaf ei wneud i wella eich gofal chi heddiw?’ fel rhan o’r gystadleuaeth Gofynnwch Un Cwestiwn i Wella Profiad y Claf sy’n cael ei rhedeg gan Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella.

Nod y gystadleuaeth oedd hyrwyddo gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chefnogi gwrando a dysgu ar y rheng flaen.

Drwy adolygiad gan gymheiriaid, dewiswyd tri enillydd lwcus a gymerodd ran yn y gystadleuaeth. Bydd yr enillwyr yn mynychu’r Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Sweden ym mis Ebrill 2016.

Ashley FraserAshley Fraser, myfyrwraig ffisiotherapi o Brifysgol Caerdydd

Cymerodd Ashley ran yn y gystadleuaeth tra roedd ar leoliad ar ward strôc acíwt. Gofynnodd Ashley y cwestiwn syml ‘Beth allaf ei wneud i wella eich gofal chi heddiw?’ i bedwar claf gan gydnabod sut yr oedd gallu mynegi eu hanghenion yn eu grymuso. Rhoddodd Ashley ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gan wella profiad, cysur a lles y claf o ganlyniad.

Meddai Ashley: “Drwy ofyn y cwestiwn syml hwn, rwyf wedi dysgu y gall yr ymdrechion lleiaf wneud gwahaniaeth enfawr! Hyd yn oed os nad oes ar y claf angen dim arall gennych, mae’r ffaith eich bod wedi mynd i’r drafferth o ofyn y cwestiwn yn dangos eich parodrwydd a’ch penderfyniad i wella eu gofal.”

Darllenwch ei chais yma.


 

Catrin PinkCatrin Pink, myfyrwraig radiograffeg o Brifysgol Bangor

Ar ei lleoliad yn ddiweddar, cymerodd Catrin y cyfle i ofyn y cwestiwn syml i dri o’i chleifion. Gofynnodd Catrin y cwestiwn er mwyn rhoi ei hun yn esgidiau’r cleifion, ac i oresgyn yr her o weithio mewn maes lle mae’r amser y mae’n ei dreulio gyda chleifion yn llawer byrrach o’i gymharu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, fel yr eglura.

Meddai Catrin: “Mae’r gystadleuaeth hon wedi dangos pa mor bwysig yw canolbwyntio ar y claf, rhywbeth sydd, yn anffodus, yn cael ei anghofio’n rhy hawdd yn ein gweithleoedd prysur. Byddaf yn sicr yn gwneud mwy o ymdrech i ofyn beth arall y gallaf ei wneud yn ystod fy ymarfer yn y dyfodol.”

Darllenwch ei chais yma.


 

Ellie WhittakerEllie Whittaker, myfyrwraig meddygaeth o Brifysgol Caerdydd

Canfu Ellie sut yr oedd gofyn y cwestiwn syml yn caniatáu iddi gyfathrebu â chleifion a chreu perthynas â nhw, a nodi newidiadau bach a allai wneud gwahaniaeth mawr i’w gofal. Sylweddolodd Ellie hefyd werth gofyn y cwestiwn ochr yn ochr â dulliau eraill sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn megis yr ymgyrch #helofyenwiydy a’r llyfrynnau ‘Amdanaf fi’ i wella gofal cleifion.

Meddai Ellie: Drwy’r gystadleuaeth hon rwyf wedi cael cipolwg gwerthfawr ar sefyllfaoedd o safbwynt cleifion, a byddaf yn parhau i wneud hyn. Hoffwn ddiolch i Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau am fy nghyflwyno i ‘Gofynnwch Un Cwestiwn’, gan ei fod wedi fy ngwneud i’n fwy penderfynol i wneud gwelliannau i ofal iechyd a hefyd gwneud i mi sylweddoli mai dim ond newidiadau bach sydd eu hangen weithiau er mwyn gwneud hyn.

Darllenwch ei chais yma.


 

Dyfarnwyd yr ail wobr i Jude Watkins, myfyrwraig therapi galwedigaethol o Brifysgol Caerdydd. Rhoddodd Jude argraff uniongyrchol o’r modd y bu i’r claf a’i deulu elwa yn sgil y ffaith iddi ofyn y cwestiwn a’r camau a gymerwyd o ganlyniad i hynny.

Darllenwch ei chais yma.  

Llongyfarchiadau i enillwyr!

Jan 112016
 

a1q comp‘What can I do to improve your care today?’ is a simple question that, used by students and NHS staff, can launch meaningful conversations with patients and their families. It allows listening and learning at the frontline, and by patients sharing their personal narratives, it can result in improvements in care experiences.

We know that often patients can be considered experts in their own condition and have a powerful role as our teachers. Asking this universal question is about putting the patient at the heart of what we do – it’s about making a connection, building rapport and beginning a trusting patient-staff relationship.

That’s why I’m delighted that healthcare students in Wales are making a big difference to their patients by asking the question on placement as part of the ‘Ask One Question to Improve Patient Experience’ competition.

Continue reading »