Feb 132018
 

Senior Organisational Development Manager and NHS Wales Awards judge

The NHS Wales Awards are a national showcase for excellence and celebrate good practice in delivering improved, high quality patient care across Wales. There are eight categories and each category has an independent judging panel. In the first round, the panel score all entries and shortlist three to go through to the second round of judging which takes place as a site visit.

We’ve grabbed a few minutes with Grant Evans, Senior Organisational Development Manager and NHS Wales Awards judge to hear more about what the role involves…

Q – What are the judges looking for in NHS Wales Awards entries?

A – At a basic level, judges are looking for applicants to have met specific criteria relating to each award category.  Most applicants will meet the criteria so we quickly look beyond to try to gauge the increased levels of compassion and questioning of existing clinical or managerial practice to gauge the consequence of the clinical team’s intent.  Clinical teams embark on change without fully knowing where it will take them, it’s a process of unknown exploration in which the intent provides the impetus that eventually shapes the patients improved experience of the service.

Q – What is the most memorable project you’ve visited?

A – Having judged for several years there are so many memorable projects to choose from.  It’s a privilege to be a judge.  Over the past two years I have visited a Mental Health team that has transformed its treatment of Dementia patients by identifying personal objects or symbols which substantially calmed anxiety. I have visited a ward whose staff demonstrated unbelievable compassion which transformed the lives of vulnerable women.  Also, I met with a community healthcare team that dramatically improved the quality of life of a chronically ill patient by enabling her to move out of a secondary care setting in to her home towards the end of life.

Q – What is the benefit of entering?

A – Clinicians are delivering compassionate care each and every day.  It’s hard work and can be a relentless process.  The awards cause applicants to stop, reflect and write up their achievements.  In this part of the process applicants frequently identify actions and consequences that they hadn’t previously seen.  Then they share this with a team of impartial observers who provide some feedback and compare their work with other applicants.  This raises the profile of their improvements both within their organisation and nationally.  Recognition such as this is good for morale and the further development of a culture of improvement.

Entries for this year’s awards are open until 23rd April – read more about the categories here and apply online today here

Feb 132018
 

Grant Evans, Uwch Reolwr Datblygu Sefydliadol a beirniad Gwobrau GIG Cymru

Mae gwobrau GIG Cymru yn llwyfan cenedlaethol ar gyfer rhagoriaeth ac yn dathlu arfer da o ran cyflwyno gofal gwell ac o ansawdd uchel i gleifion ledled Cymru. Mae wyth categori ac mae gan bob categori banel beirniadu annibynnol. Yn y rownd gyntaf, mae’r panel yn rhoi sgôr i bob ymgeisydd ac yn dewis rhestr fer o dri i fynd ymlaen i’r ail rownd o feirniadu sy’n digwydd trwy ymweliad â safle.

Rydym wedi treulio rhai munudau gyda Grant Evans, Uwch Reolwr Datblygu Sefydliadol a beirniad Gwobrau GIG Cymru, er mwyn glywed rhagor ynglŷn â beth mae’r rôl yn ei olygu…

C – Beth mae’r beirniaid yn chwilio amdano yng ngheisiadau Gwobrau GIG Cymru?

A – Ar lefel sylfaenol, mae beirniaid yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi diwallu meini prawf penodol yn ymwneud â phob categori gwobrwyo. Bydd y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr wedi diwallu’r meini prawf felly rydym yn cymryd cipolwg y tu hwnt i hyn er mwyn ceisio mesur y lefelau cynyddol o dosturi a chwestiynu arfer clinigol neu reolaethol presennol er mwyn deall canlyniadau bwriad y tîm clinigol. Mae timau clinigol yn ymgymryd â newid heb wybod yn llawn ble y bydd yn eu cymryd, mae’n broses o archwilio diarwybod lle mae’r bwriad yn darparu’r ysgogiad sydd yn y pendraw yn ffurfio profiad gwell y cleifion o’r gwasanaeth.

C – Beth yw’r prosiect mwyaf cofiadwy yr ydych wedi ymweld ag ef? A – Ar ôl beirniadu am sawl blwyddyn, mae cymaint o brosiectau cofiadwy i ddewis ohonynt.  Maen fraint bod yn feirniad. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rwyf wedi ymweld â thîm Iechyd Meddwl sydd wedi trawsnewid y modd y mae’n trin cleifion dementia trwy sylweddoli  bod gwrthrychau neu symbolau personol yn tawelu gorbryder yn sylweddol. Rwyf wedi ymweld â ward ble roedd y staff yn arddangos tosturi anhygoel a wnaeth drawsnewid bywydau merched oedd yn agored i niwed.  Hefyd, fe gwrddais â thîm gofal iechyd yn y gymuned a wellodd ansawdd bywyd claf oedd yn sâl iawn drwy ei galluogi hi i symud allan o leoliad gofal eilaidd ac i’w chartref tuag at ddiwedd ei bywyd.

C – Beth yw’r fantais o wneud cais?

A – Mae clinigwyr yn darparu gofal tosturiol bob dydd. Mae’n waith caled a gall fod yn broses ddiddiwedd.  Mae’r gwobrau’n gwneud i ymgeiswyr oedi, meddwl ac ysgrifennu am eu cyflawniadau.  Yn y rhan hon o’r broses mae ymgeiswyr yn aml yn adnabod gweithredoedd a chanlyniadau nad ydynt wedi eu gweld o’r blaen.  Yna maent yn rhannu hyn gyda thîm o wylwyr diduedd sy’n darparu peth adborth ac yn cymharu eu gwaith gydag ymgeiswyr eraill.  Mae hyn yn codi  proffil eu cyflawniadau o fewn eu sefydliad ac yn genedlaethol.  Mae cydnabyddiaeth fel hyn yn dda i forâl a datblygiad pellach o fewn y diwylliant gwella.

Gellir gwneud cais ar gyfer gwobrau eleni tan 23 Ebrill – darllenwch ragor am y categorïau yma a gwnewch gais ar-lein heddiw yma