Aug 022016
 
Bianca Jourdain, nursing student at Swansea University

Bianca Jourdain, nursing student at Swansea University

When I entered the ‘A day in the life of a patient’ competition, I saw it as an opportunity to raise awareness of paediatric nursing and apply what we’re taught at university in terms of putting yourself in the shoe of your patients. However, winning it has enabled me to learn so much more than this. As a competition winner I attended the 2016 Patient Safety Congress in Manchester. With over 2,000 health professionals from clinical and non-clinical backgrounds attending, there was a vast assortment of knowledge and experience present throughout the two days.

Dr Suzette Woodward, one of the opening speakers on the first day, suggested that as health professionals, we should “learn to do the job, on the job” when discussing the education and application of patient safety. This was evident throughout the Congress as the stalls and speakers reiterated that we are trying to improve, and not replace current healthcare services and medical interventions. There were several notable themes including the use of technology to advance current practice and the need to adopt a family-centred and holistic approach, working with patients and not for them to provide the best possible care.

The interactive side of the Congress revolved around social media via Twitter allowing delegates such as myself to not only see what was happening all over the Congress, but to also get actively involved. Furthermore, the use of Sli.do, an internet based service that I had not used before, allowed direct engagement with each speaker through polls and questions.

Over the course of the two days, three sessions in particular really stood out for me: namely Cathy Sheehan, Clinical Lead for Children Protection at NHS England who gave ‘An integrated approach to safeguarding children’; Dr Daniel Cohen and Dr Stephen Webb’s ‘Investigating harmful events due to delays in diagnosis’ and the NICE Forum’s ‘The cancer drugs fund: The new arrangement’.

There were personal development opportunities at the Congress too. I asked a question in front of what felt like hundreds of people (using a microphone) and conversed with speakers after their presentations about the topics they had discussed. It was a great opportunity to meet other delegates and professionals from across the UK, learning about their fields, interests and backgrounds.

The Congress wasn’t the only positive outcome of entering the competition. I was able to explore a busy, beautiful city that I had not seen before (I would especially recommend visiting the John Rylands Library). I also met Amanda, an adult nursing student from Bangor University who shared the same enthusiasm for our chosen profession, and of course the 1000 Lives Improvement team, who had no hesitation in making us feel welcome and involved us throughout.

An additional highlight of the Congress was winning the Datix patient safety quiz with Amanda (and scoring ourselves teddy bear prizes!). I enjoyed every minute of this experience and I wouldn’t have been able to gain the exposure and knowledge of quality improvement and patient safety that I now have if it wasn’t for 1000 Lives Improvement, and for that, I am very grateful….Thank you!!

Aug 022016
 
Bianca Jourdain, nursing student at Swansea University

Bianca Jourdain, myfyrwyr nyrsio yn Prifysgol Abertawe

Pan benderfynais gystadlu yn y gystadleuaeth ‘Diwrnod ym mywyd claf’, roeddwn yn ei weld fel cyfle i godi ymwybyddiaeth o nyrsio pediatrig a rhoi’r hyn y gwnaethom ei ddysgu yn y brifysgol ar waith, sef rhoi eich hun yn esgidiau eich cleifion. Fodd bynnag, mae ennill wedi fy ngalluogi i ddysgu cymaint mwy na hyn. Fel un o enillwyr y gystadleuaeth cefais gyfle i fynd i’r Gynhadledd Diogelwch Cleifion ym Manceinion. Gyda thros 2,000 o weithwyr iechyd proffesiynol o gefndiroedd clinigol ac anghlinigol yn bresennol, roedd yno amrywiaeth eang o wybodaeth a phrofiad drwy gydol y ddau ddiwrnod.

Awgrymodd Dr Suzette Woodward, un o’r siaradwyr agoriadol ar y diwrnod cyntaf, y dylem ni fel gweithwyr iechyd proffesiynol “ddysgu sut i wneud y swydd wrth wneud y swydd” wrth drafod addysg a diogelwch cleifion. Roedd hyn yn amlwg drwy gydol y Gynhadledd ac roedd y stondinau a’r siaradwyr yn pwysleisio’r ffaith ein bod yn ceisio gwella gwasanaethau gofal iechyd ac ymyriadau meddygol presennol yn hytrach na’u disodli. Roedd nifer o themâu nodedig gan gynnwys y defnydd o dechnoleg i hyrwyddo ymarfer cyfredol a’r angen i fabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar y teulu a dull cyfannol, gan weithio gyda chleifion, ac nid ar eu cyfer i ddarparu’r gofal gorau posibl.

Roedd ochr ryngweithiol y Gynhadledd yn seiliedig ar y cyfryngau cymdeithasol drwy Twitter gan ganiatáu i gynadleddwyr fel fi weld beth oedd yn digwydd ar draws y Gynhadledd, ond hefyd i chwarae rhan weithredol ynddi. Ar ben hynny, roedd y defnydd o Sli.do, gwasanaeth ar y rhyngrwyd nad oeddwn wedi’i ddefnyddio o’r blaen, yn caniatáu i mi ymgysylltu’n  uniongyrchol â phob siaradwr drwy arolygon barn a chwestiynau.

Yn ystod y ddau ddiwrnod, roedd tair sesiwn benodol sy’n aros yn y cof: Cathy Sheehan, Arweinydd Clinigol ar Amddiffyn Plant yn GIG Lloegr a amlinellodd ‘Ddull integredig ar gyfer diogelu plant’; Dr Daniel Cohen a Dr Stephen Webb yn ‘Ymchwilio i ddigwyddiadau niweidiol oherwydd oedi mewn diagnosis a ‘Cronfa cyffuriau canser: Y trefniant newydd’ gan Fforwm NICE.

Roedd cyfleoedd datblygu personol yn y Gynhadledd hefyd. Gofynnais gwestiwn o flaen yr hyn a oedd yn teimlo fel cannoedd o bobl (gan ddefnyddio meicroffon) a sgwrsio â’r siaradwyr ar ôl eu cyflwyniadau am y pynciau yr oeddent wedi’u trafod. Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â chynadleddwyr a gweithwyr proffesiynol eraill o bob cwr o’r DU, gan ddysgu am eu meysydd, eu diddordebau a’u cefndiroedd.

Nid y Gynhadledd oedd yr unig ganlyniad cadarnhaol yn sgil y gystadleuaeth. Cefais gyfle i grwydro o amgylch dinas hardd brysur nad oeddwn wedi’i gweld o’r blaen (byddwn yn argymell ymweld â’r Llyfrgell John Rylands yn arbennig). Cefais hefyd gyfle i gwrdd ag Amanda, myfyriwr nyrsio oedolion o Brifysgol Bangor a oedd yn rhannu’r un brwdfrydedd dros ein proffesiwn, ac wrth gwrs tîm 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, a wnaeth i ni deimlo’n gartrefol ac yn rhan o bethau drwy gydol y gynhadledd.

Un o uchafbwynt ychwanegol y Gynhadledd oedd ennill y cwis diogelwch cleifion Datix gydag Amanda (a chael tedis yn wobrau!). Fe wnes i fwynhau pob munud o’r profiad hwn ac ni fyddwn wedi dod i gysylltiad â’r maes gwella ansawdd a diogelwch cleifion i’r fath raddau nac wedi gallu cael cymaint o wybodaeth amdano ag sydd gennyf yn awr heb 1000 o Fywydau, ac rwy’n ddiolchgar iawn am hynny… Diolch yn fawr!!.

 

Apr 082016
 
Claire Roche, Maternity Network Wales manager

Claire Roche, Maternity Network Wales manager

A few weeks have now passed since the “Better Together” conference held on the 17th March in Cardiff which has allowed some time for reflection on our first collaborative national maternity conference in Wales.

As the Maternity Network Manager, it was a real privilege to work in partnership with my colleagues in the Royal College of Midwives and the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Certainly the months and weeks leading up to the conference were extremely busy and I learnt that organising a large event takes a lot of time, requires a huge amount of planning and most importantly cannot be done in isolation! It requires partnerships and good team work and the hard work of the Programme Support Team in 1000 Lives, RCM colleagues and key network members enabled us to achieve things together.

Essentially, as a conference planning team we were “Better Together”!

During the day, there was a positive energy and a real buzz of enthusiasm and commitment. Many colleagues I talked to on the day valued the contribution of speakers such as Dr Bill Kirkup, Professor Cathy Warwick and Professor Alan Cameron. People spoke to me of the value of hearing colleagues from the RCM and RCOG present the colleges’ collaborative work together and they also valued being at a multi-disciplinary conference where the focus was on maternity care, rather than midwifery or obstetrics in isolation.

Concurrent sessions were delivered by a midwife and doctor; obstetrician or anaesthetist, standing together presenting their work. The presentations were informative, interesting and inspirational. It seemed to me that the presenters were also “Better Together”.

Maternity Network Wales is now over a year old. I feel that the conference was a little bit like our first birthday party with lots of friends! We have developed strong relationships with the RCM, the RCOG, Health Boards, Universities and many other stakeholders involved in maternity services in Wales. We are committed to building and nurturing these relationships and developing new relationships that aim to work together to improve outcomes for mothers and babies in Wales. We know that positive, professional, collaborative partnerships create cultures where patient safety and quality improvement are central to the core value of the service. Without the foundation of a positive culture where different professions value each other, improvements in care will be difficult to achieve.

Let’s build on the values of the conference. Let’s be committed to all working together to create, maintain and nurture positive cultures that will be responsive and ready for quality improvement programmes that focus on patient safety and improved outcomes for mothers and babies. As the network manager, I commit that the network will continue to work in partnership with all those that either use or provide maternity care. Ask yourself, your team, your organisation – what will you commit to?

Remember, we are “Better Together”.

Apr 082016
 
Claire Roche, Rheolwr Rhwydwaith Mamolaeth Cymru

Claire Roche, Rheolwr Rhwydwaith Mamolaeth Cymru

Mae ychydig wythnosau wedi mynd heibio bellach ers y gynhadledd “Gweithio’n Well Gyda’n Gilydd” a gynhaliwyd ar 17eg Mawrth yng Nghaerdydd ac mae hyn wedi rhoi amser i mi fyfyrio ar ein cyd-gynhadledd mamolaeth genedlaethol gyntaf yng Nghymru.

Fel Rheolwr y Rhwydwaith Mamolaeth, roedd yn fraint gweithio mewn partneriaeth â’m cydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol y Bydwragedd a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr. Yn sicr roedd y misoedd a’r wythnosau cyn y gynhadledd yn rhai prysur iawn a dysgais fod trefnu digwyddiad mawr yn cymryd llawer o amser, bod angen llawer iawn o waith cynllunio ac yn bwysicach na dim, na ellir ei wneud ar eich pen eich hun! Mae’n gofyn am bartneriaethau a gwaith tîm da a thrwy waith caled Tîm Cymorth Rhaglenni 1000 o Fywydau, cydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol y Bydwragedd ac aelodau allweddol o’r rhwydwaith bu modd i ni gyflawni pethau gyda’n gilydd.

Yn y bôn, fel tîm cynllunio’r gynhadledd roeddem yn “Gweithio’n Well Gyda’n Gilydd”!

Yn ystod y dydd, gwelwyd egni cadarnhaol ynghyd â brwdfrydedd ac ymrwymiad. Roedd llawer o’r cydweithwyr y siaradais â nhw ar y diwrnod yn gwerthfawrogi cyfraniad siaradwyr fel Dr Bill Kirkup, yr Athro Cathy Warwick a’r Athro Alan Cameron. Soniodd pobl wrthyf am werth clywed cydweithwyr o Goleg Brenhinol y Bydwragedd a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr yn gwneud cyflwyniad ar y gwaith a wneir ar y cyd rhwng y colegau ac roeddent hefyd yn gwerthfawrogi bod mewn cynhadledd amlddisgyblaethol lle roedd y ffocws ar ofal mamolaeth, yn hytrach na bydwreigiaeth neu obstetreg yn unig.

Cynhaliwyd sesiynau cydamserol gan fydwraig a meddyg; obstetrydd neu anesthetydd, yn cyflwyno eu gwaith ochr yn ochr. Roedd y cyflwyniadau yn addysgiadol, yn ddiddorol ac yn ysbrydoledig. Roedd yn ymddangos i mi fod y cyflwynwyr hefyd yn “Gweithio’n Well Gyda’i Gilydd”.

IMG_2230 IMG_2346 IMG_2355 IMG_2369

Mae Rhwydwaith Mamolaeth Cymru bellach dros flwydd oed. Rwy’n teimlo bod y gynhadledd ychydig fel parti pen-blwydd cyntaf gyda llawer o ffrindiau! Rydym wedi datblygu perthynas gref gyda Choleg Brenhinol y Bydwragedd, Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr, Byrddau

Iechyd, Prifysgolion a llawer o randdeiliaid eraill sy’n ymwneud â gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a meithrin y cysylltiadau hyn a datblygu cysylltiadau newydd gan anelu at weithio gyda’n gilydd i wella canlyniadau i famau a babanod yng Nghymru. Gwyddom fod partneriaethau cadarnhaol, proffesiynol, cydweithredol yn creu diwylliannau lle mae diogelwch cleifion a gwella ansawdd yn ganolog i werthoedd craidd y gwasanaeth. Heb ddiwylliant cadarnhaol lle mae gwahanol broffesiynau yn gwerthfawrogi ei gilydd, bydd yn anodd cyflawni gwelliannau mewn gofal.

Gadewch i ni adeiladu ar werthoedd y gynhadledd. Gadewch i bawb ohonom ymrwymo i weithio gyda’n gilydd i greu, cynnal a meithrin diwylliannau cadarnhaol a fydd yn ymatebol ac yn barod am raglenni gwella ansawdd sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch cleifion a gwella canlyniadau i famau a babanod. Fel rheolwr y rhwydwaith, rwy’n ymrwymo i sicrhau y bydd y rhwydwaith yn parhau i weithio mewn partneriaeth â phawb sydd naill ai’n defnyddio neu’n darparu gofal mamolaeth. Gofynnwch i chi eich hun, eich tîm, eich sefydliad – beth fydd eich ymrwymiad chi?

Cofiwch, rydym yn “Gweithio’n Well Gyda’n Gilydd”.

Apr 232015
 

This week, we’ve been attending the International Forum on Quality & Safety in Healthcare in London – a forum to bring together the international quality improvement community to connect, share and learn from others across the world.

Our team of 1000 Lives Improvement staff and members of our Student and Educator community from across Wales have been sharing a learning about quality improvement inside and outside of NHS Wales since Wednesday, when the Forum opened its doors to around 3,000 delegates.

This short series of blogs will share a number of highlights from different perspectives from our staff at the Forum. Here’s some insight from day 1, with an overview written by Iain Roberts, a senior service improvement manager at 1000 Lives Improvement and a short highlights video from Paul Gimson, National Primary Care Manager at 1000 Lives Improvement.

Continue reading »

Feb 192015
 

Here’s a guest post from our friends at Haelo, an innovation and Improvement Science Centre based in Salford, on rolling out a Patient Safety Briefing video at Salford Royal NHS Foundation Trust.

Aaron Gow

Aaron Gow

Briefings are not new for the NHS. You may have one on your ward as part of the shift handover, or get one once a month from your Trust exec as part of ‘Team Brief’ process. However, when was the last time you gave a briefing to a patient, especially around safety?

As we strive to improve our services it is natural to look for inspiration from other industries. Here at Haelo we’ve been paying close attention to the work of the airline industry and how they ensure passengers understand their role in safety while on an airplane. When we get on airplanes we get a safety briefing time and time again, the same one, every time. But would you fly on an airplane that didn’t give you a safety briefing? Would you still feel safe at 10,000ft?

Compare that with healthcare. In the UK acute setting there are 15 million transactions a year but how many safety briefings happen? How many patients think that they’ve been briefed and would it make a difference?

Continue reading »

Apr 032014
 
Ruth Hussey

Dr Ruth Hussey, OBE

Today sees the launch of the Ask about Clots campaign, which I believe will play a significant role in reducing the numbers of people dying as a result of thrombosis.The new campaign, developed by 1000 Lives Improvement, is encouraging patients and members of the public to ask healthcare professionals about their risk of developing a thrombosis. This is particularly important as new research indicates that 62% of people in Wales believe they are more likely to develop thrombosis on an aeroplane than in hospital. The reality is that the risk is a thousand times greater for hospital patients.

In Wales, it’s estimated that every year 1,250 people who receive hospital treatment could die from a thrombosis that developed during or shortly after their hospital stay. A large percentage of these thrombosis-related deaths are preventable.

We know that behind every statistic lies a story. Michelle, from North Wales, has recorded a video interview about her daughter, Claire. At the age of 22, Claire collapsed and died of a pulmonary embolism.

Michelle is supporting the Ask about Clots campaign to raise awareness of thrombosis. She believes that if she had been more aware of the dangers of thrombosis, things could have been very different.

Claire had been unwell for a while, and had outlined her symptoms to doctors. However, the first time thrombosis was mentioned was in the coroner’s report. In the video, Michelle says, “If I had known what I know now and forced the issue for this to be checked, she would still be with us.”

We hope that Ask about Clots will help more people understand the risks of thrombosis, and be alert to it. This will lead to clinical staff and patients working in partnership to reduce the risk of thrombosis.

Encouraging people to Ask about Clots is therefore a great example of ‘co-production’ in healthcare. When people are informed and participating in their healthcare, we would expect to see improved health outcomes.

I am pleased to see the support for this campaign from healthcare professionals. We need to be ready to respond to patients when they ask about it so that they can be correctly assessed and the appropriate life-saving interventions provided.

Find out more at www.askaboutclots.co.uk

Dr Ruth Hussey, OBE, is the Chief Medical Officer for Wales. Find her on Twitter at @CMOWales

Read the report from the one day inquiry into thrombosis in hospitals

Feb 252014
 

Marc Franklin reflects on the Institute for Healthcare Improvement’s National Forum in Florida, and thinks about some of the lessons he left with.

Joshua Kovoor, Dr Andy Carson-Stevens, Marc Franklin, Don Berwick, Gney Mehta, Amy Butlin, Hope Ward, and Beth McIldowie at the IHI Open School Congress

Above: Joshua Kovoor, Dr Andy Carson-Stevens, Marc Franklin, Don Berwick, Gney Mehta, Amy Butlin, Hope Ward, and Beth McIldowie at the IHI Open School Congress

Just before Christmas, along with  five other members of the 1000 Lives Student and Educator Community and the Cardiff Medics Student-Patient Chapter, I headed for Orlando, Florida to attend the Institute for Healthcare Improvement’s 25th Annual National Forum on Quality Improvement in Healthcare. We boarded the plane excited to join over 5000 other delegates, and join the discussion on patient safety and quality improvement.

We began by attending the Institute for Healthcare Improvement (IHI) Open School Chapter Congress, along with many of the Forum’s other student delegates from universities around the world. Don Berwick (President Emeritus and Senior Fellow at the IHI), who led the Congress, emphasised the importance of students approaching healthcare systems with “fresh eyes”, and the significance of students’ position as the future of healthcare.

We were then set the modest task of saving the NHS £1 billion! We worked together to put forward a suggestion for quality improvement – our idea was  moving away from the use of non-essential sterile swabs when cannulating a patient, toward the use of cheaper, non-sterile swabs. This was an idea which had the potential to make real savings, and it shows that a small change has the possibility of making a big impact. Continue reading »

Dec 122013
 
Simon Noble

Simon Noble

Mike Fealey

Mike Fealey

This post was adapted from a presentation produced by Simon Noble

“Do you remember the scare about Deep Vein Thrombosis (DVT) linked to long haul flights? Did you quiver every time you got on a jumbo for an eight-hour flight? I bet you were wearing your anti-embolism stockings and did all of the exercises along with all your fellow passengers?

And why wouldn’t you? The TV and the newspapers had explained the risks to you as they pushed this story. They pushed it so hard that they pushed it into the realms of fantasy. “MILLIONS AT RISK IN NEW LONG-HAUL FLIGHT SCARE” screamed the Daily Mail front page. Continue reading »

Nov 282013
 

Some thoughts from the All Party Parliamentary Group on Sepsis

Chris Hancock

Chris Hancock

To Westminster again. Although not, this time, by bike. And without Boris Johnson to meet us. Instead I was privileged to be representing the National Outreach Forum in Wales at the inaugural meeting of the All Party Parliamentary Group on Sepsis. Continue reading »