Aug 292017
 

Allwch chi gofio pryd aethoch chi i’r theatr? Beth oedd yn gofiadwy ac yn bleserus?
Ydych chi’n edrych ymlaen at ymweld â’r theatr eto?

Petai’n theatr llawdriniaethau, a fyddech chi’n teimlo’n wahanol? Dychmygwch:

 • Pe na fyddech yn deall pam neu beth oedd yn digwydd.
 • Petai’n rhaid i chi wisgo dillad rhywun arall (gŵn ysbyty).
 • Ar eich ffordd i’r theatr, roedd pobl yn syllu/ edrych i ffwrdd.
 • Bod y theatr yn arogleuo a bod y goleuadau’n llachar iawn.
 • Yn y theatr, bod golau’n fflachio ar y peiriannau swnllyd.
 • Nad oeddech chi’n adnabod dim un o’r bobl, a oedd yn gwisgo’r un dillad.
 • Eich bod chi’n parhau i ddweud eich bod chi wedi drysu ac yn ofnus, ond bod neb yn cymryd unrhyw sylw. Eich bod chi eisiau gadael, ond eu bod nhw wedi eich atal chi. Bod y bobl yn ymddangos yn flin?

Byddai’n gofiadwy, ond a fyddech chi eisiau ymweld eto?

Allwn ni amgyffred beth yw profiad unigolyn ag anabledd dysgu o ysbyty? A ydym ni’n deall sut mae profiadau blaenorol yn dylanwadu ar ymddygiad yn y dyfodol? Efallai ei fod yn ddiwrnod nodweddiadol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd, ond yn ddiwrnod gwahanol iawn i ddefnyddwyr ysbyty. Mae’n hanfodol ein bod ni’n dangos empathi, tosturi, a deall sut gall yr amgylchedd a’r prosesau mewn ysbyty fod yn anodd iawn i bobl eraill. P’un ai a ydym ni’n ymwybodol yn sgil y pasbort ysbyty anabledd dysgu, ein gwybodaeth, neu oherwydd ein bod ni wedi gwrando ar yr unigolyn a’i ofalwyr, mae’n hanfodol ein bod ni’n bodloni’r addasiadau hanfodol, rhesymol hynny ar gyfer triniaeth.

Datblygodd ein tîm Profiad Lleddfu Pryder Cleifion (Soothing Patients Anxiety) “SPA”, i gyflwyno diwrnod llai gofidus a phrofiad cadarnhaol yn y theatr mewn ysbyty. Cyflawnom hyn trwy ddefnyddio cylchau ailadroddol Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu, a thechnegau eraill a addysgwyd gan y cwrs IQT Arian i sicrhau y caiff ein prosesau eu mireinio’n barhaus. Mae cleifion a/neu eu gofalwyr yn bartneriaid cyfartal wrth gynllunio eu gofal. Mae myfyrio ar bob rhyngweithiad ac adborth cyson yn cynnig dysgu newydd i wella’r gwasanaeth yn barhaus. Cyflawnir diwrnod cofiadwy a phleserus trwy dechnegau tynnu sylw y mae’r claf yn eu dewis, wrth roi’r anesthetig cyffredinol, yr ydym yn ei alw’n “anaesthesia diarwybod neu anaesthesia â thema”, sy’n lleihau/osgoi tawelyddiad a/neu reoli ymddygiad yn gadarnhaol (ataliaeth). Caiff yr holl dechnegau eu hymarfer yn y theatr gyda’r claf a’i ofalwyr cyn diwrnod y llawdriniaeth, sesiwn “ymarfer”.

 • Anaesthesia diarwybod – rhoi’r anaesthetig tra bod yr unigolyn dan sylw yn cymryd rhan yn ei hoff weithgarwch a’r dechneg tynnu sylw dewisol.
 • Anaesthesia â thema – caiff y daith ei hadeiladu o gwmpas hoff beth. Fe wnaeth dyn ag anabledd dysgu wneud sylw yn ystod ein clinig asesu cyn anaesthetig pwrpasol, bod y mwgwd wyneb anaesthetig yn ei atgoffa o beth yr oedd peilotiaid awyrennau ymladd yn eu defnyddio yn ei hoff ffilm, Top Gun. Fore’r llawdriniaeth, gwyliodd ef y ffilm. Wrth gerdded i’r theatr, gwrandawodd ar gerddoriaeth thema’r ffilm. Yn y theatr, cymerodd ran mewn rhestr wirio cyn hedfan/anaesthetig. Aeth i gysgu yn dal ei fwgwd wyneb wrth wylio golygfa hediad awyrol trwy i-pod o’i flaen. Ar ôl deffro, derbyniodd dystysgrif hedfan Top Gun.

Mae’r Gwobrau’n ymgorffori’r cyfle i rannu dysgu a dylanwadu ar ofal y tu allan i’ch sefydliad. Y llynedd, enillodd y tîm Wobr Dinasyddion wrth Wraidd Ail-ddylunio Gwasanaeth GIG Cymru, ac eleni, Tîm Anaesthesia  y Flwyddyn BMJ. Mae’n anrhydedd cael gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu a’r cyfle cynhenid i herio normau gofal iechyd. Mae ein defnyddwyr gwasanaeth amrywiol ac unigryw yn sicrhau dysgu parhaus a gwella ansawdd, gan fod pob un ohonynt yn ysbrydoli posibiliadau/dewisiadau newydd ar gyfer defnyddwyr yn y dyfodol.

Cwestiwn:

Beth fyddech chi ei angen ar gyfer ymweliad cofiadwy a phleserus â’r theatr?

I gael mwy o wybodaeth:

E-bost: Paul.Harris@wales.nhs.uk

May 182017
 

If, like me, you have an interest in quality improvement in healthcare, chances are you are in one of two situations. You may already be part of a network of likeminded people, whether this is a formal network such as the IQT Gold Network , or an informal network with colleagues. Alternatively you may have a real interest in quality improvement, and have lots of ideas and experience, but are feeling isolated and don’t know where to go for help, inspiration, or to share ideas. Whichever of these sound most familiar, Q may be for you.

 I was lucky enough to be part of the founding cohort for Q. During 2015, 231 of us from across the UK worked together with the Health Foundation to help design, refine and test Q before wider recruitment started in 2016. It is fair to say that co-producing something with this many people was an interesting experience. At times it was confusing and even frustrating. However it was always thought provoking, it enabled me to be part of lots of brilliant conversations and most importantly, it was lots of fun!

 Now Q has moved into wider recruitment, it’s exciting to see the community grow and develop, and it will be good to see the numbers of people from Wales increase. If you are wondering whether Q is for you and are not sure whether it is worth applying, these would be my thoughts. With Q, you will get out what you put in. It is a two way process, and one that you can engage in to whatever level you wish. It may be that you undertake most of your Q activity at your desk or workplace, whether that is reading or writing blogs, speaking to other community members via the Randomised Coffee Trials, or by joining one of the many special interest groups. Alternatively there are lots of opportunities for face to face networking, with regional and national Q events, Q visits and Q labs.

 For me, Q has provided the opportunity to meet people that I wouldn’t have met, to swap ideas and to learn new things. In Wales, we are quite advanced compared to other areas in that we already have IQT and the Gold Network. With Q, your network within Wales will strengthen and you will join a community from across the rest of the UK. By far the best thing that Q has given me is to meet someone at one of the national networking events from NHS Scotland who does the same job as me. And I mean, exactly the same job. It’s like we live in a parallel universe. Our teams do the same things, are structured the same way, and face the same challenges. We now have monthly phone calls, discuss issues, solve problems together and share documents, solutions and ideas. In July the first of our reciprocal visits is taking place. The way my team and I work, has changed significantly for the better because of the person I met through Q.

 So, do I think you should you join Q? If you have a passion for quality improvement in healthcare, and are willing to be a proactive member in an exciting new community of likeminded people, then absolutely, yes you should!

 More info here, apply today here 

May 182017
 

Os ydych chi, fel finnau, yn ymddiddori mewn gwella ansawdd ym maes gofal iechyd, rydych fwy na thebyg mewn un o ddwy sefyllfa. Efallai eich bod eisoes yn rhan o rwydwaith o bobl o’r un meddylfryd, p’un a yw hynny ar ffurf rhwydwaith ffurfiol megis Rhwydwaith Lefel Aur Gwella Ansawdd gydan Gilydd neu’n rhwydwaith anffurfiol gyda chydweithwyr. Neu efallai bod gennych wir ddiddordeb mewn gwella ansawdd a bod gennych lawer o syniadau a phrofiad, ond eich bod yn teimlo’n ynysig heb wybod ble i fynd i gael cymorth, ysbrydoliaeth nac i rannu syniadau. Pa bynnag un o’r rhain sydd fwyaf cyfarwydd, gall fod yn addas i chi.

Roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn rhan o garfan sefydlu Q. Yn ystod 2015, cydweithiodd 231 ohonom ledled y DU gyda’r Sefydliad Iechyd er mwyn helpu i gynllunio, mireinio a phrofi Q cyn dechrau recriwtio’n ehangach yn 2016. Mae’n deg dweud mai profiad diddorol oedd cyd-gynhyrchu rhywbeth gyda chymaint â hyn o bobl.  Roedd yn ddryslyd a hyd yn oed yn rhwystredig ar adegau.  Fodd bynnag, roedd bob amser yn ysgogi’r meddwl, gan fy ngalluogi i fod yn rhan o sawl sgwrs anhygoel ac yn bwysicach, roedd yn llawer o hwyl!

Bellach mae Q wedi symud i recriwtio’n ehangach, ac mae’n gyffrous gweld y gymuned yn tyfu ac yn datblygu, a bydd yn dda gweld cynnydd yn nifer y bobl o Gymru. Os ydych yn pwyso a mesur a yw Q yn addas i chi ac yn ansicr a yw’n werth gwneud cais i ymuno, dyma fy marn i. Gyda Q, byddwch yn cael yn ôl yr hyn y byddwch yn ei roi i mewn i’r gymuned. Mae’n broses ddwy ffordd, ac yn un y gallwch gymryd rhan ynddi ar ba bynnag lefel y dymunwch. Efallai eich bod yn cyflawni’r rhan fwyaf o weithgareddau Q wrth eich desg neu yn y gweithle, boed yn ddarllen neu’n ysgrifennu blogiau, siarad ag aelodau eraill o’r gymuned drwy’r Hap-dreialon Coffi, neu drwy ymuno ag un o’r sawl grŵp â diddordeb arbennig.  Neu ceir sawl cyfle i rwydweithio wyneb yn wyneb, a cheir digwyddiadau Q rhanbarthol a chenedlaethol, ymweliadau Q a labordai Q.

I mi yn bersonol, mae Q wedi rhoi’r cyfle i gwrdd â phobl na fyddwn i wedi cwrdd â nhw fel arall, gan gyfnewid syniadau a dysgu pethau newydd. Yng Nghymru, rydym yn eithaf datblygedig o gymharu ag ardaloedd eraill gan fod gennym rwydwaith Gwella Ansawdd gyda’n Gilydd a Rhwydwaith Aur eisoes.  Gyda Q, caiff eich rhwydwaith o fewn Cymru ei gryfhau a byddwch yn ymuno â chymuned sydd ar gael ledled y DU.  Y peth gorau a gefais yn sgil Q o bell ffordd oedd cwrdd â rhywun o GIG yr Alban mewn un o’r digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol sy’n gwneud yr un swydd â mi.  Mae ein timau yn gwneud yr un peth, wedi’u strwythuro’r un ffordd, ac yn wynebu’r un heriau.  Rydym bellach yn cael galwadau ffôn misol, yn trafod materion, yn datrys problemau gyda’n gilydd ac yn rhannu dogfennau, atebion a syniadau.  Cynhelir ein hymweliad cyfatebol cyntaf ym mis Gorffennaf.  Mae’r ffordd y mae fy nhîm a minnau yn gweithio wedi newid yn sylweddol, er gwell, yn sgil cwrdd â’r person hwn drwy Q.

Felly, a wyf yn credu y dylech ymuno â Q? Os ydych yn teimlo’n gryf ynglŷn â gwella ansawdd ym maes gofal iechyd, ac yn barod i fod yn aelod rhagweithiol o gymuned newydd gyffrous o bobl o’r un meddylfryd, yna dylech ymuno yn bendant!

Gwnewch gais ar-lein cyn 12 Mehefin yma. gwybodaeth bellach.

Jul 072016
 

Dr Gethin Pugh, Consultant in Anaesthesia & Intensive Care Medicine, Welsh School of Anaesthesia

What is Quality Improvement?Welsh Anaesthesia Seminar

Quality Improvement (QI), or Improvement Science, uses a systematic approach to design and implement changes in healthcare.  Knowledge of the methodology of QI is essential when considering improvements to the modern complex healthcare environment.  QI is also included as part of many postgraduate training curricula.

In March 2016, the AoMRC published its report: Quality Improvement – training for better outcomes, which sets out recommendations for quality improvement education and training.  The report has drawn together a wide range of organizations to align efforts to implement quality improvement training as a core competence in modern clinical practice, from undergraduate curricula through specialist curricula and beyond into Consultant practice.

The report represents a starting point for future development and aims to provide a structured framework to embed improvement methodology as a core competence for all doctors.

It is recognized that significant barriers remain, with a lack of parity in access to QI training and resources across organizations and specialties.  For many senior doctors and other members of the multi-professional team, the concept of QI remains a new idea.

The rotational nature of medical training means that doctors in training, working within multi-professional teams, are well placed to share areas of good practice and support QI development.

QI Training in Anaesthesia and Intensive Care Medicine in Wales

The Welsh School of Anaesthesia working in partnership with 1000 Lives Improvement have developed a QI Training programme for both doctors in training and trainers, to provide high quality training in the principles of QI and access to QI training resources to support innovation and excellence in healthcare.

This programme aims to provide high quality QI Training through the use of interactive workshops for trainees and support the development of QI networks of both trainers and trainees across Wales.  Furthermore, it is hoped that as part of the programme, access to high quality QI projects will be enhanced and individuals will be well supported in developing their own projects.  The programme includes the courses outlined below:

Quality Improvement in Anaesthetics – a 2 Day Interactive Workshop for Specialty Trainees

The Welsh School of Anaesthesia working in partnership with 1000 Lives Improvement offers an interactive workshop for trainees in Anaesthesia & Intensive Care Medicine in Wales.

The course provides the opportunity to learn from experts in quality improvement, who have experience of successful QI projects, to advance your own knowledge and skills in this area.

Candidates have the opportunity to develop their own QI project as part of the workshop, working in small groups to gain valuable hands on practical guidance.  Attendance at both days of the workshop and submission of a successfully completed project results in the award of IQT Silver Level Accreditation.

Feedback from delegates who attended the last workshop in 2015/2016:

‘Credible faculty full of useful information’

‘Really enthused me to do QI work’

‘Great reframing and moving on from audit, good interactive style’

Bronze Level Accreditation was completed via an e-learning package prior to attending the 2-day workshop.

As part of this programme, a further QI Training Workshop for specialty trainees in anaesthesia will be held this autumn.  Dates will be confirmed shortly and will be published on the Welsh School of Anaesthesia website.

Quality Improvement in Anaesthesia:  Introduction for Trainers (1 Day Course)

This 1-day introductory course for trainers focuses on the principles of Quality Improvement.

The course provides the opportunity for trainers in Anaesthesia in Wales to build on their knowledge of QI and its role as part of training in Anaesthesia and Intensive Care Medicine.

The course enables trainers to gain an understanding of the methodology and framework that underpins QI and its role in improving healthcare.  Participants will also have access to contacts with experience in this area that will be able to provide further support for QI initiatives locally.

Future areas for development:

As part of the ongoing development of the educational programme to support QI Training in Wales, there will be a number of new opportunities for trainers and trainees this autumn:

 • Welsh School of Anaesthesia Educational Supervisors Study Day, October 2016

The workshop will provide some background of the present scope of QI Training and provide the opportunity for trainers in Wales to gain an understanding of the methodology and framework of this developing area of postgraduate training, as part of an interactive workshop.

Society of Anaesthetists of Wales, Autumn Meeting, October 2016 will also include a presentation on QI Training in Anaesthesia in Wales by a member of the QI development programme, Dr. Katy Beard.

 • Working in partnership with other Specialty Schools to support QI Training in Wales

At present, members of the programme development team are working with the All Wales School of Emergency Medicine to develop a QI Training programme for Specialty trainees in Emergency Medicine.  This includes supporting trainers to develop a QI training network as well as mapping QI training areas against the requirements of postgraduate curricula.

Jul 072016
 

Dr Gethin Pugh, Ysgol Anaestheteg Cymru

Beth yw Gwella Ansawdd?Welsh Anaesth seminar

Mae Gwella Ansawdd (GA), neu Wyddor Gwella, yn defnyddio dull systematig o gynllunio newidiadau mewn gofal iechyd a’u rhoi ar waith.  Mae gwybodaeth am y fethodoleg GA yn hanfodol wrth ystyried gwelliannau i’r amgylchedd gofal iechyd cymhleth modern.  Mae GA hefyd yn cael ei gynnwys fel rhan o nifer o gwricwla hyfforddiant ôl-raddedig.

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd AoMRC ei adroddiad: Quality Improvement – training for better outcomes, sy’n nodi argymhellion ar gyfer addysg a hyfforddiant gwella ansawdd.  Mae’r adroddiad wedi dwyn ynghyd amrywiaeth eang o sefydliadau i gysoni ymdrechion i gynnwys hyfforddiant gwella ansawdd fel cymhwysedd craidd mewn ymarfer clinigol modern, o’r cwricwla israddedig i’r cwricwla arbenigol a thu hwnt i hynny i Ymgynghorwyr.

Mae’r adroddiad yn fan cychwyn ar gyfer datblygu yn y dyfodol a’i nod yw darparu fframwaith strwythuredig i ymgorffori methodoleg gwella fel cymhwysedd craidd ar gyfer pob meddyg.

Cydnabyddir bod rhwystrau sylweddol o hyd, gyda diffyg cydraddoldeb o ran mynediad i hyfforddiant ac adnoddau GA ar draws sefydliadau ac arbenigeddau.  I lawer o uwch feddygon ac aelodau eraill o’r tîm amlbroffesiynol, mae’r cysyniad o GA yn parhau i fod yn syniad newydd.

Mae natur gylchdro hyfforddiant meddygol yn golygu bod meddygon dan hyfforddiant, sy’n gweithio mewn timau amlbroffesiynol, mewn sefyllfa dda i rannu meysydd o arfer da a chefnogi datblygiad GA.

Hyfforddiant GA mewn Anaestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys yng Nghymru

Mae Ysgol Anaestheteg Cymru, drwy weithio mewn partneriaeth â 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, wedi datblygu rhaglen hyfforddi GA ar gyfer meddygon dan hyfforddiant a hyfforddwyr, i ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel mewn egwyddorion GA a mynediad i adnoddau hyfforddi GA i gefnogi arloesedd a rhagoriaeth mewn gofal iechyd.

Nod y rhaglen hon yw darparu hyfforddiant GA o ansawdd uchel drwy ddefnyddio gweithdai rhyngweithiol ar gyfer hyfforddeion a chefnogi datblygu rhwydweithiau GA o hyfforddwyr a hyfforddeion ar draws Cymru.  Ar ben hynny, y gobaith yw, fel rhan o’r rhaglen, y bydd mynediad i brosiectau GA o ansawdd uchel yn gwella a bydd unigolion yn cael cefnogaeth dda wrth ddatblygu eu prosiectau eu hunain.  Mae’r rhaglen yn cynnwys y cyrsiau a amlinellir isod:

Gwella Ansawdd mewn Anaestheteg – Gweithdy Rhyngweithiol Deuddydd i Hyfforddeion Arbenigol

Mae Ysgol Anaestheteg Cymru, drwy weithio mewn partneriaeth â Thîm 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, yn cynnig gweithdy rhyngweithiol ar gyfer hyfforddeion mewn Anaestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys yng Nghymru.

Mae’r cwrs yn cynnig y cyfle i ddysgu oddi wrth arbenigwyr mewn gwella ansawdd, sydd â phrofiad o brosiectau GA llwyddiannus, i hybu eich gwybodaeth a’ch sgiliau eich hun yn y maes hwn.

Caiff ymgeiswyr gyfle i ddatblygu eu prosiect GA eu hunain fel rhan o’r gweithdy, gan weithio mewn grwpiau bach i gael arweiniad ymarferol drwy brofiad uniongyrchol.  Drwy fynychu’r ddau ddiwrnod a chyflwyno prosiect a gwblhawyd yn  llwyddiannus cewch Achrediad IQT Lefel Arian.

Adborth gan y rhai a fynychodd y gweithdy diwethaf yn 2015/2016:

‘Cyfadran gredadwy sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol’

‘Mae wedi tanio fy mrwdfrydedd i wneud gwaith GA’

‘Mae’n wych ail-fframio a symud ymlaen o waith archwilio, arddull rhyngweithiol dda’

Cwblhawyd Achrediad Lefel Efydd drwy becyn e-ddysgu cyn mynychu’r gweithdy 2 ddiwrnod.

Fel rhan o’r rhaglen hon, cynhelir Gweithdy Hyfforddi GA arall ar gyfer hyfforddeion arbenigol mewn anaestheteg yr hydref hwn.  Bydd y dyddiadau’n cael eu cadarnhau cyn bo hir ac yn cael eu cyhoeddi ar wefan Ysgol Anaestheteg Cymru.

Gwella Ansawdd mewn Anaestheteg:  Cyflwyniad i Hyfforddwyr (Cwrs Undydd)

Mae’r cwrs rhagarweiniol undydd hwn ar gyfer hyfforddwyr yn canolbwyntio ar egwyddorion Gwella Ansawdd.

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i hyfforddwyr mewn Anaestheteg yng Nghymru adeiladu ar eu gwybodaeth o GA a’i rôl fel rhan o hyfforddiant mewn Anaestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys.

Mae’r cwrs yn galluogi hyfforddwyr i feithrin dealltwriaeth o’r fethodoleg a’r fframwaith sy’n sail i GA a’i rôl mewn gwella gofal iechyd.  Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael mynediad at gysylltiadau â phrofiad yn y maes hwn a fydd yn gallu rhoi cymorth pellach ar gyfer mentrau GA yn lleol.

Meysydd i’w datblygu yn y dyfodol:

Fel rhan o ddatblygiad parhaus y rhaglen addysgol i gefnogi Hyfforddiant GA yng Nghymru, bydd nifer o gyfleoedd newydd i hyfforddwyr a hyfforddeion yr hydref hwn:

 • Diwrnod Astudio i Oruchwylwry Addysg gan Ysgol Anaestheteg Cymru, Hydref 2016

Bydd y gweithdy yn darparu rhywfaint o gefndir i’r Hyfforddiant GA presennol ac yn rhoi’r cyfle i hyfforddwyr yng Nghymru feithrin dealltwriaeth o fethodoleg a fframwaith y maes hwn o hyfforddiant ôl-raddedig sy’n datblygu, fel rhan o weithdy rhyngweithiol.

Bydd Cyfarfod Hydref Cymdeithas Anesthetyddion Cymru ym mis Hydref 2016 hefyd yn cynnwys cyflwyniad ar Hyfforddiant GA mewn Anaestheteg yng Nghymru gan aelod o’r rhaglen datblygu GA, Dr. Katy Beard.

 • Gweithio mewn partneriaeth ag Ysgolion Arbenigol eraill i gefnogi Hyfforddiant GA yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae aelodau o’r tîm datblygu rhaglenni yn gweithio gydag Ysgol Meddygaeth Frys Cymru Gyfan i ddatblygu rhaglen hyfforddi GA ar gyfer hyfforddeion Arbenigol mewn Meddygaeth Frys.  Mae hyn yn cynnwys cefnogi hyfforddwyr i ddatblygu rhwydwaith hyfforddiant GA yn ogystal â mapio meysydd hyfforddi yn erbyn gofynion cwricwla ôlraddedig.

May 202016
 
Stephanie Morris, Student Nurse at Bangor University

Stephanie Morris, Student Nurse at Bangor University

As a student nurse on clinical placement, I observed a service user disclose to an admitting nurse that he was homeless. He had become unwell as a result of excessive alcohol intake. During his hospital stay the service user repeatedly asked for help with housing, however no referrals or advice seeking calls were made to the Local Housing Authority or Voluntary sector. The service user’s medical needs were met during his hospital stay however he was unfortunately discharged to the streets as staff deemed him medically fit for discharge. This made me extremely sad and so I decided to explore the discharge process for homeless service users. The evidence in the literature identified that discharge to the streets is common and often due to a lack of nursing knowledge on the discharge process for this group which helped me to understand why staff may have made this decision.

As secretary of the Bangor University   Student Chapter I’ve been involved in quality improvement projects and this knowledge helped me to begin to think of ways in which services for the homeless could be improved. I began to consider areas for improvement and found that health promotion could be a method of raising awareness of

Health Promotion Display board at Health Centre

Health Promotion Display board at Health Centre

homelessness whilst improving attitudes towards this vulnerable group. I have since undertaken health promotion activities at a local health centre by designing and displaying a homeless health poster board to raise awareness and educate the staff on homelessness. I am an avid Twitter user and decided to use social media as a platform for sharing evidence, journals, news and updates on my project. This has proved to be beneficial in raising the profile for my project and connecting with other professionals undertaking work to improve outcomes for the homeless.

I have a keen interest in research and wanted to gain knowledge on homelessness that was inclusive of the views of the homeless individuals themselves to ensure my project had a strong evidence base. I approached a local homeless drop in centre with the idea of running art sessions for their homeless service users to provide a therapeutic service and gain knowledge to support my project. The managers of the centre were massively supportive and excited by my project and were keen to allow me to undertake this work. I now run weekly art therapy sessions to encourage service users to express themselves creatively and share their life experiences and stories during the sessions. I am using the art sessions as a method for data collection to find out their experiences as patients, and I’m learning a wealth of knowledge which I plan to use to improve the health services for homeless individuals. This project has taken off and has recently been funded by Betsi Cadwaladr Health board who are helping me to develop and use the knowledge I gain for quality improvement initiatives.

I could never have imagined how much the incident during my placement could have influenced me and my quality improvement journey. The art sessions I run have taught me so much about

Presenting my work at Bangor University Staff/Student Conference, 2015.

Presenting my work at Bangor University Staff/Student Conference, 2015.

homelessness and I am able to engage with the group that I wish so badly to help. A small idea which came about in my first year of nursing has now developed into a much bigger project where I feel I am making a difference to services for the homeless. I feel empowered and proud by how far I have come and excited for where this project will take me. I am hopeful for a brighter future and better health outcomes for this vulnerable group who are in desperate need of help.

Follow my project Health4Homeless on Twitter: @HHMatters

Apr 302016
 
Catrin Pink

Catrin Pink

The journey from Mid Wales to Gothenburg was a long and tiring one, but anticipation kept me going as an exciting 3 days lay ahead!

The hall was packed for the Forum’s opening plenary by Dr Don Berwick. This was a great introduction to quality improvement through “The Red Bead Game” which showed that no matter how hard you try to drive staff to improve, nothing will change unless improvements are made to the system they work in. The speech was engaging and by the end I really felt I had a better grasp of the science behind quality improvement, which prepared me for the rest of the conference.

One of the most intriguing sessions I attended was on Gamification – the application of motivators and ideas from videogames in real life situations. It’s generally accepted that there are different learning styles that suit different people, but this session highlighted the importance of the different ways to engage and motivate people. Some individuals are motivated by the end goal, such as the sense of accomplishment of achieving their aim or the reward received; others by the skills they learn along the way or the friends they make.

During the session we had to split ourselves into groups according to what motivated us and come up with solutions to some healthcare problems that we’d find appealing. It was great to hear the thoughts and ideas of individuals from different health professions with similar goals to mine and then have the opportunity work together to solve the problem. I even took the microphone and gave feedback to the rest of the groups, which was a bit nerve-wracking since there were so many people!

I heard so many inspirational and thought provoking quotes from different speakers throughout the conference, it was difficult during some sessions to keep up with writing all the good ideas and different perspectives down. One message that particularly stuck in my mind was: “If we can’t treat ourselves well, how can we treat our patients well?” because it highlighted the importance of good communication and care between staff members as the foundation of quality improvement.

Doctors Advancing Patient Safety (DAPS) held a session aimed at students and young healthcare professionals explaining that it’s easier for newly or ‘soon-to-be’ qualified staff to think outside the box because “they’re not even in the box yet”.  It’s important to remember that everyone’s ideas for improvement are valid, regardless of their status or role. DAPS also host a patient safety summer school for young allied health professionals, which is definitely something I’ll be looking into!

On top of all the interesting talks and presentations, Ashley, Ellie and I compared quality improvement between our three different health courses, and even managed to squeeze in a chance to explore the city. Given the opportunity to attend the Forum again, I’d go back in a heartbeat.

Apr 302016
 
myfyriwr radiograffeg ym Mhrifysgol Bangor

Catrin Pink, myfyriwr
radiograffeg ym Mhrifysgol Bangor

Roedd y daith o Ganolbarth Cymru i Gothenburg yn un hir a blinedig, ond roedd gwybod bod 3 diwrnod cyffrous o’m blaen yn fy nghadw i fynd.

Roedd y neuadd dan ei sang ar gyfer sesiwn lawn agoriadol y Fforwm gyda Dr Don Berwick. Roedd hwn yn gyflwyniad gwych i wella ansawdd drwy “The Red Bead Game” a ddangosodd waeth pa mor galed rydych yn ceisio ysgogi staff i wella, ni fydd dim yn newid oni bai bod gwelliannau’n cael eu gwneud i’r system y maent yn gweithio ynddi. Roedd yr araith yn ddiddorol iawn ac erbyn y diwedd roeddwn yn teimlo bod gennyf well dealltwriaeth o’r wyddor y tu ôl i wella ansawdd, gan fy mharatoi ar gyfer gweddill y gynhadledd.

Un o’r sesiynau mwyaf diddorol a fynychais oedd yr un ar Gêmeiddio (Gamification) – cymhwyso ysgogwyr a syniadau o gemau fideo i sefyllfaoedd go iawn. Derbynnir yn gyffredinol bod gwahanol ddulliau dysgu sy’n addas ar gyfer gwahanol bobl, ond amlygodd y sesiwn hon bwysigrwydd y gwahanol ffyrdd o ennyn diddordeb ac ysgogi pobl.

Mae rhai unigolion yn cael eu hysgogi gan y nod terfynol, megis yr ymdeimlad o gyflawniad yn sgil cyrraedd eu nod neu’r wobr a gânt; mae eraill yn cael eu hysgogi gan y sgiliau y maent yn eu dysgu ar hyd y ffordd neu’r ffrindiau a wnânt. Yn ystod y sesiwn roedd yn rhaid i ni ymrannu’n grwpiau yn ôl yr hyn sy’n ein hysgogi a dod o hyd i atebion i rai problemau gofal iechyd a fyddai’n apelio atom. Roedd yn wych clywed meddyliau a syniadau unigolion o broffesiynau iechyd gwahanol gyda nodau tebyg i mi, ac yna cael y cyfle i weithio gyda’n gilydd i ddatrys y broblem. Fe wnes i hyd yn oed gymryd y meicroffon a rhoi adborth i weddill y grŵp, a oedd yn brofiad brawychus gan fod cymaint o bobl yno!

Clywais gymaint o ddyfyniadau ysbrydoledig a oedd yn ysgogi’r meddwl gan siaradwyr gwahanol drwy gydol y gynhadledd, nes ei bod hi’n anodd cofnodi’r holl syniadau da a’r gwahanol safbwyntiau mewn rhai sesiynau. Un neges benodol a arhosodd yn y cof oedd: “Os na allwn drin ein hunain yn dda, sut gallwn ni drin ein cleifion yn dda?” oherwydd roedd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyfathrebu da a gofal rhwng aelodau o staff fel sylfaen ar gyfer gwella ansawdd.

Cynhaliodd Meddygon yn Hyrwyddo Diogelwch Cleifion (DAPS) sesiwn wedi’i hanelu at fyfyrwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ifanc gan egluro ei bod yn haws i staff sydd newydd gymhwyso neu sydd ar fin cymhwyso feddwl y tu allan i’r bocs oherwydd “dydyn nhw ddim hyd yn oed yn y bocs eto”. Mae’n bwysig cofio bod syniadau pawb ar gyfer gwella yn ddilys, beth bynnag eu statws neu’u rôl. Mae DAPS hefyd yn cynnal ysgol haf ar ddiogelwch cleifion i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ifanc, ac mi fyddaf yn bendant yn edrych i mewn i hyn!

Yn ogystal â’r holl sgyrsiau a chyflwyniadau diddorol, aeth Ashley, Ellie a minnau ati i gymharu astudiaethau gwella ansawdd yn ein tri chwrs iechyd gwahanol, a hyd yn oed llwyddo i gael cyfle i grwydro o amgylch y ddinas. Pe bawn yn cael y cyfle i fynychu’r Fforwm eto, byddwn yn neidio ato heb feddwl ddwywaith.

Apr 292016
 

First in a series of three blogs by the student winners of our “Ask One Question” competition, Ellie Whittaker describes her experience at the International Forum on Quality and Safety in Gothenburg.


Ellie Whittaker

Ellie Whittaker

What an experience! I feel so privileged to have been given the opportunity to go to this year’s International Forum on Quality and Safety in Healthcare in Gothenburg. The speakers, the sessions, the venue and setting provided the perfect setting for me to get my first insight into quality improvement.

We, all 3300 delegates, were introduced to the Model for Improvement in the opening keynote, presented by Dr Donald Berwick, a very engaging and inspirational speaker!

Each day, we were presented with new and innovative ways that people all over the world had been working on, to improve the quality of their healthcare system. In Copenhagen they are encouraging patients with mental health illnesses to engage with their own care. They asked the patients; ‘What does dignity mean to you?’ allowing for improved patient centred care and to reduce the number of restraints used.

In Malawi, they had created a mobile app to be used by Health Surveillance Assistants to monitor the health of newborn babies in the community, rather than keep them all in hospital. This app was already starting to improve infant mortality rates. I was in awe that a developing country could be so forward thinking and felt inspired to start my own project.

After listening to the speakers, I attended the student and junior sessions, meeting junior professionals from Australia, Copenhagen and Sweden. I was fortunate to spend the evening with two students from Australia and Manchester, sharing ideas and thoughts on the healthcare in our different countries.

Ellie 2Ellie 1  Ellie 3

In the evenings we also got the opportunity to do some exploring of the city of Gothenburg. After crossing over the many cycle, pedestrian, tram lanes we found the harbour and some lovely places to eat.

On the final day we heard from Maureen Bisognano who empowered us to ask our patients ‘What matters to you?’ which is such a short easy question that can allow us to provide more personal care specific to those we’re providing care to. And from her final plenary I learnt that working multi-professionally, in a multigenerational team with a holistic mindset will allow us to improve the quality of care we provide to patients.

Thank you 1000 Lives Improvement for such an amazing experience!

 

Apr 292016
 
Ellie Whittaker

Ellie Whittaker

Am brofiad! Rwy’n teimlo mor freintiedig o fod wedi cael y cyfle i fynd i’r Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Gothenburg eleni. Roedd y siaradwyr, y sesiynau, yr adeilad a’r lleoliad yn berffaith i mi gael fy nghipolwg cyntaf ar wella ansawdd.

Cafodd pob un o’r 3300 o gynadleddwyr eu cyflwyno i’r Model Gwella yn yr araith agoriadol, a gyflwynwyd gan Dr Donald Berwick, siaradwr diddorol ac ysbrydoledig iawn!

Bob dydd, cawsom ein cyflwyno i ffyrdd newydd ac arloesol y mae pobl ledled y byd wedi bod yn gweithio arnynt er mwyn gwella ansawdd eu system gofal iechyd. Yn Copenhagen maent yn annog cleifion â salwch meddwl i gymryd rhan yn eu gofal eu hunain. Maent yn gofyn i’r cleifion; ‘Beth mae urddas yn ei olygu i chi?’ gan wella gofal sy’n canolbwyntio ar y claf a lleihau’r technegau ataliaeth a ddefnyddir.

Ym Malawi, roeddent wedi creu ap symudol i Gynorthwywyr Arolygu Iechyd ei ddefnyddio i fonitro iechyd babanod newydd-anedig yn y gymuned, yn hytrach na’u cadw yn yr ysbyty. Roedd yr ap hwn eisoes yn dechrau lleihau cyfraddau marwolaeth ymysg babanod. Roeddwn wedi fy syfrdanu y gallai gwlad sy’n datblygu fod mor flaengar a rhoddodd ysbrydoliaeth i mi ddechrau fy mhrosiect fy hun.

Ar ôl gwrando ar y siaradwyr, mynychais y sesiynau i fyfyrwyr a gweithwyr iau, gan gwrdd â phobl broffesiynol iau o Awstralia, Copenhagen a Sweden. Roeddwn yn ffodus o dreulio’r noson gyda dau fyfyriwr o Awstralia a Manceinion, gan rannu syniadau a meddyliau am y gofal iechyd yn ein gwledydd gwahanol.

Ellie 2Ellie 1 Ellie 3

Gyda’r nos cawsom hefyd gyfle i grwydro o amgylch dinas Gothenburg. Ar ôl croesi nifer o lonydd beicio, llwybrau cerdded a llinellau tram, daethom o hyd i’r harbwr a lleoedd hyfryd i fwyta.

Ar y diwrnod olaf clywsom gan Maureen Bisognano a wnaeth ein grymuso i ofyn i’n cleifion ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ sy’n gwestiwn byr hawdd sy’n caniatáu i ni ddarparu mwy o ofal personol penodol i’r rhai rydym yn darparu gofal iddynt. Ac o’r sesiwn lawn olaf, dysgais y bydd gweithio amlbroffesiwn, mewn tîm sy’n cynnwys nifer o genedlaethau a meddylfryd holistaidd yn ein galluogi i wella ansawdd y gofal a ddarparwn i gleifion.

Diolch yn fawr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella am brofiad anhygoel!