Apr 302016
 
myfyriwr radiograffeg ym Mhrifysgol Bangor

Catrin Pink, myfyriwr
radiograffeg ym Mhrifysgol Bangor

Roedd y daith o Ganolbarth Cymru i Gothenburg yn un hir a blinedig, ond roedd gwybod bod 3 diwrnod cyffrous o’m blaen yn fy nghadw i fynd.

Roedd y neuadd dan ei sang ar gyfer sesiwn lawn agoriadol y Fforwm gyda Dr Don Berwick. Roedd hwn yn gyflwyniad gwych i wella ansawdd drwy “The Red Bead Game” a ddangosodd waeth pa mor galed rydych yn ceisio ysgogi staff i wella, ni fydd dim yn newid oni bai bod gwelliannau’n cael eu gwneud i’r system y maent yn gweithio ynddi. Roedd yr araith yn ddiddorol iawn ac erbyn y diwedd roeddwn yn teimlo bod gennyf well dealltwriaeth o’r wyddor y tu ôl i wella ansawdd, gan fy mharatoi ar gyfer gweddill y gynhadledd.

Un o’r sesiynau mwyaf diddorol a fynychais oedd yr un ar Gêmeiddio (Gamification) – cymhwyso ysgogwyr a syniadau o gemau fideo i sefyllfaoedd go iawn. Derbynnir yn gyffredinol bod gwahanol ddulliau dysgu sy’n addas ar gyfer gwahanol bobl, ond amlygodd y sesiwn hon bwysigrwydd y gwahanol ffyrdd o ennyn diddordeb ac ysgogi pobl.

Mae rhai unigolion yn cael eu hysgogi gan y nod terfynol, megis yr ymdeimlad o gyflawniad yn sgil cyrraedd eu nod neu’r wobr a gânt; mae eraill yn cael eu hysgogi gan y sgiliau y maent yn eu dysgu ar hyd y ffordd neu’r ffrindiau a wnânt. Yn ystod y sesiwn roedd yn rhaid i ni ymrannu’n grwpiau yn ôl yr hyn sy’n ein hysgogi a dod o hyd i atebion i rai problemau gofal iechyd a fyddai’n apelio atom. Roedd yn wych clywed meddyliau a syniadau unigolion o broffesiynau iechyd gwahanol gyda nodau tebyg i mi, ac yna cael y cyfle i weithio gyda’n gilydd i ddatrys y broblem. Fe wnes i hyd yn oed gymryd y meicroffon a rhoi adborth i weddill y grŵp, a oedd yn brofiad brawychus gan fod cymaint o bobl yno!

Clywais gymaint o ddyfyniadau ysbrydoledig a oedd yn ysgogi’r meddwl gan siaradwyr gwahanol drwy gydol y gynhadledd, nes ei bod hi’n anodd cofnodi’r holl syniadau da a’r gwahanol safbwyntiau mewn rhai sesiynau. Un neges benodol a arhosodd yn y cof oedd: “Os na allwn drin ein hunain yn dda, sut gallwn ni drin ein cleifion yn dda?” oherwydd roedd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyfathrebu da a gofal rhwng aelodau o staff fel sylfaen ar gyfer gwella ansawdd.

Cynhaliodd Meddygon yn Hyrwyddo Diogelwch Cleifion (DAPS) sesiwn wedi’i hanelu at fyfyrwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ifanc gan egluro ei bod yn haws i staff sydd newydd gymhwyso neu sydd ar fin cymhwyso feddwl y tu allan i’r bocs oherwydd “dydyn nhw ddim hyd yn oed yn y bocs eto”. Mae’n bwysig cofio bod syniadau pawb ar gyfer gwella yn ddilys, beth bynnag eu statws neu’u rôl. Mae DAPS hefyd yn cynnal ysgol haf ar ddiogelwch cleifion i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ifanc, ac mi fyddaf yn bendant yn edrych i mewn i hyn!

Yn ogystal â’r holl sgyrsiau a chyflwyniadau diddorol, aeth Ashley, Ellie a minnau ati i gymharu astudiaethau gwella ansawdd yn ein tri chwrs iechyd gwahanol, a hyd yn oed llwyddo i gael cyfle i grwydro o amgylch y ddinas. Pe bawn yn cael y cyfle i fynychu’r Fforwm eto, byddwn yn neidio ato heb feddwl ddwywaith.

Apr 292016
 

First in a series of three blogs by the student winners of our “Ask One Question” competition, Ellie Whittaker describes her experience at the International Forum on Quality and Safety in Gothenburg.


Ellie Whittaker

Ellie Whittaker

What an experience! I feel so privileged to have been given the opportunity to go to this year’s International Forum on Quality and Safety in Healthcare in Gothenburg. The speakers, the sessions, the venue and setting provided the perfect setting for me to get my first insight into quality improvement.

We, all 3300 delegates, were introduced to the Model for Improvement in the opening keynote, presented by Dr Donald Berwick, a very engaging and inspirational speaker!

Each day, we were presented with new and innovative ways that people all over the world had been working on, to improve the quality of their healthcare system. In Copenhagen they are encouraging patients with mental health illnesses to engage with their own care. They asked the patients; ‘What does dignity mean to you?’ allowing for improved patient centred care and to reduce the number of restraints used.

In Malawi, they had created a mobile app to be used by Health Surveillance Assistants to monitor the health of newborn babies in the community, rather than keep them all in hospital. This app was already starting to improve infant mortality rates. I was in awe that a developing country could be so forward thinking and felt inspired to start my own project.

After listening to the speakers, I attended the student and junior sessions, meeting junior professionals from Australia, Copenhagen and Sweden. I was fortunate to spend the evening with two students from Australia and Manchester, sharing ideas and thoughts on the healthcare in our different countries.

Ellie 2Ellie 1  Ellie 3

In the evenings we also got the opportunity to do some exploring of the city of Gothenburg. After crossing over the many cycle, pedestrian, tram lanes we found the harbour and some lovely places to eat.

On the final day we heard from Maureen Bisognano who empowered us to ask our patients ‘What matters to you?’ which is such a short easy question that can allow us to provide more personal care specific to those we’re providing care to. And from her final plenary I learnt that working multi-professionally, in a multigenerational team with a holistic mindset will allow us to improve the quality of care we provide to patients.

Thank you 1000 Lives Improvement for such an amazing experience!

 

Apr 292016
 
Ellie Whittaker

Ellie Whittaker

Am brofiad! Rwy’n teimlo mor freintiedig o fod wedi cael y cyfle i fynd i’r Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Gothenburg eleni. Roedd y siaradwyr, y sesiynau, yr adeilad a’r lleoliad yn berffaith i mi gael fy nghipolwg cyntaf ar wella ansawdd.

Cafodd pob un o’r 3300 o gynadleddwyr eu cyflwyno i’r Model Gwella yn yr araith agoriadol, a gyflwynwyd gan Dr Donald Berwick, siaradwr diddorol ac ysbrydoledig iawn!

Bob dydd, cawsom ein cyflwyno i ffyrdd newydd ac arloesol y mae pobl ledled y byd wedi bod yn gweithio arnynt er mwyn gwella ansawdd eu system gofal iechyd. Yn Copenhagen maent yn annog cleifion â salwch meddwl i gymryd rhan yn eu gofal eu hunain. Maent yn gofyn i’r cleifion; ‘Beth mae urddas yn ei olygu i chi?’ gan wella gofal sy’n canolbwyntio ar y claf a lleihau’r technegau ataliaeth a ddefnyddir.

Ym Malawi, roeddent wedi creu ap symudol i Gynorthwywyr Arolygu Iechyd ei ddefnyddio i fonitro iechyd babanod newydd-anedig yn y gymuned, yn hytrach na’u cadw yn yr ysbyty. Roedd yr ap hwn eisoes yn dechrau lleihau cyfraddau marwolaeth ymysg babanod. Roeddwn wedi fy syfrdanu y gallai gwlad sy’n datblygu fod mor flaengar a rhoddodd ysbrydoliaeth i mi ddechrau fy mhrosiect fy hun.

Ar ôl gwrando ar y siaradwyr, mynychais y sesiynau i fyfyrwyr a gweithwyr iau, gan gwrdd â phobl broffesiynol iau o Awstralia, Copenhagen a Sweden. Roeddwn yn ffodus o dreulio’r noson gyda dau fyfyriwr o Awstralia a Manceinion, gan rannu syniadau a meddyliau am y gofal iechyd yn ein gwledydd gwahanol.

Ellie 2Ellie 1 Ellie 3

Gyda’r nos cawsom hefyd gyfle i grwydro o amgylch dinas Gothenburg. Ar ôl croesi nifer o lonydd beicio, llwybrau cerdded a llinellau tram, daethom o hyd i’r harbwr a lleoedd hyfryd i fwyta.

Ar y diwrnod olaf clywsom gan Maureen Bisognano a wnaeth ein grymuso i ofyn i’n cleifion ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ sy’n gwestiwn byr hawdd sy’n caniatáu i ni ddarparu mwy o ofal personol penodol i’r rhai rydym yn darparu gofal iddynt. Ac o’r sesiwn lawn olaf, dysgais y bydd gweithio amlbroffesiwn, mewn tîm sy’n cynnwys nifer o genedlaethau a meddylfryd holistaidd yn ein galluogi i wella ansawdd y gofal a ddarparwn i gleifion.

Diolch yn fawr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella am brofiad anhygoel!

 

Apr 082016
 
Claire Roche, Maternity Network Wales manager

Claire Roche, Maternity Network Wales manager

A few weeks have now passed since the “Better Together” conference held on the 17th March in Cardiff which has allowed some time for reflection on our first collaborative national maternity conference in Wales.

As the Maternity Network Manager, it was a real privilege to work in partnership with my colleagues in the Royal College of Midwives and the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Certainly the months and weeks leading up to the conference were extremely busy and I learnt that organising a large event takes a lot of time, requires a huge amount of planning and most importantly cannot be done in isolation! It requires partnerships and good team work and the hard work of the Programme Support Team in 1000 Lives, RCM colleagues and key network members enabled us to achieve things together.

Essentially, as a conference planning team we were “Better Together”!

During the day, there was a positive energy and a real buzz of enthusiasm and commitment. Many colleagues I talked to on the day valued the contribution of speakers such as Dr Bill Kirkup, Professor Cathy Warwick and Professor Alan Cameron. People spoke to me of the value of hearing colleagues from the RCM and RCOG present the colleges’ collaborative work together and they also valued being at a multi-disciplinary conference where the focus was on maternity care, rather than midwifery or obstetrics in isolation.

Concurrent sessions were delivered by a midwife and doctor; obstetrician or anaesthetist, standing together presenting their work. The presentations were informative, interesting and inspirational. It seemed to me that the presenters were also “Better Together”.

Maternity Network Wales is now over a year old. I feel that the conference was a little bit like our first birthday party with lots of friends! We have developed strong relationships with the RCM, the RCOG, Health Boards, Universities and many other stakeholders involved in maternity services in Wales. We are committed to building and nurturing these relationships and developing new relationships that aim to work together to improve outcomes for mothers and babies in Wales. We know that positive, professional, collaborative partnerships create cultures where patient safety and quality improvement are central to the core value of the service. Without the foundation of a positive culture where different professions value each other, improvements in care will be difficult to achieve.

Let’s build on the values of the conference. Let’s be committed to all working together to create, maintain and nurture positive cultures that will be responsive and ready for quality improvement programmes that focus on patient safety and improved outcomes for mothers and babies. As the network manager, I commit that the network will continue to work in partnership with all those that either use or provide maternity care. Ask yourself, your team, your organisation – what will you commit to?

Remember, we are “Better Together”.

Apr 082016
 
Claire Roche, Rheolwr Rhwydwaith Mamolaeth Cymru

Claire Roche, Rheolwr Rhwydwaith Mamolaeth Cymru

Mae ychydig wythnosau wedi mynd heibio bellach ers y gynhadledd “Gweithio’n Well Gyda’n Gilydd” a gynhaliwyd ar 17eg Mawrth yng Nghaerdydd ac mae hyn wedi rhoi amser i mi fyfyrio ar ein cyd-gynhadledd mamolaeth genedlaethol gyntaf yng Nghymru.

Fel Rheolwr y Rhwydwaith Mamolaeth, roedd yn fraint gweithio mewn partneriaeth â’m cydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol y Bydwragedd a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr. Yn sicr roedd y misoedd a’r wythnosau cyn y gynhadledd yn rhai prysur iawn a dysgais fod trefnu digwyddiad mawr yn cymryd llawer o amser, bod angen llawer iawn o waith cynllunio ac yn bwysicach na dim, na ellir ei wneud ar eich pen eich hun! Mae’n gofyn am bartneriaethau a gwaith tîm da a thrwy waith caled Tîm Cymorth Rhaglenni 1000 o Fywydau, cydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol y Bydwragedd ac aelodau allweddol o’r rhwydwaith bu modd i ni gyflawni pethau gyda’n gilydd.

Yn y bôn, fel tîm cynllunio’r gynhadledd roeddem yn “Gweithio’n Well Gyda’n Gilydd”!

Yn ystod y dydd, gwelwyd egni cadarnhaol ynghyd â brwdfrydedd ac ymrwymiad. Roedd llawer o’r cydweithwyr y siaradais â nhw ar y diwrnod yn gwerthfawrogi cyfraniad siaradwyr fel Dr Bill Kirkup, yr Athro Cathy Warwick a’r Athro Alan Cameron. Soniodd pobl wrthyf am werth clywed cydweithwyr o Goleg Brenhinol y Bydwragedd a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr yn gwneud cyflwyniad ar y gwaith a wneir ar y cyd rhwng y colegau ac roeddent hefyd yn gwerthfawrogi bod mewn cynhadledd amlddisgyblaethol lle roedd y ffocws ar ofal mamolaeth, yn hytrach na bydwreigiaeth neu obstetreg yn unig.

Cynhaliwyd sesiynau cydamserol gan fydwraig a meddyg; obstetrydd neu anesthetydd, yn cyflwyno eu gwaith ochr yn ochr. Roedd y cyflwyniadau yn addysgiadol, yn ddiddorol ac yn ysbrydoledig. Roedd yn ymddangos i mi fod y cyflwynwyr hefyd yn “Gweithio’n Well Gyda’i Gilydd”.

IMG_2230 IMG_2346 IMG_2355 IMG_2369

Mae Rhwydwaith Mamolaeth Cymru bellach dros flwydd oed. Rwy’n teimlo bod y gynhadledd ychydig fel parti pen-blwydd cyntaf gyda llawer o ffrindiau! Rydym wedi datblygu perthynas gref gyda Choleg Brenhinol y Bydwragedd, Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr, Byrddau

Iechyd, Prifysgolion a llawer o randdeiliaid eraill sy’n ymwneud â gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a meithrin y cysylltiadau hyn a datblygu cysylltiadau newydd gan anelu at weithio gyda’n gilydd i wella canlyniadau i famau a babanod yng Nghymru. Gwyddom fod partneriaethau cadarnhaol, proffesiynol, cydweithredol yn creu diwylliannau lle mae diogelwch cleifion a gwella ansawdd yn ganolog i werthoedd craidd y gwasanaeth. Heb ddiwylliant cadarnhaol lle mae gwahanol broffesiynau yn gwerthfawrogi ei gilydd, bydd yn anodd cyflawni gwelliannau mewn gofal.

Gadewch i ni adeiladu ar werthoedd y gynhadledd. Gadewch i bawb ohonom ymrwymo i weithio gyda’n gilydd i greu, cynnal a meithrin diwylliannau cadarnhaol a fydd yn ymatebol ac yn barod am raglenni gwella ansawdd sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch cleifion a gwella canlyniadau i famau a babanod. Fel rheolwr y rhwydwaith, rwy’n ymrwymo i sicrhau y bydd y rhwydwaith yn parhau i weithio mewn partneriaeth â phawb sydd naill ai’n defnyddio neu’n darparu gofal mamolaeth. Gofynnwch i chi eich hun, eich tîm, eich sefydliad – beth fydd eich ymrwymiad chi?

Cofiwch, rydym yn “Gweithio’n Well Gyda’n Gilydd”.

Mar 312016
 
Francesca Elner

Francesca Elner

As a member of Bangor University’s Student Chapter, I was given the opportunity to attend the Quality Checks in Healthcare event in November 2015. The event described the genesis of the Quality Checks Toolkit and a number of healthcare professionals discussed how they use it to improve the care they deliver.

For those of you who don’t know already, the Toolkit was developed following the Trusted to Care Review in 2014 which highlighted fundamental areas of care that needed focus and attention. The Toolkit has been designed to be used as a kind of internal informal audit tool to enable staff rather than penalise.

The initial event in November inspired me as I realised how far-reaching the Toolkit’s uses could be – especially for students! As a student nurse I am writing my dissertation on an area of improvement, and I believe that this Toolkit could be used by fellow students to highlight an area upon which they could focus their improvement idea.

Following the event, I was invited to become a member of the Quality Checks in Healthcare Steering Group, attending my  first meeting in January. It was such a  privilege to be asked to be involved and exciting that the Steering Group value student input into the Toolkit’s use.

Having recently been a part of an NMC consultation into preparedness for practice, I feel that there might be scope for the Toolkit to be used to facilitate the ‘student-mentor’ relationship on placements. Mentors could use the Toolkit alongside their students to show areas of good practice and focus on the fundamentals in a structured way, and the Toolkit would be a great way for students to familiarise themselves with key areas of care and patient safety.

So, if you aren’t already familiar with the Quality Checks in Healthcare Toolkit, whether you are a student or qualified professional, please go and check it out! It is simple, easy to follow and can only enhance current practice in an informal and supportive way. And if you are a student, it’s a great way to support your placement learning experience and focus on the people that really matter – patients!

Francesca Elner; Third year nursing student at Bangor University, RCN Student Committee Member for Wales, Member of Bangor University’s School of Healthcare Sciences 1000Lives Student Chapter, President of Bangor University’s Nursing Society, Bangor University’s adult nursing representative on the Wales Health Student Forum

Sep 092015
 
Liz Smith

Liz Smith

The last week of August in my diary had been packed to the rafters with meetings for a while. When asked to additionally host My Working Week I thought it was a good idea and I could use it to share my activities with a new audience. Best laid plans!

I was determined to fly the nursing flag, I’m very proud of my profession.

As my husband nicknamed me ‘Twitter HQ’ that week perhaps that’s a true reflection of what he saw: a laptop, iPad, diary, determination…and a smile.

Continue reading »

Jul 032015
 
Jonathan Cliffe (left) and fellow students at the National Learning Event

Jonathan Cliffe (left) and fellow students at the National Learning Event

Here’s a post from Jonathan Cliffe, Third Year Student Midwife at Bangor University giving his reflections and top take-aways from our recent National Learning Event held in Cardiff. The theme for the day was ‘Listening and Learning Organisations’. The day explored how NHS Wales is becoming a listening and learning organisation, you can see resources from the day here.

1. Importance of Interdisciplinary collaboration

This was the second time I have attended the 1000 Lives Improvement National Learning Event and in September I am due to qualify as a midwife. One of the key messages I have taken from attending the 1000 Lives Improvement workshops and Learning Event is the importance of interdisciplinary collaboration; professionals coming together from different fields of health and social care, sharing experiences, gaining knowledge and inspiring others with the news of positive innovations which result in others committing to making improvements in their own practice or within their organisations.

The theme of the event this year Listening and Learning. Doing this with each other allows for development of not only your own personal professional development but also allows collaborative ideas for improvement to be formed. I have learnt that quality improvements, no matter how small, can have a huge impact on user experience, it may just be one small thing you change but on a grander scale, that small change could be the last piece of a jigsaw!

Continue reading »

May 292015
 
Kirsty (centre) with fellow students

Kirsty (centre) with fellow students and lecturer Angela Williams

I was really looking forward to the International Forum and meeting people from all over the world, but I was also a bit nervous. Firstly travelling to London and secondly the questions going through my head: ‘Would I stand out like a sore thumb as a student at the forum? Would I fit in, would I know enough?’.

All of that nervousness was replaced with excitement when I arrived at the ExCel London centre where the forum was taking place. I knew that I was going to have a great couple of days learning lots about quality improvement across the world. This first hit me when I entered the exhibition hall to see stands from all over the world demonstrating quality improvement, including NHS Wales. After meeting the 1000 Lives Improvement team and my fellow students from across Wales, I knew I was in for a great couple of days.

Continue reading »

May 262015
 
Bethan (far left) with fellow students

Bethan (far left) with fellow students

I’ve won a competition… that never happens normally! The #Hellomynameis competition I entered earlier in the year just so happened to get me a place at the International Quality Forum on Quality and Safety in Healthcare with fellow healthcare students from across NHS Wales.

Having never been to London or an event on this scale before, I was slightly nervous about the forum.  I travelled down on the train with fellow student Debbie and Angela, a lecturer at Bangor University. We were asked to try and use Twitter to connect, share and learn whilst at the forum, and as a bit of a technophobe, I was pleased that Angela was there to show me the basics on the journey down – I now see Twitter as a great way to connect and share information with others, all via social media, so much so that I’m now unable to stop tweeting, it has been great to connect with like minded people across the world and I even gained a number of followers after meeting them at the forum!

Continue reading »