May 182017
 

If, like me, you have an interest in quality improvement in healthcare, chances are you are in one of two situations. You may already be part of a network of likeminded people, whether this is a formal network such as the IQT Gold Network , or an informal network with colleagues. Alternatively you may have a real interest in quality improvement, and have lots of ideas and experience, but are feeling isolated and don’t know where to go for help, inspiration, or to share ideas. Whichever of these sound most familiar, Q may be for you.

 I was lucky enough to be part of the founding cohort for Q. During 2015, 231 of us from across the UK worked together with the Health Foundation to help design, refine and test Q before wider recruitment started in 2016. It is fair to say that co-producing something with this many people was an interesting experience. At times it was confusing and even frustrating. However it was always thought provoking, it enabled me to be part of lots of brilliant conversations and most importantly, it was lots of fun!

 Now Q has moved into wider recruitment, it’s exciting to see the community grow and develop, and it will be good to see the numbers of people from Wales increase. If you are wondering whether Q is for you and are not sure whether it is worth applying, these would be my thoughts. With Q, you will get out what you put in. It is a two way process, and one that you can engage in to whatever level you wish. It may be that you undertake most of your Q activity at your desk or workplace, whether that is reading or writing blogs, speaking to other community members via the Randomised Coffee Trials, or by joining one of the many special interest groups. Alternatively there are lots of opportunities for face to face networking, with regional and national Q events, Q visits and Q labs.

 For me, Q has provided the opportunity to meet people that I wouldn’t have met, to swap ideas and to learn new things. In Wales, we are quite advanced compared to other areas in that we already have IQT and the Gold Network. With Q, your network within Wales will strengthen and you will join a community from across the rest of the UK. By far the best thing that Q has given me is to meet someone at one of the national networking events from NHS Scotland who does the same job as me. And I mean, exactly the same job. It’s like we live in a parallel universe. Our teams do the same things, are structured the same way, and face the same challenges. We now have monthly phone calls, discuss issues, solve problems together and share documents, solutions and ideas. In July the first of our reciprocal visits is taking place. The way my team and I work, has changed significantly for the better because of the person I met through Q.

 So, do I think you should you join Q? If you have a passion for quality improvement in healthcare, and are willing to be a proactive member in an exciting new community of likeminded people, then absolutely, yes you should!

 More info here, apply today here 

May 182017
 

Os ydych chi, fel finnau, yn ymddiddori mewn gwella ansawdd ym maes gofal iechyd, rydych fwy na thebyg mewn un o ddwy sefyllfa. Efallai eich bod eisoes yn rhan o rwydwaith o bobl o’r un meddylfryd, p’un a yw hynny ar ffurf rhwydwaith ffurfiol megis Rhwydwaith Lefel Aur Gwella Ansawdd gydan Gilydd neu’n rhwydwaith anffurfiol gyda chydweithwyr. Neu efallai bod gennych wir ddiddordeb mewn gwella ansawdd a bod gennych lawer o syniadau a phrofiad, ond eich bod yn teimlo’n ynysig heb wybod ble i fynd i gael cymorth, ysbrydoliaeth nac i rannu syniadau. Pa bynnag un o’r rhain sydd fwyaf cyfarwydd, gall fod yn addas i chi.

Roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn rhan o garfan sefydlu Q. Yn ystod 2015, cydweithiodd 231 ohonom ledled y DU gyda’r Sefydliad Iechyd er mwyn helpu i gynllunio, mireinio a phrofi Q cyn dechrau recriwtio’n ehangach yn 2016. Mae’n deg dweud mai profiad diddorol oedd cyd-gynhyrchu rhywbeth gyda chymaint â hyn o bobl.  Roedd yn ddryslyd a hyd yn oed yn rhwystredig ar adegau.  Fodd bynnag, roedd bob amser yn ysgogi’r meddwl, gan fy ngalluogi i fod yn rhan o sawl sgwrs anhygoel ac yn bwysicach, roedd yn llawer o hwyl!

Bellach mae Q wedi symud i recriwtio’n ehangach, ac mae’n gyffrous gweld y gymuned yn tyfu ac yn datblygu, a bydd yn dda gweld cynnydd yn nifer y bobl o Gymru. Os ydych yn pwyso a mesur a yw Q yn addas i chi ac yn ansicr a yw’n werth gwneud cais i ymuno, dyma fy marn i. Gyda Q, byddwch yn cael yn ôl yr hyn y byddwch yn ei roi i mewn i’r gymuned. Mae’n broses ddwy ffordd, ac yn un y gallwch gymryd rhan ynddi ar ba bynnag lefel y dymunwch. Efallai eich bod yn cyflawni’r rhan fwyaf o weithgareddau Q wrth eich desg neu yn y gweithle, boed yn ddarllen neu’n ysgrifennu blogiau, siarad ag aelodau eraill o’r gymuned drwy’r Hap-dreialon Coffi, neu drwy ymuno ag un o’r sawl grŵp â diddordeb arbennig.  Neu ceir sawl cyfle i rwydweithio wyneb yn wyneb, a cheir digwyddiadau Q rhanbarthol a chenedlaethol, ymweliadau Q a labordai Q.

I mi yn bersonol, mae Q wedi rhoi’r cyfle i gwrdd â phobl na fyddwn i wedi cwrdd â nhw fel arall, gan gyfnewid syniadau a dysgu pethau newydd. Yng Nghymru, rydym yn eithaf datblygedig o gymharu ag ardaloedd eraill gan fod gennym rwydwaith Gwella Ansawdd gyda’n Gilydd a Rhwydwaith Aur eisoes.  Gyda Q, caiff eich rhwydwaith o fewn Cymru ei gryfhau a byddwch yn ymuno â chymuned sydd ar gael ledled y DU.  Y peth gorau a gefais yn sgil Q o bell ffordd oedd cwrdd â rhywun o GIG yr Alban mewn un o’r digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol sy’n gwneud yr un swydd â mi.  Mae ein timau yn gwneud yr un peth, wedi’u strwythuro’r un ffordd, ac yn wynebu’r un heriau.  Rydym bellach yn cael galwadau ffôn misol, yn trafod materion, yn datrys problemau gyda’n gilydd ac yn rhannu dogfennau, atebion a syniadau.  Cynhelir ein hymweliad cyfatebol cyntaf ym mis Gorffennaf.  Mae’r ffordd y mae fy nhîm a minnau yn gweithio wedi newid yn sylweddol, er gwell, yn sgil cwrdd â’r person hwn drwy Q.

Felly, a wyf yn credu y dylech ymuno â Q? Os ydych yn teimlo’n gryf ynglŷn â gwella ansawdd ym maes gofal iechyd, ac yn barod i fod yn aelod rhagweithiol o gymuned newydd gyffrous o bobl o’r un meddylfryd, yna dylech ymuno yn bendant!

Gwnewch gais ar-lein cyn 12 Mehefin yma. gwybodaeth bellach.