Apr 092019
 

In March over 3350 attendees from 70 different countries got together at the International Quality Forum 2019 in Glasgow to learn and share knowledge on improving the quality and safety of care for patients across the world. We catch up with Dr John Boulton, Interim Director of NHS Quality Improvement and Patient Safety, 1000 Lives Improvement to find out what his key reflections were from the event.

What were the team doing at the event this year? 

The Quality Forum is an important event for us as it provides an opportunity for us to interact with a large number of improvement experts from all over the world under the one roof. As a team we’ve attended for a number of years and always take away really valuable learning that we can bring back to Wales.

This year the 1000 Lives team had a good presence at the event. We jointly hosted a pre-day session with colleagues from Scotland, Brazil, Australia, England on designing and managing large scale collaborative quality based improvement projects, where the Welsh OBS Cymru team spoke about their experience of measurement for improvement.

Joanna Doyle, All Wales Nurse Staffing Programme Manager delivered a poster presentation on the Nurse Staffing Levels (Wales) Act and we also made some great connections on our stand where we were introducing delegates to the concept of using Lego® Serious Play® to create models of leadership.

Personally, I was delighted to host two extremely full sessions discussing leadership for improvement (utilising Lego) with Dr Sara Long, Clinical Fellow, Aneurin Bevan Continuous Improvement. In addition I co-led a plenary session on learning from failure with Dr Barbara Grey, Director of Quality Improvement and SLaM Partners, South London and Maudsley NHS Foundation Trust. We addressed identifying failure early on, what to do next, working creatively with the messiness of change and also explored the psychology of failure in QI.

It was a privilege to be there with colleagues from PHW and HEIW as part of the wider NHS Wales team.

What were your main reflections from the event? There was a vast amount of great work that was showcased at the forum that we could usefully learn from in Wales. However, we should also be increasingly taking the opportunity to learn from programmes that are less successful. At the conference Wales was well represented and I think we should be proud of the excellent work that is taking place within the country

And what will you take away from the Forum?

That improvement science in healthcare is perhaps more important than ever. This has spurred us on even more to finalise and share our framework for improvement and our plan for how we are going to work with health and social care to support them to deliver improvements for Wales. It’s going to be a significant year for improvement in Wales and we look forward to working with our many partners together on this.

 

Apr 092019
 

Ym mis Mawrth, daeth 3350 o fynycheion o 70 o wledydd gwahanol at ei gilydd yn Fforwm Ansawdd Rhyngwladol 2019 yng Nglasgow, i ddysgu a rhannu gwybodaeth am wella ansawdd a diogelwch gofal ar gyfer cleifion ledled y byd. Rydym ni wedi bod yn siarad â Dr John Boulton, Cyfarwyddwr Dros Dro Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG, 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, i ddarganfod beth oedd ei fyfyrdodau allweddol am y  digwyddiad.

Beth oedd y tîm yn ei wneud yn y digwyddiad eleni?

Mae’r Fforwm Ansawdd yn ddigwyddiad pwysig i ni gan ei fod yn rhoi cyfle i ni ryngweithio â nifer fawr o arbenigwyr gwella o bob cwr o’r byd, o dan un to. Fel tîm, rydym ni wedi mynychu’r digwyddiad ers nifer o flynyddoedd, a bob amser yn dysgu pethau gwerthfawr iawn y gallwn ni ddod nôl gyda ni i Gymru.

Eleni, roedd gan dîm 1000 o Fywydau bresenoldeb da yn y digwyddiad. Cynhaliom sesiwn ymlaen llaw ar y cyd â chydweithwyr o’r Alban, Brasil, Awstralia, a Lloegr, ar ddylunio a rheoli prosiectau gwella cydweithredol, ar sail ansawdd, ar raddfa fawr, lle siaradodd tîm OBS Cymru am eu profiad o fesur er gwella.

Cyflwynodd Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan, gyflwyniad poster ar Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru), a llwyddom i wneud cysylltiadau gwych ar ein stondin, lle buom yn cyflwyno cynrychiolwyr i’r cysyniad o ddefnyddio Lego® Serious Play® i greu modelau arweinyddiaeth.

Yn bersonol, roeddwn wrth fy modd yn cael cynnal dwy sesiwn lawn iawn, yn trafod arweinyddiaeth er gwella (gan ddefnyddio Lego) gyda Dr Sara Long, Cymrawd Clinigol, Gwelliant Parhaus Aneurin Bevan. Hefyd, arweiniais sesiwn lawn ar y cyd, ar ddysgu yn sgil methu, gyda Dr Barbara Grey, Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd, a SLaM Partners, South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Fe aethom i’r afael ag amlygu methiant yn gynnar, beth i’w wneud nesaf, gweithio’n greadigol ag aflerwch newid, ac archwilio seicoleg methiant wrth wella ansawdd.

Roedd yn fraint cael bod yno gyda chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Addysg a wella Iechyd Cymru, fel rhan o dîm ehangach GIG Cymru.

Beth oedd eich prif fyfyrdodau am y digwyddiad?

Roedd llawer iawn o waith gwych yn cael ei arddangos yn y fforwm, y gallem ni ddysgu oddi wrtho yng Nghymru. Fodd bynnag, dylem ni hefyd fod yn achub ar y cyfle yn gynyddol i ddysgu o raglenni sy’n llai llwyddiannus. Yn y gynhadledd, roedd cynrychiolaeth dda o Gymru, a chredaf y dylem ni fod yn falch iawn o’r gwaith gwych a gyflawnir yn y wlad.

Beth ddysgoch chi o’r Fforwm?

Efallai bod gwyddor gwella ym maes gofal iechyd yn bwysicach nag erioed. Mae hyn wedi ein hysgogi ni hyd yn oed yn fwy i orffen a rhannu ein fframwaith gwella, a’n cynllun ar gyfer sut i weithio gydag iechyd a gofal cymdeithasol i’w cefnogi nhw i gyflwyno gwelliannau yng Nghymru. Bydd yn flwyddyn arwyddocaol ar gyfer gwella yng Nghymru, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gydweithio â’n partneriaid niferus ar hyn.